Informacja z 11 stycznia 2018 r.

Informacja o podpisanych umowach o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-010/17, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe (pdf, 575.22 KB)

 

Informacja z 10 stycznia 2018 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż ze względu na korektę wnioskowanej kwoty dofinansowania zaktualizowano Listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymagana liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu numer RPPK.07.01.00-IP.01-18-010/17.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-010/17 (pdf, 484.37 KB)

 

Informacja z 6 grudnia 2017 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący funkcję IOK, biorąc pod uwagę pismo IZ RPO WP 2014-2020 z dnia 16.10.2017 r. znak RP-III.410.8.75.2017.BM/RP-III.410.8.76.2017.BM, dobro społeczne jakie niesie realizacja działań zaplanowanych w projektach skierowanych na aktywizację bezrobotnych mieszkańców województwa podkarpackiego oraz wysoką jakość projektów złożonych w odpowiedzi na ogłoszony konkurs podjął decyzję o zwiększeniu alokacji na konkurs w ramach naboru nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-010/17 ogłoszonego w dniu 06.12.2016r.  Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe, o kwotę około 6,7 mln PLN, do łącznej wysokości 49 483 286,60 PLN kwoty dofinansowania. Przedmiotowa decyzja jest zgodna z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, 1475).

W związku z powyższym Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie podaje do wiadomości skorygowaną listę projektów, które zostały wybrane do dofinansowania.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-010/17 po zwiększeniu alokacji (pdf, 410.89 KB)

 

Informacja z 6 grudnia 2017 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-010/17 w ramach Działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy (pdf, 410.84 KB)

Informacja o składzie Komisji Oceny Projektów powołanej do oceny wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-010/17 dofinansowanie złożonych w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-010/17 (pdf, 176.07 KB)

 

Informacja z 31 października 2017 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż przedłużono procedurę oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu numer RPPK.07.01.00-IP.01-18-010/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – do dnia 31 grudnia 2017 roku.

 

Informacja z 30 sierpnia 2017 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż przedłużono procedurę oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu numer RPPK.07.01.00-IP.01-18-010/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – do dnia 31 października 2017 roku.

 

Informacja z 24 maja 2017 r.

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, iż przedłużono procedurę oceny wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu numer RPPK.07.01.00-IP.01-18-010/17 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

 

Informacja z 16 marca 2017 r.

Instytucja Organizująca Konkurs - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż Komisja Oceny Projektów zakończyła ocenę formalną wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-010/17 Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe.

Lista wszystkich wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem spełnienia wymogów formalnych w ramach konkursu nr RPPK.07.01.00-IP.01-18-010/17 Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe (PDF, 301.46 KB)