Informujemy, że konsorcjum firm ECORYS Polska Sp. z o.o. oraz EVALU Sp. z o.o. rozpoczęło realizację badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WP 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania. Ewaluacja zakłada m.in. pozyskanie informacji od Wnioskodawców i Beneficjentów w ramach prowadzonych badań ankietowych. W czasie trwania badania przedstawiciele Wykonawcy skontaktują się z respondentami w celu poinformowania o szczegółach badania. Dlatego tez prosimy o udzielenie członkom zespołu badawczego wsparcia w realizacji ewaluacji.

Szczegółowe informacje nt. badania znajdziecie Państwo w liście uwierzytelniającym:

List uwierzytelniający (pdf, 337.39 KB)

List uwierzytelniający - wersja dostępna (pdf, 377.56 KB)