Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej RPO WP, w zakładce: Skorzystaj z systemu informatycznego / SL2014 (http://rpo.podkarpackie.pl/index.php/lsi/lsi/sl2014), został udostępniony zaktualizowany Podręcznik Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność.

Zmiana dokumentu związana jest z koniecznością zapewnienia prawidłowego wykazywania poziomu wykształcenia uczestników projektu po reformie oświaty i polega na doprecyzowaniu zapisów Uszczegółowienia Podręcznika Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność stanowiącego załącznik do Podręcznika Beneficjenta (…) poprzez dookreślenie sposobu wypełniania pola „Wykształcenie”.

Dokumenty można pobrać tutaj