Informacja o zakończonym naborze wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.2 „Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia”, typ projektu: Infrastruktura B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, nr RPPK.01.02.00-IZ-00-18-009/18 (edycja III)

Liczba złożonych wniosków (szt.)

Całkowita wartość projektów (PLN)

Wnioskowana kwota dofinasowania (PLN)

Kwota alokacji (PLN)

7

32 797 097,01

13 298 657,35

60 000 000