Informacja o zakończonym naborze wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Działania 1.5 Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, typ projektu: „Strefy aktywności gospodarczej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.05.00-IZ-00-18-002/18

Liczba złożonych wniosków (szt.)

Całkowita wartość projektu (zł)

Wnioskowana kwota dofinasowania (zł)

Kwota alokacji (zł)

1

14 861 719,02 PLN

10 472 831,61 PLN

50 000 000,00 PLN*

* Alokacja środków EFRR na realizację wszystkich projektów w formule ZIT dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach I osi priorytetowej, działanie 1.5 „Promowanie przedsiębiorczości – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne” RPO WP 2014-2020 nie może przekroczyć 50 000 000,00 PLN (zgodnie z Uchwałą ZWP nr 415/8680/18 z dnia 3 kwietnia 2018 r.) / 11 379 153 EURO (zgodnie z SZOOP).