W dniach 5-6 grudnia 2018 r. odbyła się konferencja szkoleniowa dotycząca realizacji badań z wykorzystaniem ewaluacji opartej na teorii (TBE) w perspektywie finansowej 2014-2020. Dwudniowe szkolenie, na zlecenie Jednostki Ewaluacyjnej RPO WP 2014-2020, przeprowadzili Stanisław Bienias i dr Seweryn Krupnik z Fundacji IDEA Rozwoju. W szkoleniu wzięły udział osoby zaangażowane w realizację procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020, w tym członkowie Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 i Grupy Sterującej Ewaluacją RPO WP 2014-2020 oraz przedstawiciele Instytucji Zarządzającej i Instytucji Pośredniczących RPO WP 2014-2020.

Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie ewaluacji polityki spójności na lata 2014-2020 czynnikiem warunkującym jakość ewaluacji jest wybór podejścia metodologicznego. W obecnym okresie programowania priorytetem jest stosowanie zaawansowanych metod badawczych, w tym, obok metod kontrfaktycznych, ewaluacji opartej na teorii.

W założeniu szkolenie miało pozwolić uczestnikom usystematyzować wiedzę na temat ewaluacji oraz dać szansę na uzyskanie praktycznych wskazówek w zakresie wykorzystania wyników badań. W programie szkolenia silny akcent postawiono na praktyczny aspekt TBE, a wykładowcy każdy blok tematyczny ilustrowali dobrymi praktykami i analizami przypadków.

Trenerzy w formie przystępnego wykładu przedstawili wprowadzenie do ewaluacji opartej na teorii; osobny blok tematyczny poświęcono etapom realizacji badań z wykorzystaniem TBE, od planowania przez realizację badań z wykorzystaniem odpowiednich metod i technik, aż po sposoby zabezpieczenia jakości badań.

Istotę szkolenia stanowiły jednak warsztaty, w czasie których, uczestnicy w małych grupach, na podstawie podstawowych informacji o konkretnych działaniach i poddziałaniach RPO WP 2014-2020, odtwarzali logikę interwencji oraz dobierali metody i techniki, co pozwoliło doświadczyć wyzwań stojących przed tym procesem.

W osobnym bloku tematycznym uczestnikom przedstawiono podstawowe zasady podejścia kontrfaktycznego w ewaluacji, zwracając szczególną uwagę na formalne i merytoryczne uzasadnienie potrzeby stosowania tego podejścia, jego podstawowe założenia oraz korzyści i wyzwania związane z jego wykorzystaniem.

Organizacja konferencji szkoleniowej nt. realizacji badań z wykorzystaniem ewaluacji opartej na teorii (TBE) w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 wpisuje się w misję Jednostki Ewaluacyjnej RPO WP 2014-2020, której celem jest między innymi pobudzanie realnego popytu na wiedzę wynikającą z ewaluacji, a także popularyzacja ewaluacji i idei polityk opartych na dowodach.

 Slajd tytułowy