Poniższe odpowiedzi zawierają wyłącznie odniesienie do pytań. Wiążące rozstrzygnięcie wszelkich kwestii należy do kompetencji Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na podstawie szczegółowej analizy kompletnej dokumentacji projektowej złożonej przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonego naboru wniosków o dofinansowanie. Informacje podane w formie odpowiedzi na przesłane drogą elektroniczną pytania nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń.

Czy planowany jest kolejny nabór (w kolejnych latach) do poddziałania 1.4.1?

Liczba naborów zależy m.in. od rezultatów wcześniejszych konkursów (tj. jakie projekty i na jaką kwotę uzyskają dofinansowanie; czy będą w całości zrealizowane itp. – kwoty przeznaczone na kolejne konkursy mogą być różne).

Czy podmiot gospodarczy, prowadzący placówkę ochrony zdrowia (oddział + poradnia) może aplikować do poddziałania 1.4.1?

Regulamin konkursu nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-001/15 1.4.1 ogłoszonego w roku 2015 wyłączał ze wsparcia projekty realizowane w zakresie ochrony zdrowia. Decyzję w sprawie tego wyłączenia podejmuje Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego, jaką jest Zarząd Województwa.

Czy produkcja pieczarek zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. wchodzi w wyłączenie sektorowe w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych?

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym  w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE. L. z 2014 r.,  r 187, s. 1) przesądza, że wskazane rozporządzenie nie ma zastosowania do:

„(…)

 1. pomocy przyznawanej w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, z wyjątkiem rekompensaty z tytułu dodatkowych kosztów, innych niż koszty transportu, w regionach najbardziej oddalonych zgodnie z art. 15 ust. 2 lit. b), pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP, pomocy na finansowanie dla MŚP, pomocy na finansowanie ryzyka, pomocy na działalność badawczo-rozwojową, pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności, pomocy na ochronę środowiska, pomocy szkoleniowej oraz pomocy przeznaczonej na pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji i pracowników niepełnosprawnych;”

Wspomniane Rozporządzenie w art. 2 pkt 11 produkty rolne definiuje jako produkty wymienione w załączniku I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Zgodnie z art. 38 TFUE przez produkty rolne należy rozumieć płody ziemi, produkty pochodzące z hodowli i rybołówstwa, jak również produkty pierwszego przetworzenia, które pozostają w bezpośrednim związku z tymi produktami. Lista zawarta we wspomnianym załączniku co prawda nie mówi wprost, że grzyby są produktem rolnym, jednak wskazuje w poszczególnych działach rośliny zarówno jadalne jak i niejadalne oraz niektóre ich przetwory jako produkty rolne.

W Opracowaniu dotyczącym rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Inteligentny Rozwój, wynikających z zakazu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej  przygotowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w lipcu 2015 r możemy odnaleźć informacje dot. odniesienia podklasy PKD odnoszące się do wytwarzania produktów rolnych, sklasyfikowanych w Załączniku nr I do TFUE.

Dział 6 Żywe drzewa i inne rośliny, bulwy, korzenie podobne; cięte i ozdobne liście – łączony jest m.in. z PKD 01.30.Z, w którym mowa jest o uprawie grzybni.

Dział 7 Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne ma z kolei przełożenie na PKD 01.13.Z, w którym zawarta jest uprawa grzybów, w tym trufli.

Konkurs planowany na IV kwartał 2016 roku jest oparty na przepisach dotyczących pomocy de minimis. Informuję, że również w tym przypadku, regulacje zawarte w art. 1 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis wyłączają sektor produkcji podstawowej produktów rolnych z możliwości ubiegania się o wsparcie.

Dodatkowo pragnę zauważyć, że prawodawstwo polskie potwierdza powyższą interpretację zapisów. W ustawach PIT (ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 2 ust. 3)  i CIT (ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Załącznik nr 2) uprawa grzybów i grzybni uznawana jest za jeden z działów specjalnych produkcji rolnej.

Biorąc pod uwagę powyżej przytoczone zapisy i informacje przedstawione w zapytaniu, projekt, który polegałby na produkcji pieczarek, nie może być uznany za kwalifikujący się do dofinansowania ze względu na wspomniane wyłączenie sektora produkcji podstawowej produktów rolnych.

Mam pytanie dot. realizacji projektu w ramach poddziałania 1.4.1 obejmującego zakup maszyn. Zgodnie z wytycznymi w przypadku zamówień o wartości powyżej 209 tys. euro, należy zamieścić ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym UE. Nie jesteśmy podmiotem zobowiązanym zgodnie z art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych do jej stosowania. W związku z tym prosimy o podanie jakichś bliższych informacji, gdzie należy umieszczać to ogłoszenie, na stronie Dziennika Urzędowego UE, http://eur-lex.europa.eu/oj/direct-access.html, nie znaleźliśmy opcji zamieszczania ogłoszeń.
Ponadto, czy w przypadku wymogu upublicznienia ogłoszenia w Dzienniku UE, obwiązują nas pozostałe zasady wynikające z ustawy Pzp
, w tym minimalny termin składania ofert 40 dni?
 1. Zgodnie z punktem 25a Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2014–2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych:  „W przypadku zamówień publicznych o wartości równej lub wyższej niż próg określony  w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) ogłoszenie o zamówieniu należy dodatkowo umieścić w Dzienniku Urzędowym UE w zakresie i terminach określonych w ustawie Pzp dla zamówień publicznych o takiej wartości”. Wobec powyższego ww. Wytyczne odsyłają do zasad upubliczniania oraz liczenia terminów (przy dodatkowym ogłoszeniu w DUUE) do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z przepisami ustawy Pzp: „Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania ofert nie może być krótszy niż: 40 dni – od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie” (art. 43. ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp). Również sam moment upublicznienia (wszczęcia postępowania) powinien odpowiadać zapisom art. 40  ust. 6 pkt 1 Pzp. – tj. „ogłoszenie o zamówieniu, odpowiednio zamieszczane lub publikowane w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim lub w inny sposób – nie może zostać odpowiednio zamieszczone lub opublikowane przed dniem jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3, przed dniem jego przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej”.
 2. Zamawiający umieszcza ogłoszenie o zamówieniu w DUUE poprzez stronę internetową http://simap.europa.eu. Na powyżej stronie zamawiający klika w zakładkę eNotices, gdzie musi się najpierw zarejestrować. Nowe konto użytkownika w eNotices, rozpoczyna się od zarejestrowania w systemie uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ECAS). W przypadku posiadania konta ECAS można pominąć ten krok. Po uzyskaniu maila użytkownik loguje się do eNotices przez ECAS i postępuje zgodnie z instrukcjami zawartymi na tej stronie (ważny jest email zwrotny, który przychodzi ze strony simap, gdzie w trakcie logowania wpisuje się numer transakcji).

Jednocześnie pragnę poinformować, że przed rozpoczęciem procedury podpisywania umów o dofinansowanie z nowo wybranymi beneficjentami będą organizowane szkolenia z zakresu prawidłowej realizacji projektów dla przedstawicieli podmiotów, których projekty zostały wybrane do dofinansowania. Istotną część omawianych wówczas zagadnień stanowić będą problemy prawidłowego dokonywania zamówień. 

