2 czerwca 2015 r. Minister Infrastruktury i Rozwoju Maria Wasiak zatwierdziła „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020”.

Koordynacja działań

Celem dokumentu jest zapewnienie niezbędnego poziomu koordynacji działań podejmowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), finansowanych ze środków EFS, w zakresie usług edukacyjnych zarówno w obszarze edukacji przedszkolnej, kształcenia ogólnego, kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji osób dorosłych, jak i szkolnictwa wyższego.

Ujednolicenie zasad

Wytyczne, skierowane do instytucji uczestniczących w realizacji Programów na lata 2014-2020, pozwalają na ujednolicenie zasad realizacji wsparcia w ramach RPO, w kwestiach najistotniejszych z punktu widzenia polityki rządu, w obszarze edukacji. Dążą również do zapewnienia jednolitych standardów wsparcia dla grup docelowych w całym kraju.

Do pobrania:

Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020

***

Zobacz również

Opublikowano Wytyczne w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa