Poniższe odpowiedzi zawierają wyłącznie odniesienie do pytań. Wiążące rozstrzygnięcie wszelkich kwestii należy do kompetencji Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na podstawie szczegółowej analizy kompletnej dokumentacji projektowej złożonej przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonego naboru wniosków o dofinansowanie. Informacje podane w formie odpowiedzi na przesłane drogą elektroniczną pytania nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń.

 

Czy zgodnie z wytycznymi w zakresie wyboru Wykonawcy, tj. Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych z 7 marca 2017 r. Beneficjent jest zobowiązany załączać wzór umowy z Wykonawcą/Dostawcą do zapytania ofertowego?

W odpowiedzi na pytanie, dotyczące konieczności załączenia wzoru umowy do treści zapytania ofertowego, informuję że nie ma takiego obowiązku. Przywołane w zapytaniu Wytyczne w pkt 30. wprowadzają jedynie zakaz dokonywania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści złożonej oferty. Odstępstwo od tej generalnej zasady możliwe jest pod warunkiem określenia w sposób precyzyjny opisu możliwych zmian umowy oraz okoliczności, których wystąpienie pozwala na dokonanie tych zmian. Możliwość taka znajduje odzwierciedlenie w pkt. 21 ppkt. a), tiret ix, zgodnie z którym zapytanie ofertowe winno zawierać „określenie warunków istotnych zmian umowy (...) o ile zamawiający taką możliwość przewiduje”.
Pomimo braku obowiązku stosowania wzoru umowy jako elementu zapytania ofertowego, należy zaznaczyć, że zastosowanie takiego wzoru niewątpliwie zwiększa przejrzystość postępowania, jak również wyklucza możliwość wystąpienia nieporozumień w relacjach pomiędzy zamawiającym i wykonawcą.

W jaki sposób Wnioskodawca i Beneficjent (przedsiębiorca MŚP) powinien opublikować zapytanie ofertowe o szacowanej wartości powyżej 209 tys. euro w ramach działania 1.4.1 RPO WP?

 

Problematyka prawidłowego udzielania zamówień publicznych przez MŚP, będących beneficjentami pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 została szczegółowo omówiona w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych – dostępnych na stronie www.rpo.podkarpackie.pl – zakładka: Wytyczne IZ.
We wskazanym dokumencie czytamy między innymi:
Upublicznienie zapytania ofertowego polega na jego umieszczeniu w bazie konkurencyjności, a w przypadku zawieszenia działalności bazy potwierdzonego odpowiednim komunikatem ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – wysłaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz upublicznieniu tego zapytania na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl
Strona internetowa [baza konkurencyjności] wskazana w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju, przeznaczona do umieszczania zapytań ofertowych: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
Jeżeli szacunkowa wartość zamówienia jest równa lub przekracza wartość 5 225 000 euro w przypadku zamówień na roboty budowlane, 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, a w przypadku zamówień na usługi o charakterze społecznym 750 000 euro, podmiot niebędący zamawiającym w rozumieniu Pzp może dodatkowo umieścić zapytanie ofertowe w Dzienniku Urzędowym UE.
Przed rozpoczęciem procedury należy zapoznać się z treścią całości ww. wytycznych.