W pkt. 25 Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2014–2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR widnieje zapis mówiący o obowiązku umieszczenia w Dzienniku Urzędowym UE zamówień publicznych o wartości równej lub wyższej niż próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Umieszczenie takiego zamówienia w Dzienniku Urzędowym UE może się odbyć poprzez wypełnienie formularza w intrenecie. Aby to zrobić, konieczne jest założenie zarejestrowanie konta ECAS i powiązanie go z kontem eNotices. Czy konto, z którego będzie zamieszczane ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym UE, musi być założone na Wnioskodawcę, czy jego właścicielem może być np. firma consultingowa, która w imieniu Wnioskodawcy umieści jego zapytanie ofertowe?
Na ww. stronie http://simap.ted.europa.eu/pl/web/simap/standard-forms-for-public-procurement widnieje informacja, że ogłoszenia przesłane drogą elektroniczną są publikowane w ciągu 5 dni od ich otrzymania przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Jak to się ma do terminu pozostałych działań polegających na wysłaniu zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, opublikowaniu ogłoszenia na swojej stronie internetowej i na stronie internetowej www.zamowieniarpo.podkarpackie.pl?
Który ze wzorów formularzy dotyczących Dyrektywy 2004/18/WE zamieszczonych na stronie Urzędu Publikacji UE (lista poniżej) ma być wypełniony przez Wnioskodawców działania 1.4 Wsparcie MŚP?
01 Wstępne ogłoszenie informacyjne
02 Ogłoszenie o zamówieniu
03 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
08 Ogłoszenie o profilu nabywcy
09 Uproszczone ogłoszenie o zamówieniu w ramach dynamicznego systemu zakupów
10 Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane
11 Ogłoszenie o zamówieniu − zamówienia, które zostaną udzielone przez koncesjonariusza niebędącego instytucją zamawiającą
12 Ogłoszenie o konkursie
13 Ogłoszenie o wynikach konkursu
15 Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante 
 1. Konto może być założone przez wnioskodawcę lub przez firmę consultingową. Założenie konta jest czynnością techniczną. Istotną sprawą jest – z punktu widzenia zamawiającego – aby zamówienie objęte projektem było prawidłowo ogłoszone i dokonane, z poszanowaniem obowiązującego prawa oraz procedur, a także, aby wnioskodawca m.in. posiadał w swojej dokumentacji dowód z zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
 2. Zgodnie z punktem 25a Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2014–2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy prawo zamówień publicznych:
  „W przypadku zamówień publicznych o wartości równej lub wyższej niż próg określony w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp)  ogłoszenie o zamówieniu należy dodatkowo umieścić w Dzienniku Urzędowym UE w zakresie i terminach określonych w ustawie Pzp dla zamówień publicznych o takiej wartości”. Wobec powyższego ww. Wytyczne odsyłają do zasad upublicznienia oraz liczenia terminów (przy dodatkowym  ogłoszeniu w DUUE) do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z przepisami tej ustawy: „Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, termin składania ofert nie może być krótszy niż: 40 dni - od dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie” (art. 43. ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp). Również sam moment upublicznienia (wszczęcia postępowania) powinien odpowiadać zapisom art. 40  ust. 6 pkt 1 Pzp, tj. „ogłoszenie o zamówieniu, odpowiednio zamieszczane lub publikowane w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego, na stronie internetowej, o której mowa w ust. 1, w dzienniku lub czasopiśmie o zasięgu ogólnopolskim lub w inny sposób – nie może zostać odpowiednio zamieszczone lub opublikowane przed dniem jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3, przed dniem jego przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej”. Wobec powyższego wyznacznikiem w zakresie terminu otwarcia ofert oraz momentu wszczęcia postepowania powinny być ww. przepisy. Praktycznie rzecz ujmując, zamawiający w ten sam dzień powinien wysłać trzy zapytania ofertowe, umieścić ogłoszenie na stronie urzędu marszałkowskiego oraz przesłać ogłoszenie do DUUE. Dzień ten jest wszczęciem postępowania oraz zdarzeniem, od którego jest liczony minimalny termin na otwarcie ofert. 
 3. Rejestracji użytkownika dokonuje się na stronie simap.europe.eu w zakładce eNotices. Zakładanie nowego konta użytkownika w eNotices, rozpoczyna się od zarejestrowania w systemie uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ECAS). W przypadku posiadania konta ECAS można pominąć ten krok. Po uzyskaniu maila użytkownik loguje się do eNotices przez ECAS i postępuje zgodnie z instrukcjami zawartymi na tej stronie. Po zalogowaniu użytkownik wybiera i wypełnia formularz 02 ogłoszenie o zamówieniu. Formularz jest edytowalny i podlega wypełnieniu. W poszczególne pola formularza wpisuje się np. dane zamawiającego, przedmiot zamówienia itd.

     Jednocześnie pragnę poinformować, że przed rozpoczęciem procedury podpisywania umów o dofinansowanie z nowo wybranymi beneficjentami będą organizowane szkolenia z zakresu prawidłowej realizacji projektów dla przedstawicieli podmiotów, których projekty zostały wybrane do dofinansowania. Istotną część omawianych wówczas zagadnień stanowić będą problemy prawidłowego dokonywania zamówień. 

Bardzo proszę o wyjaśnienie zapisu Regulaminu konkursu z paragrafu 4 punkt 1 i 3.
Nie jest możliwym złożenie wniosku w wersji elektronicznej w ostatnim dniu naboru o godzinie np. 15:15  w Dębicy i dostarczenie go w wersji papierowej tego samego dnia do godziny 15:30 do Rzeszowa.
Proszę o informację, co autorzy tego zapisu mieli na myśli i do kiedy faktycznie można składać wnioski w wersji papierowej? Czy w związku z nielogicznością tego zapisu będzie dokonana aktualizacja Regulaminu konkursu?

Zapisy Regulaminu konkursu ściśle wskazują, do jakiego terminu – z podaniem dnia i godziny – są przyjmowane wnioski o dofinansowanie [paragraf 2, ust. 4: Wnioski składane są w terminie do 31.03.2016 r. do godz.15:30 (dzień zamknięcia naboru)]. Jednocześnie precyzują, iż ten „graniczny termin” odnosi się zarówno do wersji elektronicznej, jak i papierowej [paragraf 4, ust. 1: Wnioski o dofinasowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej w systemie LSI RPO w terminie wskazanym w paragrafie 2 ust. 4 niniejszego Regulaminu. Paragraf 4, ust. 3: Wnioski o dofinansowanie w formie papierowej wraz z załącznikami będą przyjmowane w Punkcie Przyjmowania Wniosków (zwanym dalej PPW) w Departamencie Wspierania Przedsiębiorczości – ul. Towarnickiego 3a, 35-010 Rzeszów, w terminie wskazanym w paragrafie 2 ust. 4 niniejszego Regulaminu.]. Regulamin wskazuje także, którą z tych dwóch możliwych dat uznaje się za wiążącą [paragraf 4, ust. 7: Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się datę dostarczenia wersji papierowej wniosku do Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości - data stempla Sekretariatu Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości.]. Ponadto jednoznacznie określono konsekwencje niedotrzymania powyżej wskazanych terminów [paragraf 4, ust. 8: (…) w sytuacji, gdy wniosek o dofinansowanie zostanie przesłany wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego lub złożony wyłącznie w wersji papierowej lub wersja papierowa wniosku złożona zostanie po określonym powyżej terminie, wniosek o dofinansowanie nie będzie traktowany za skutecznie złożony i nie będzie zarejestrowany, co skutkuje brakiem przeprowadzenia oceny  wniosku o dofinansowanie.].

