Informacja z dnia 07.01.2019 r.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 informuje, że zakończyła ocenę formalną wniosków i przekazuje informację o projektach zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-010/18 (edycja III) działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu „Prace B+R”.

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.01.02.00-IZ.00-18-010/18 (edycja III) oś priorytetowa I "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka", działanie 1.2 "Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia" typ projektu "Prace B+R" RPO WP na lata 2014-2020. (PDF, 117 KB)