Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 uprzejmie informuje, że Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował przegląd punktowy w trybie pilnym pt. „Zwrot podatku VAT w obszarze polityki spójności – nieoptymalny i podatny na błędy sposób wykorzystania środków unijnych” w kontekście nowej perspektywy finansowej po 2020 roku.

 Wymaga podkreślenia, że zwrot podatku od wartości dodanej (VAT), stanowiący istotny element kosztów w ramach wydatków w obszarze polityki spójności, często skutkuje błędami i nie zawsze zapewnia optymalne wykorzystanie środków unijnych. Trybunał uważa, że w okresie po 2020 r. podmiotom publicznym nie powinno się już zwracać kwot podatku VAT związanych z wydatkami w obszarze polityki spójności. Wydatkowanie środków unijnych w obszarze polityki spójności często obejmuje dotacje na zakup towarów lub usług, a podatek VAT od takich zakupów może stanowić do jednej piątej całkowitych kosztów projektu. Podatek ten co do zasady kwalifikuje się do unijnego współfinansowania wyłącznie w przypadku, gdy nie podlega odzyskaniu na mocy przepisów krajowych.

 W związku z powyższym, po przeprowadzeniu analizy danych zgromadzonych w ciągu wielu lat Trybunał doszedł do wniosku, że zwrot kwot podatku VAT jest nie tylko źródłem częstych błędów, ale może również prowadzić do nieoptymalnego wykorzystania środków unijnych. Dotyczy to w szczególności podmiotów publicznych korzystających ze wsparcia unijnego, np. organów władz centralnych, regionalnych i lokalnych.

  Jednocześnie kwoty zwracane z budżetu UE na rzecz państwa członkowskiego mogą wręcz przewyższyć rzeczywiste koszty danego projektu co ma szczególnie istotne znaczenie w dużych projektach infrastrukturalnych o wysokiej stopie współfinansowania.