W związku z przywołanymi powyżej zapisami Regulaminu jest nielogiczne planowanie złożenia wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie kilka minut przed terminem jasno sprecyzowanego zamknięcia naboru, w ramach którego za datę wpływu wniosku o dofinansowanie projektu uznaje się datę dostarczenia wersji papierowej wniosku do Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości.

Ponadto pragnę zaznaczyć, iż składanie wniosku o dofinansowanie w ostatnim dniu naboru jest zawsze obarczone ryzykiem, mogą wystąpić usterki techniczne lub inne nieprzewidziane uprzednio okoliczności. Instytucja Zarządzająca podjęła decyzję o wyjątkowo długim, trzymiesięcznym trwaniu naboru wniosków o dofinasowanie, by umożliwić wszystkim potencjalnym Beneficjentom przygotowanie aplikacji oraz ich składanie bez zbędnego pośpiechu.

Jesteśmy kompostownią która opracowała metodę produkcji nawozu organicznego w procesie przetwarzania komunalnych osadów ściekowych. Czy wpisujemy się w działanie 1.4.1?

Zasadnicze wątpliwości dotyczące kwalifikowalności projektu wzbudza fakt wykorzystywania w procesie produkcji komunalnych osadów ściekowych.
W ramach działania 1.4 poddziałania 1.4.1 wsparcia nie otrzymują m.in. przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami. Podstawowy zakres wykluczenia zawiera się w dziale 38 według klasyfikacji PKD – działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców. Jednakże wykluczenie to nie jest związane wyłącznie z kodami PKD, a dział 38 stanowi jedynie wskazówkę.

W związku z powyższym projekt o wskazanym zakresie nie może uzyskać dofinansowania w ramach działania 1.4.1.

Czy mogę w ramach projektu zamówić wytworzenie oprogramowania i aplikacji dla firm motoryzacyjnych i konsumentów? Po wytworzeniu zamówionego oprogramowania firma informatyczna sprzeda wszystkie prawa do programu i aplikacji, tworząc tym samym innowacyjny produkt na skalę europejską dla naszej firmy, który będziemy mogli sprzedawać do wszystkich krajów.

Na podstawie informacji zawartych w e-mailu należy sądzić, iż przedmiotem projektu – w opisanej sytuacji – mogą być wyłącznie wydatki poniesione na zakup licencji na oprogramowanie (wydatki „dopiero na wytworzenie oprogramowania” nie mogą zostać uznane za kwalifikowane). Wydatki na nabycie wartości niematerialnych i prawnych (np. w formie licencji) mogą być uznane za kwalifikowalne,  o ile spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

c) będą nabyte od osób (podmiotów) trzecich na warunkach rynkowych,

d) będą stanowić aktywa beneficjenta pomocy także przez okres trwałości projektu.

Ponadto w opisanym przypadku wnikliwej analizy będzie wymagało stwierdzenie, czy ponoszenie kosztów zakupu licencji oprogramowania „dopiero wytworzonego” jest  uzasadnione – w pierwszej kolejności niezbędne będzie ustalenie, czy nie występowało na rynku europejskim oprogramowanie o identycznych lub zbliżonych parametrach, możliwe do pozyskania przy poniesieniu mniejszych kosztów niż jego wytworzenie. Analizie poddana winna być również rynkowość ceny licencji. Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych musi być dokonywany na warunkach rynkowych, a wydatki ponoszone zgodnie z wymaganiami zawartymi w Wytycznych instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. Weryfikacji we wskazanym zakresie będą dokonywać zarówno w toku oceny wniosków o dofinansowanie eksperci powołani do wyboru projektów, jaki i w trakcie realizacji projektu kontrolerzy instytucji zewnętrznych, w tym np. przedstawiciele Instytucji Audytowej, jaką jest Urząd Kontroli Skarbowej.

Proszę o wyjaśnienie zagadnienia „wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach”:
1) Jakie formy zatrudnienia będą uwzględniane ?
2) Jeżeli dzięki projektowi zatrudnię 4 osoby, ale z innego działu zwolnię 2 osoby, to przyrost dzięki realizacji projektu będzie wynosił 4 czy 2 etaty ?
3) Jaki okres przed rozpoczęciem projektu będzie brany pod uwagę jako okres referencyjny bazowy ?
4) Jak długo musi być utrzymany stan zatrudnienia po realizacji projektu ?

1) Wskaźnik „wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach” powinien odzwierciedlać wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie wnioskodawcy jako bezpośredni skutek zakończenia projektu. Wskaźnik służy do pomiaru liczby etatów w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Do wskaźnika nie należy wliczać: pracowników zatrudnionych na umowę o pracę przebywający na urlopie bezpłatnym oraz bezpłatnym udzielonym pracownikom powołanym do pełnienia funkcji z wyboru, osób wykonujących pracę na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia, osób tzw. samozatrudnionych i współpracujących, stażystów, osób zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego czy zatrudnionych na podstawie skierowania do pracy.  Wakaty, miejsca pracy chronionej oraz pracownicy zatrudnieni do realizacji projektu również nie powiększają wartości wskaźnika.

2) Jest to wskaźnik tzw. „przed-po”, który mierzy wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie, będący bezpośrednią konsekwencją realizacji projektu. Jeżeli dzięki projektowi zatrudnione zostaną 4 osoby, ale z innego działu zwolnione 2 osoby, to przyrost będzie wynosił 2 etaty.

3) Wartość bazową wskaźnika należy ustalić w oparciu o dane za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. Należy ustalić przeciętną liczbę etatów za powyższy okres, sumując liczbę przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w kolejnych 12 miesiącach poprzedzających okres złożenia wniosku o dofinansowanie, a następnie należy podzielić przez 12 miesięcy. Uzyskany wynik stanowi wartość bazową.

4) Wartość docelowa wskaźnika powinna zostać osiągnięta w roku złożenia przez beneficjenta wniosku o płatność końcową. Wartość docelowa powinna zostać utrzymana w okresie trwałości projektu. Zgodnie z postanowieniami art. 71 rozporządzenia ogólnego, trwałość projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności musi być zachowana przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP - w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy). Okres tzw. trwałości winien być liczony od daty przekazania Beneficjentowi przez Instytucję Zarządzającą płatności końcowej na rzecz projektu (wypłaty salda końcowego), tj. od dnia obciążenia rachunku bankowego, z zastrzeżeniem zasad wynikających z pomocy państwa. W przypadku braku wypłaty płatności końcowej ww. okres liczony jest od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność końcową.Naruszenie zasady trwałości skutkuje koniecznością zwrotu środków otrzymanych na realizację projektu wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych proporcjonalnie do okresu niezachowania okresu trwałości.  

Czy za kwalifikowalne uznaje się przygotowanie i opracowanie projektu budowy?

Przygotowanie i opracowanie projektu budowlanego jest wydatkiem niekwalifikowanym zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).

