Wyjaśnienie dot. kryterium specyficznego premiującego nr 4 wkonkursie RPPK.08.03.00-IP.01-18-029/18

Nazwa kryterium:

DDOM tworzony jest w powiecie, na obszarze, którego nie funkcjonuje placówka tego typu utworzona w ramach rozstrzygniętych dotychczas konkursów.

Definicja/wyjaśnienie kryterium:

Kryterium ma na celu zapewnienie dostępu do usług zdrowotnych jak największej liczbie mieszkańców województwa. Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium zostały zawarte w punkcie 1.8 i/lub 4.1.

Liczba punktów możliwych do uzyskania: 10

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że premię punktową otrzyma projekt, w ramach którego tworzony będzie Dzienny dom opieki medycznej w jednym z następujących powiatów:

 1. stalowowolski
 2. tarnobrzeski
 3. M. Tarnobrzeg
 4. mielecki
 5. niżański
 6. kolbuszowski
 7. dębicki
 8. leżajski
 9. łańcucki
 10. rzeszowski
 11. M. Rzeszów
 12. przeworski
 13. lubaczowski
 14. jarosławski
 15. przemyski
 16. jasielski
 17. bieszczadzki
 18. ropczycko-sędziszowski

Spełnienie kryteriów specyficznych premiujących nie jest obowiązkowe, co oznacza że ich niespełnienie nie powoduje odrzucenia wniosku, jednakże należy pamiętać, że może mieć wpływ na to, czy projekt otrzyma dofinansowanie.

W punkcie 1.8 wniosku o dofinansowanie projektu „Obszar realizacji projektu” – należy wybrać powiat, w którym w ramach projektu tworzony będzie Dzienny dom opieki medycznej. W związku zplanowanym zapewnieniem dostępności do wsparcia 1 dom ma obejmować wsparciem mieszkańców jednego powiatu tj. powiatu, w którym placówka będzie miała siedzibę.