Horyzontalna zasada deinstytucjonalizacji  w projektach infrastrukturalnych finansowanych z funduszy europejskich (przejście od opieki instytucjonalnej do opieki lokalnej)

Zmieniona Umowa Partnerstwa wprowadziła nową zasadę horyzontalną – zasadę deinstytucjonalizacji, która musi być respektowana przez wszystkie Instytucje Zarządzające i Pośredniczące w projektach dotyczących infrastruktury społecznej i zdrowotnej. W szczególności oznacza to wprowadzanie w ramach projektów takich elementów jak: przesuwanie zasobów z instytucji do społeczności lokalnej, wsparcie instytucji działających w lokalnej społeczności aktywizujących osoby z niepełnosprawnościami, przygotowywanie zindywidualizowanych programów wsparcia dla uczestników projektów.

W ramach renegocjacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) z Komisją Europejską, do Programu został wprowadzony horyzontalny zapis, zgodnie z którym we wszystkich Celach Tematycznych wykluczone jest wsparcie inwestycji w infrastrukturę instytucji opiekuńczo-pobytowych (rozumianych zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, a w przypadku instytucji zdrowotnych – zgodnie z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020) świadczących opiekę dla osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, chyba, że rozpoczęty w nich został proces przechodzenia z opieki zinstytucjonalizowanej do opieki świadczonej w społeczności lokalnej lub proces ten zostanie rozpoczęty w okresie realizacji projektu.

Powyższa zasada obowiązuje dla wszystkich naborów wniosków ogłoszonych po wejściu w życie zmienionego RPO WP 2014-2020 tj. od 12 października 2018r.