Do dofinansowania kwalifikują się wyłącznie wydatki mające charakter inwestycyjny poniesione na (katalog zamknięty):

 1. roboty budowlane – wyłącznie pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celu projektu oraz mają charakter inwestycyjny i są realizowane w oparciu o umowę na roboty budowlane;
 2. nabycie nowych środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych Beneficjenta oraz wydatki te będą traktowane jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości;
 3. spłatę rat kapitałowych z tytułu leasingu finansowego nowych środków trwałych do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu;
 4. nabycie wartości niematerialnych i prawnych m.in. w formie patentów, licencji oraz praw autorskich,
 5. nabycie środków transportu z grupy KŚT nr 743 i 76.
Wyczytałam, że środki dofinansowania zostaną przekazane w formie refundacji. Czy mogą mi Państwo wytłumaczyć, na czym to dokładnie polega? Czy będę musiała ten sprzęt kupić za własne środki i dopiero potem dostanę od Państwa pieniądze? Czy środki dostanę z góry?

Środki dofinansowania zostaną przekazane w formie refundacji – należy przez to rozumieć zwrot Beneficjentowi części faktycznie uprzednio poniesionych i w całości zapłaconych wcześniej wydatków kwalifikowalnych, dokonywany po spełnieniu warunków określonych w umowie o dofinansowanie. Zwrot ten będzie dokonywany na rachunek bankowy Beneficjenta określony w umowie.

Wzór umowy wraz z załącznikami stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu  konkursu - dostępny pod adresem: http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/nabory-wnioskow/562-1-4-wsparcie-msp-1-4-1-dotacje-bezposrednie-typ-projektu-rozwoj-msp.

Czy zakres ujętego w regulaminie pojęcia "rzeczowe aktywa trwałe" jest tożsamy z zakresem tego pojęcia ujętym w Ustawie o rachunkowości? Czy jeżeli wniosek wpisuje się w inteligentną specjalizację wspomagającą - informacja i telekomunikacja (ICT) otrzyma punkty w ramach Kryterium nr 3 - Zgodność z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.

Tak, zakres pojęcia rzeczowe aktywa trwałe jest tożsamy z zakresem tego pojęcia ujętym w ustawie o rachunkowości.

Jeżeli wniosek bez wątpliwości wpisze się w inteligentną specjalizację wspomagającą – Informacja i telekomunikacja (ICT) otrzyma punkty w ramach właściwego kryterium za zgodność z regionalną inteligentną specjalizacją.

Czy jako Zakład Komunalny (zatrudnienie 36 osób) możemy się starać o dotację?

Podmiot będący zakładem komunalnym nie może ubiegać się o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu 1.4.1. Dotacje bezpośrednie, typ  Rozwój MŚP. Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków o dofinansowanie są wyłącznie mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Status przedsiębiorstwa winien być weryfikowany zgodnie z załącznikiem I Definicja MŚP do Rozporządzenia Komisji 651/2014, które stanowi w artykule 3, pkt 4. (…) przedsiębiorstwa nie można uznać za małe lub średnie przedsiębiorstwo, jeżeli 25% lub więcej kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie lub indywidualnie co najmniej jeden organ publiczny.

Czy będą przyznane punkty w ramach kryterium nr 3, jeśli w wyniku projektu wprowadzona będzie usługa z zakresu ICT, która nie będzie dedykowana specjalizacjom wiodącym?

W punkcie B.9 biznesplanu Wnioskodawca winien zadeklarować, czy przedmiot realizacji projektu wpisuje się w obszary wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3). W przypadku odpowiedzi twierdzącej, należy określić obszar RIS, w ramach którego projekt będzie realizowany i uzasadnić, w jaki sposób projekt wpisze się w dany obszar.

W odniesieniu do specjalizacji wspomagającej Informacja i telekomunikacja w pkt B.9 biznesplanu czytamy „Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, to rodzina technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej; specjalizacja wspomagająca informacja i telekomunikacja (ICT) ma na celu dostarczanie rozwiązań z tego zakresu, szczególne [ale nie wyłącznie] wyłonionym inteligentnym specjalizacjom wiodącym.

Zapisy w tym polu tj. B.9 będą podstawą dokonania oceny punktowej w ramach Kryterium nr 3 Zgodność z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami. Ocenie tej podlegać będzie czy przedmiot realizacji projektu wpisuje się w jedną z inteligentnych specjalizacji województwa podkarpackiego (zarówno wiodące jak i uzupełniające).

Rozwiązania informatyczne zastosowane w ramach projektu nie muszą być dedykowane wyłącznie specjalizacjom wiodącym.

Osoba fizyczna, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, podjęła decyzję o jej przekształceniu w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową. Właścicielka jednoosobowej działalności wraz z mężem na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej, będąc komandytariuszami w/w spółce, wnieśli do spółki Sp. z o.o. Sp. k. jako aport - wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 ze znaczkiem 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poza 93 z póź zmianami) W/w Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy z dniem 31.12.2015 r.

Z informacji zawartych w Pani zapytaniu wynika, iż spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa powstała w 2015 roku jest nowo utworzonym podmiotem, zasilonym w formie aportu wkładem niepieniężnym pochodzącym z poprzedniej działalności. Biorąc pod uwagę powyższe, spółka zarejestrowana w dniu 31 grudnia 2015 r. nie spełnia wymogu prowadzenia działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 12 m-cy, licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie i nie kwalifikuje się do dofinansowania. Dopuszczalne są przekształcenia dokonywane przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych (KSH) – art. 551 paragraf 2, art. 553 paragraf 2 i 3 – w wyniku czego spółka przekształcona jest kontynuacją bytu prawnego przekształcanej jednostki. Wówczas mamy do czynienia z tym samym podmiotem, występującym w obrocie w zmienionej postaci organizacyjno – prawnej,  a do okresu działania spółki przekształconej wlicza się okres prowadzonej działalności w pierwotnej formie.

Czy Wnioskodawca ubiegający się o dotację w ramach poddziałania 1.4.1, typ 1, będący członkiem Izby Gospodarczej przez ponad 2 lata, licząc do dnia ogłoszenia konkursu, uzyska punkty w ramach kryterium merytorycznego jakościowego nr 6 ? Czy do otrzymania punktów w ww. kryterium wystarczy sam fakt przynależności do Izby Gospodarczej potwierdzony deklaracją członkowską, czy też wymagane będą inne dokumenty potwierdzające taką współpracę?

Kryterium preferować będzie przedsiębiorstwa będące członkiem m.in. izby gospodarczej przez okres min. 2 lat lub min. 12 miesięcy licząc do dnia ogłoszenia konkursu, związanej z działalnością, której dotyczy projekt. Przyznanie punktów w ramach tego kryterium warunkuje posiadanie udokumentowanej współpracy w podanym zakresie tj. dokumentów potwierdzających okres przynależności/członkostwa do tego typu organizacji, zaświadczeń i dokumentów powstałych w wyniku współpracy z organizacją potwierdzających przedmiot tej współpracy. Ponadto należy mieć na uwadze, iż punktacja przyznawana będzie również w oparciu o informacje zawarte w polu B.10 biznesplanu. Należy pamiętać, że ostateczną decyzję ws. przyznania punktacji w ramach ww. kryterium podmiotowi aplikującemu podejmuje Komisja Oceny Projektów po zapoznaniu się z całością dokumentacji aplikacyjnej.

