Propozycje zmian w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zostały przesłane Komisje Europejskiej przez Instytucję Zarządzającą RPO WP, czyli urząd marszałkowski w styczniu tego roku. 11 października br. Komisja Europejska dała nam zielone światło do ich wprowadzenia!

Dlaczego chcieliśmy zmienić niektóre zapisy programu?

  • Od 2015 roku (czyli zatwierdzenia Programu przez Komisję) nastąpiło wiele zmian, m.in. inna jest sytuacja społeczno-gospodarcza naszego regionu, rząd przyjął Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zmodyfikowana została Umowa partnerstwa, czyli swego rodzaju kontrakt między polskim rządem a Komisją Europejską, określający najważniejsze kwestie dotyczące wdrażania Funduszy Europejskich. Pojawiło się też wiele zmian w prawie.
  • Doświadczenia związane z realizacją RPO WP pokazały nam, że potrzebne są rozwiązania, mające na celu szybsze i skuteczniejsze wdrażanie, m.in. przesunięcie środków na te działania, w których będą one najlepiej wykorzystane czy zmiany we wskaźnikach Programu (np. w osi priorytetowej III. Czysta energia).

Co zaproponowaliśmy i na co zgodziła się Komisja Europejska?

Oto główne punkty:

  • Poszerzenie katalogu o nowe typy projektów, m.in. minimalizacja zanieczyszczeń wód i gleb na obszarach Natura 2000 w celu ograniczenia zagrożeń dla bioróżnorodności; przygotowanie dokumentacji przedprojektowej i projektowej kolejowej infrastruktury technicznej; szkolenie kandydatów na rodziny adopcyjne oraz modyfikacja istniejących, np. rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych uczniów; realizacja programów stypendialnych skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej, osiągających wysokie wyniki w nauce; podnoszenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli z zakresu zastosowania aktywizujących metod pracy z uczniem.
  • Poszerzenie katalogu grup docelowych w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in.: osoby ubogie pracujące; osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych; reemigranci; imigranci; osoby w wieku aktywności zawodowej; rodziny adopcyjne; kandydaci na rodziny adopcyjne i rodziny zastępcze; kandydaci na osoby prowadzące rodzinne domy dziecka; kandydaci na asystentów rodziny;  kandydaci na koordynatorów pieczy zastępczej; osoby prowadzące rodzinne domy dziecka; otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem; kandydaci do świadczenia usług asystenckich.
  • Aktualizację zapisów dotyczących planowanego wykorzystania instrumentów finansowych i pomocy zwrotnej.
  • Zmianę wartości niektórych wskaźników zaplanowanych w Programie.