Interesuje się Kryterium 6 wyboru projektów w ramach 1.4.1, typ 1 - Udział w klastrach, stowarzyszeniach branżowych, izbie gospodarczej. Jeżeli firma posiada udokumentowaną współprace w klastrze przez okres 25 miesięcy, lecz obecnie nie jest członkiem tego klastra, czy otrzymamy punkty w ramach tego kryterium? Czy jest wymagana współpraca w klastrze do dnia dzisiejszego (obecnie), czy mogła ona kiedyś być?

W ramach tego kryterium: preferować będzie przedsiębiorstwa będące członkiem klastra, izby gospodarczej lub stowarzyszenia branżowego przez okres min. 2 lat lub 12 miesięcy, licząc do dnia ogłoszenia konkursu, związanego z działalnością, której dotyczy projekt. Przywołany zapis stanowi, iż podmiot aplikujący winien być członkiem klastra.

W wyniku realizacji projektu w ramach poddziałania 1.4.1 (głównie obejmującego zakup maszyn i urządzeń) nasza firma chciałaby rozpocząć produkcję suplementów diety, które spełniałyby warunek innowacji.

W odpowiedzi na Pani e-mail uprzejmie wyjaśniam, iż na podstawie informacji zawartych w przesłanym zapytaniu projekt polegający na „produkcji suplementów diety” nie stanowi działalności wykluczonej z dofinansowania.

W regulaminie konkursu istnieje zapis, że dofinansowania nie otrzymują projekty w zakresie ochrony zdrowia - co dokładnie jest rozumiane pod tym zapisem? Czy to dotyczy również gabinetów rehabilitacji, gabinetów dietetycznych, produkcji suplementów?

Na podstawie informacji zawartych w zapytaniu trudno dokonać przesądzających rozstrzygnąć. Wyłączenie projektów z zakresu ‘ochrony zdrowia’ winno być stosowane w szerokim rozumieniu, istotne ułatwienie dla nakreślenia granic tego wyłączenia  stanowią zapisy działu 86 Opieka zdrowotna Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Zgodnie ze wskazanymi zapisami w dziale 86 wymienia się m.in. działalność centrów rehabilitacji i pozostałych placówek medycznych zapewniających pacjentom zakwaterowanie i wyżywienie (86.10); indywidualną lub zespołową działalność fizjoterapeutów prowadzoną w takich dziedzinach jak: diagnostyka fizjoterapeutyczna, fizykoterapia, hydroterapia, masaż leczniczy, terapia ruchowa (86.90.A); działalność związana z prowadzeniem profilaktyki i promocji zdrowia prowadzoną m.in. przez (…) dietetyków (86.90.D).

Projekty związane z taką działalnością podlegają wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ  Rozwój MŚP.

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie dotyczące interpretacji wykluczenia z dofinansowania projektów z zakresu ochrony zdrowia. Zgodnie z Regulaminem konkursu „Wsparcia nie otrzymają projekty realizowane w zakresie ochrony zdrowia”.
1. Czy jest to ograniczenie jedynie przedmiotowe czy również podmiotowe? Np. czy placówka świadcząca usługi w zakresie ochrony zdrowia może ubiegać się o dotację dotyczącą rozpoczęcia działalności związanej z inną branżą (np. działalność szkoleniowa)?
2. Jaka jest definicja ‘ochrony zdrowia’? Czy projekt dotyczący budowy centrum szkolenia sportowców, w którym znajdować się będzie siłownia, sprzęt sportowy oraz centrum odnowy biologicznej może uzyskać wsparcie?
3. Czy istnieje katalog środków trwałych, których nie można zakupić w ramach konkursu czy też ? Przykładowo – w przedmiotowym centrum w celu zmierzenia możliwości i wydolności sportowców potrzebny będzie ciśnieniomierz. Nie będzie on używany na cele ochrony zdrowia, lecz zaprojektowania optymalnego treningu, jednakże ciśnieniomierz jest również standardowo używany w ochronie zdrowia.

W odpowiedzi na Pani zapytania przesłane drogą elektroniczną uprzejmie informuję:

1.

Ograniczenie, o którym Pani pisze, znajduje się w części Regulaminu konkursu poświęconego projektom, a nie podmiotom uprawnionym do uzyskania dofinansowania. Oznacza to, że dotyczy ono projektów zgłaszanych w ramach składanych wniosków do dofinansowania. Wprowadzenie ograniczenia dotyczącego finansowania projektów z zakresu ochrony zdrowia jest rezultatem zaleceń Ministerstwa Rozwoju, wynikających ze stanowiska Komisji Europejskiej.

2.

Na podstawie informacji zawartych w Pani e-mailu trudno dokonać przesądzających rozstrzygnąć, jaki będzie rzeczywisty przedmiot  projektu – czy będzie to poszerzenie zakresu działalności o działalność szkoleniową, czy będzie to jednak działalność związana z ochroną zdrowia (m.in. wg treści zapytania: „odnowa biologiczna”, „mierzenie wydolności sportowców”, „mierzenie ciśnienia” itp.). Wskazany zakres może zostać uznany przez ekspertów oceniających projekt za poszerzenie działalności w dotychczas prowadzonym zakresie.

Wyłączenie projektów z zakresu ‘ochrony zdrowia’ winno być stosowane w szerokim rozumieniu, istotne ułatwienie dla nakreślenia jego granic stanowią zapisy  działu 86 Opieka zdrowotna Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Zgodnie ze wskazanymi zapisami na przykład w dziale 86 wymienia się m.in. 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna, a więc projekty związane z taką działalnością podlegają wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ  Rozwój MŚP. Dofinansowanie zakupu sprzętów do siłowni, czy innego sprzętu sportowego nie budzi wątpliwości.

3.

Instytucja Zarządzająca nie stworzyła szczegółowego katalogu środków trwałych, których zakup nie byłby kwalifikowany. Projekty, na których realizację składane są wnioski o dofinansowanie, dotyczą zbyt wielu dziedzin, aby można było stworzyć tak szczegółowy katalog o charakterze zamkniętym.

Należy pamiętać, że wszystkie wydatki (w tym zakup środków trwałych) muszą być niezbędne do realizacji celów projektu i poniesione w związku z realizacją projektu.

Decyzję ws. możliwości przyznania dofinansowania na realizację projektu może podjąć Komisja Oceny Projektów po zapoznaniu się z całością dokumentacji aplikacyjnej.

W zakresie ogłoszonego naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, działania 1.4 Wsparcie MŚP proszę o udzielenie informacji dot. rodzaju projektów podlegających wsparciu: w regulaminie konkursu w paragrafie 2 pkt. 6 podpunkt 7) występuję zapis, iż wsparcia nie otrzymają projekty realizowane w zakresie ‘ochrony zdrowia’. Proszę o informację jak definiowana jest ‘ochrona zdrowia’? Czy pod pojęciem ‘ochrona zdrowia’ rozróżniamy m. in. działalność w zakresie systemu opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, czyli innymi słowy sieć szpitali, przychodni, lecznic i gabinetów? Czy pod pojęciem ‘ochrony zdrowia’ rozróżniamy np. gabinety odnowy biologicznej, spa? Jakie kody PKD w odniesieniu do powyższego zapisu regulaminu konkursu nie otrzymają wsparcia, gdyż będą traktowane jako ‘ochrona zdrowia’?

Wyłączenie projektów z zakresu ‘ochrony zdrowia’ winno być stosowane w szerokim rozumieniu, istotne ułatwienie dla nakreślenia jego granic stanowi dział 86 Opieka zdrowotna Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Projekty związane z działalnością wpisującą się w dział 86 PKD podlegają wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ  Rozwój MŚP. Jednakże wykluczenie to nie jest sztywno związane z konkretnymi kodami PKD, a dział 86 stanowi jedyne wskazówkę przy klasyfikowaniu, w jakim zakresie będzie realizowany dany projekt.

Działalność typu SPA nie będzie wykluczona z dofinansowania w ramach ogłoszonego konkursu dla działania 1.4 typ projektu Rozwój MŚP zapisami dotyczącymi ‘ochrony zdrowia’.

Należy jednak pamiętać, że ostateczną decyzję ws. dopuszczalności udzielania pomocy podmiotowi aplikującemu oraz ws. możliwości dofinansowania projektu podejmuje Komisja Oceny Projektów po zapoznaniu się z całością dokumentacji aplikacyjnej.

W Regulaminie konkursu jest zapis, że nie będą udzielne dotacje w zakresie ochrony zdrowia. Czy na rozwój firmy z zakresu fizjoterapii i nowych technologii i urządzeń do przywracania pełnej sprawności jest możliwość pozyskania dotacji?

Istotne ułatwienie dla nakreślenia granic wyłączenia projektów z zakresu ‘ochrony zdrowia’ stanowi dział 86 Opieka zdrowotna Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Jednakże wykluczenie to nie jest sztywno związane z konkretnymi kodami PKD, a dział 86 stanowi jedyne wskazówkę przy klasyfikowaniu, w jakim zakresie będzie realizowany dany projekt.  Zgodnie ze wskazanymi zapisami w dziale 86 wymienia się 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna, a więc przywołane w Pana e-mailu projekty podlegają wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu 1.4.1. Dotacje bezpośrednie, typ  Rozwój MŚP.

W ramach projektu przewidujemy działania związane z inwestycją początkową polegająca na części budowlanej na kwotę 6 mln i wdrożenie autorskiego systemu informatycznego do inteligentnego zarządzania budynkiem wykorzystywanego w działalności przedsiębiorstwa na kwotę 1,5 mln.  Czy zaplanowanie w ramach projektu systemu informatycznego w tym zakresie będzie wymagało od podmiotu starającego się  o wsparcie w ramach projektu spełnienia  kryteriów przedsiębiorstw ubiegającego się o wsparcie na przedsięwzięcie zakresu TIK – czyli minimalnego okresu prowadzenia działalności 2 lata?

W omawianym przypadku wątpliwość budzi, czy planowana w ramach projektu budowa oraz wdrożenie autorskiego systemu informatycznego spełni definicję inwestycji początkowej zgodnie  z definicją przyjętą w art. 2 pkt 49) rozporządzenia 651/2014, przy spełnieniu jednej z trzech przesłanek tj.: założenie nowego zakładu, dywersyfikacji produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianę dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

Jednocześnie należy pamiętać, że wszystkie planowane wydatki muszą być niezbędne do realizacji i osiągnięcia celu projektu, jakim jest wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów bądź  usług.

W związku z powyższym dyskusyjne jest, czy w wyniku wskazanych wydatków Wnioskodawca spełni ww. warunek, ponieważ opisana inwestycja sugeruje wydatki służące usprawnieniu całości bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

Opisany zakres projektu wskazuje, iż przedsięwzięcie dotyczyć będzie także technologii informacyjno–komunikacyjnych (TIK), w związku z tym minimalny okres prowadzenia działalności przez Wnioskodawcę wynosi 2 lata, pod warunkiem, że osiągał on przychody ze sprzedaży w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie i w tym okresie działalność nie podlegała zawieszeniu.

Należy pamiętać, że ostateczną decyzję ws. dopuszczalności udzielania pomocy podmiotowi aplikującemu oraz możliwości dofinansowania projektu podejmuje Komisja Oceny Projektów po zapoznaniu się z całością dokumentacji aplikacyjnej.

Prowadzę działalność gospodarczą od listopada 2012 roku, w lipcu i sierpniu 2015 roku miałam ja zawieszoną czy pomimo tego mogę starać się o dofinansowanie w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP.

Zgodnie z Regulaminem wskazanego przez Panią działania podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są  mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 m-cy, (w przypadku przedsiębiorstw ubiegających się o wsparcie na przedsięwzięcie z zakresu TIK minimalny okres prowadzenia działalności wynosi 2 lata) licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. Wnioskodawca musi osiągać przychody ze sprzedaży w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie i w tym okresie działalność nie może podlegać zawieszeniu.

Jeżeli projekt zakłada inwestycje w środki trwałe a nie zakłada inwestycji budowlanych, to czy trzeba składać załączniki ‘Część środowiskowa wniosku o dofinansowanie’.

Dla każdego projektu, bez względu na zakres inwestycji, Wnioskodawca ma obowiązek wypełnić i złożyć formularz pn. „Część środowiskowa wniosku o dofinansowanie (wersja dla projektu niebędącego dużym w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 1303/2013)”.

Czy kolejność składania wniosków w działaniu 1.4.1 RPO WP ma znaczenie?

Kolejność składania wniosków o dofinansowanie nie jest elementem oceny projektów i nie wpływa na ich ew. wybór do dofinansowania.

Czy podmiot prowadzący działalność w zakresie kodu PKD 75.00.Z działalność weterynaryjna może ubiegać się o dofinansowanie z działania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie dla MŚP z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na zakup sprzętu i wyposażenia:
- USG z doplerem na potrzeby weterynarii
- Aparat do analizy morfologii krwi
- mikroskop do badań
Sprzęt wykorzystywany będzie wyłącznie na potrzeby działalności weterynaryjnej.

Zgodnie z Regulaminem konkursu ogłoszonego w dniu 17 grudnia 2015, w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ 1 Rozwój MŚP, o dofinansowanie mogą starać się projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Biorąc pod uwagę powyższe oraz informacje zawarte w Pani zapytaniu, projekt polegający na rozszerzeniu działalności gospodarczej dzięki zakupowi specjalistycznego sprzętu, który będzie wykorzystywany wyłącznie na potrzeby działalności weterynaryjnej, skutkujący wprowadzeniem na rynek nowych usług potencjalnie kwalifikuje się do dofinansowania. Jednocześnie zaznaczam, że ostateczną decyzję ws. możliwości dofinansowania projektu podejmuje Komisja Oceny Projektów po zapoznaniu się z całością dokumentacji aplikacyjnej.

W związku z ogłoszoną informacją o naborze wniosków do działania 1.4.1 RPO WP chciałabym uzyskać informację, czy jest możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie w przypadku gdy dwie firmy mają tę samą osobę jako prezesa. Pierwsza z firm to osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zaś druga funkcjonuje jako spółka z o.o., której prezesem zarządu jest ta sama osoba, która prowadzi swoją działalność gospodarczą. Podmioty te nie są powiązane w żaden sposób udziałami.

Liczba wniosków o dofinansowanie, których złożenie jest dopuszczalne w poszczególnych konkursach ogłaszanych w ramach różnych działań, poddziałań czy typów projektów, nie jest jednolita dla całego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020 (RPO WP). Informacje w tym zakresie są każdorazowo ustalane w regulaminach konkursów i publikowane minimum 30 dni przed rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie. W ramach obecnie ogłoszonego konkursu w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP (nabór od 19 stycznia 2016 do 31 marca 2016) zgodnie z zapisami regulaminu konkursu w pkt 12 Dodatkowe warunki otrzymania wsparcia:  

„Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach niniejszego konkursu. W przypadku większej liczby złożonych wniosków o dofinansowanie przez tego samego Wnioskodawcę – wszystkie wnioski zostaną odrzucone.”

W oparciu o przedstawione informacje można wnioskować, iż możliwe będzie złożenie wniosków o dofinansowanie przez firmę prowadzoną przez osobę fizyczną oraz przez spółkę z o.o. Należy pamiętać, że wnioski powinny obejmować dwa oddzielne projekty/inwestycje i każdy z podmiotów/Wnioskodawców będzie musiał spełnić wszystkie wymogi dotyczące podmiotu uprawnionego, w tym m.in. dotyczące statusu MŚP (załącznik nr 11 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro-, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo).

Ponadto, należy wziąć pod uwagę powiązania pomiędzy przedsiębiorstwami za pośrednictwem osoby fizycznej. Wówczas, takie informacje należy przedstawić w załączniku do wniosku nr 11 Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro-, małe, średnie lub duże przedsiębiorstwo, w przypadku jednego i drugiego przedsiębiorstwa. Informacje pomocne w tej kwestii przedstawione są w pkt 11 Instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie

Ostateczną decyzję ws. dopuszczalności udzielenia pomocy podmiotowi aplikującemu podejmuje Komisja Oceny Projektów po zapoznaniu się z całością dokumentacji aplikacyjnej.

Czy kwalifikowane jest nabycie  używanych środków transportu z grupy KŚT nr 743 i 76?

Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) wydatkiem kwalifikowanym jest wyłącznie zakup nowych środków trwałych.

Przedsiębiorca chcący aplikować o dofinansowanie inwestycji  w konkursie z działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie  działa w formie spółki cywilnej. Jeden ze wspólników opłaca składki w ZUS, natomiast drugi w KRUS. Czy dopuszczone jest aplikowanie o środki przedsiębiorcy opłacającego składki do KRUS?

Sam fakt ubezpieczenia przedsiębiorcy w KRUS nie skutkuje automatycznym wykluczeniem z możliwości ubiegania się o dofinansowanie. Jednakże budzi wątpliwości możliwość spełnianie przez tego rodzaju Wnioskodawcę kryteriów dopuszczających. Ubezpieczenie w KRUS jest uwarunkowane prowadzeniem działalności gospodarczej w bardzo ograniczonym zakresie. Zgodnie bowiem z art. 5a ust.1 ustawy z 20 grudnia 1990 o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2015, poz. 704 z późn. zm.) rolnik (…), który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez  co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie (…) jeżeli spełni jednocześnie następujące warunki (…) kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty 3204 zł.

Reasumując, prowadzenie działalności gospodarczej  w tak ograniczonym zakresie –  przy znaczącej skali planowanych inwestycji, (kwota wydatków kwalifikowanych do 4 000 000 zł) – może skutkować, po analizie informacji zawartych w dokumentacji aplikacyjnej, wątpliwościami dotyczącymi  spełniania kryteriów dopuszczających, miedzy innymi w zakresie:

 1. Kryterium wykonalność instytucjonalna oraz finansowa projektu, w ramach którego weryfikacji podlegać będzie:
 • czy Wnioskodawca dysponuje m.in. odpowiednimi zasobami ludzkimi, rzeczowymi,

niematerialnymi, doświadczeniem niezbędnymi do prawidłowej realizacji projektu oraz osiągnięcia jego celów;

 • czy Wnioskodawca dysponuje odpowiednimi środkami finansowym umożliwiającymi realizacje projektu biorąc pod uwagę zaplanowany budżet oraz harmonogram jego realizacji.

 

 1. Kryterium wykonalność techniczna i technologiczna projektu, celem którego będzie ustalenie:

(…)

 • czy harmonogram i budżet realizacji projektu jest realny i możliwy do osiągnięcia;

(…)

Kryterium zapewnienia trwałości rezultatów projektu (zdolność do utrzymania rezultatów projektu przez minimum 5 lat lub 3 lata (w przypadku MŚP) od zakończenia jego realizacji. Weryfikacji podlegać będzie, czy projektodawca jest zdolny do utrzymania rezultatów projektu (przez minimum 5 lat lub 3 lata w przypadku MŚP od zakończenia jego realizacji), zarówno pod względem finansowym (spełnienie kryteriów progowych, między innymi NPV>0 w okresie trwałości projektu), jak i organizacyjnym.

Przedsiębiorca zamierza budować stację paliw i chciałby skorzystać z dofinansowania. Stacja paliw będzie własnością Wnioskodawcy, będzie budowana w całości z jego środków. Natomiast paliwo do stacji paliw będzie dostarczane na zasadzie franczyzy. Czy jest w takim przypadku dopuszczalne aplikowanie o  dofinansowanie projektu?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu, punkt 12 Dodatkowe warunki otrzymania wsparcia: Wsparcie nie będzie udzielane Wnioskodawcom prowadzącym lub zamierzającym w ramach realizacji projektu prowadzenie działalności gospodarczej na zadach systemu  franczyzowego.

Proszę o informację, czy złożenie samego wniosku o dofinansowanie bez wszystkich wymaganych załączników będzie skutkowało odrzuceniem wniosku?

Zgodnie z Regulaminem konkursu § 3 ust. 5 i 6 Wnioskodawca jest zobowiązany do sporządzenia załączników do wniosku o dofinansowanie i dołączenia ich do przedkładanej wersji papierowej wniosku o dofinansowanie projektu. Załączniki są uznawane za integralną część wniosku o dofinansowanie. W przypadku stwierdzenia braków, omyłek lub niejasności w dokumentacji aplikacyjnej uniemożliwiających ocenę spełniania kryteriów formalnych, Wnioskodawca ma prawo do dokonania jednokrotnej poprawy lub uzupełnień w zakresie wskazanym przez KOP. W tym celu członek KOP, dokonujący oceny formalnej może zwrócić się z pisemną prośbą o uzupełnienie lub skorygowanie uchybień w terminie  7 dni kalendarzowych od daty otrzymania ww. pisma.

Czy kod PKD 86.90.E (Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana) którego dotyczyłby projekt wpisują się w obszar inteligentnej specjalizacji „jakość życia”. Czy jeżeli usługi będą oferowane w ramach powyższego kodu PKD, to czy taki projekt otrzyma 15 pkt. w ramach kryterium merytorycznego jakościowego nr 3.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014–2020 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚPWsparcia nie otrzymają projekty realizowane w zakresie ochrony zdrowia” (§2 pkt.6 ppkt.7)

Czy będąc członkiem Izby Gospodarczej przez ponad 2 lata, licząc od dnia ogłoszenia konkursu uzyskam punkty w ramach kryterium merytorycznego jakościowego nr 6. Czy do otrzymania punktów w ww. kryterium wystarczy sam fakt przynależności do Izby Gospodarczej potwierdzony deklaracją członkowską, czy też wymagane będą inne dokumenty potwierdzające taką współpracę. Proszę podać inne przykładowe dokumenty, które Wnioskodawca powinien dołączyć aby uzyskać punkty za powyższe kryterium.

W ramach Kryterium nr 6 Udział w klastrach, stowarzyszeniach branżowych, izbie gospodarczej preferowane będą przedsiębiorstwa będące członkiem klastra, izby gospodarczej lub stowarzyszenia branżowego przez okres min. 2 lat lub 12 miesięcy, licząc do dnia ogłoszenia konkursu, związanego z działalnością, której dotyczy projekt.

Punktacja, tj.:

 • 15 punktów - w przypadku posiadania udokumentowanej współpracy w podanym zakresie, przez min. 2 lata, licząc do dnia ogłoszenia konkursu
 • 10 punktów - w przypadku posiadania udokumentowanej współpracy w podanym zakresie, przez min. 12 miesięcy, licząc do dnia ogłoszenia konkursu

przyznawana będzie przez KOP na podstawie informacji zawartych w biznesplanie w części B.10 oraz w dodatkowych załącznikach w postaci kopii dokumentów potwierdzających okres przynależności do ww. organizacji, którym może być np. zaświadczenie o przynależności do klastra, izby gospodarczej lub stowarzyszenia branżowego.

Czy zakup inteligentnych kontenerów (na składowanie odpadów) wraz z oprogramowaniem może być przedmiotem projektu w ramach RPO WP w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP?

 W odpowiedzi na Pani zapytanie przesłane drogą elektroniczną uprzejmie wyjaśniam, iż w punkcie 5, podpunkt 10 Regulaminu wskazanego przez Panią konkursu przywołano zapisy Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, zgodnie z którymi: wsparcie  w ramach I osi priorytetowej nie będzie realizowane w zakresie, w jakim zostało przewidziane w osiach III–VI RPO WP na lata 2014-2020. Zatem w ramach działania 1.4 poddziałania 1.4.1 wsparcia nie otrzymają m.in. następujące typy przedsięwzięć: z zakresu gospodarki odpadami.

Chcę rozpocząć produkcję nowego produktu, w tym celu planuję wybudować nową halę produkcyjną. W omawianym budynku oprócz nowego produktu będą produkowane inne produkty już będące w obrocie. Cała inwestycja będzie przeprowadzona w miejscowości, w której znajduje się siedziba Firmy oraz  inne hale produkcyjne. Czy w omawianym przypadku w polu B6 mam zaznaczyć: założenie nowego zakładu czy będzie to dywersyfikacja?

W omawianym przypadku przy wprowadzeniu nowego produktu zostanie spełniona przesłanka dywersyfikacji istniejącego zakładu poprzez wprowadzenie produktu uprzednio nieprodukowanego w zakładzie.

Jednak należy mieć na uwadze, że kwalifikowana może być tylko ta część hali, która będzie wykorzystana pod produkcję nowego produktu, będącego rezultatem projektu, przy zachowaniu warunku niezbędności do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celu projektu. Natomiast pozostała powierzchnia wykorzystana do produktów już będących w obrocie przedsiębiorstwa uznana zostanie za niekwalifikowaną.

Należy pamiętać, że ostateczną decyzję ws. dopuszczalności udzielania pomocy podmiotowi aplikującemu oraz możliwości dofinansowania projektu podejmuje Komisja Oceny Projektów po zapoznaniu się z całością dokumentacji aplikacyjnej.

Jeżeli Wnioskodawca planuje realizować projekt powiązany z pracami B+R, zakładający m.in. zakup środków trwałych, które są mu potrzebne do pozyskiwania danych, archiwizowania tych danych i następnie przetwarzanych do celów dalszej obróbki, środkami trwałymi niezbędnymi do jego realizacji, są : rezonans magnetyczny, tomograf i Rtg i planuje dywersyfikację swojej działalności gospodarczej, polegającej na prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie nauk technicznych obrazowych ( włączając badania kliniczne ) – PKD 72.19.Z ( Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych ) , czy może ubiegać się o wsparcie z programu Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie?

W ramach działania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie nie udziela się wsparcia projektom „powiązanym z realizacją prac badawczo-rozwojowych", w tym projektom powiązanym ze wskazanym PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

Projekty powiązane z prowadzeniem prac B+R mogą uzyskiwać dofinansowanie w ramach działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie, w tym typ 3. Infrastruktura B+R. Celem tego działania jest zwiększenie działalności B+R przedsiębiorstw. Jednakże należy pamiętać, iż między innymi zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020: Wsparcie w ramach tego typu projektów przyznawane będzie pod warunkiem udostępnienia infrastruktury, której uzyskanie było rezultatem projektu, na przejrzystych i niedyskryminacyjnych warunkach wszystkim zainteresowanym podmiotom.

Ponadto — w omawiany przypadku — warto zwrócić uwagę na szczegółowe regulacje odnoszące się do uznawania wydatków za kwalifikowane, zamieszczone w Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WP na lata 2014-2020, m.in. dotyczące zasad wykorzystywania zakupionych środków trwałych, a w szczególności odnoszące się do sytuacji, gdy środki trwałe wykorzystywane są także do innych zadań niż założone w projekcie. Wówczas wydatki na zakup środków trwałych kwalifikują się do współfinansowania w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym dokonanym w okresie realizacji projektu, proporcjonalnie do ich wykorzystania w celu realizacji projektu. W takim przypadku rozlicza się odpisy amortyzacyjne. Ocena kwalifikowalności poniesionego wydatku dokonywana jest przede wszystkim w trakcie realizacji projektu poprzez weryfikację wniosków o płatność oraz w trakcie kontroli projektu, w szczególności kontroli w miejscu realizacji projektu lub w siedzibie beneficjenta. Przyjęcie danego projektu do realizacji i podpisanie z beneficjentem umowy o dofinansowanie nie oznacza, że wszystkie wydatki, które beneficjent przedstawi we wniosku o płatność w trakcie realizacji projektu, zostaną zrefundowane. Ocena kwalifikowalności poniesionych wydatków jest prowadzona także po zakończeniu realizacji projektu w zakresie obowiązków nałożonych na beneficjenta umową o dofinansowanie oraz wynikających z przepisów prawa.

Na etapie oceny projektów ostateczną decyzję ws. dopuszczalności udzielenia pomocy podmiotowi aplikującemu oraz ws. możliwości dofinansowania projektu podejmuje Komisja Oceny Projektów po zapoznaniu się z całością dokumentacji aplikacyjnej.

Mam pytanie dotyczące zapisu znajdującego się w Regulaminie konkursu działania 1.4.1, a mianowicie: "Zgodnie z art. 14 ust. 7 rozporządzenia 651/2014 w przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne projektu muszą przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac. Natomiast w przypadku pomocy przyznanej na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowane muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających 3 lat obrotowych. " Jak należy interpretować powyższy zapis, a tym samym jak należy wykazać to w biznesplanie, w przypadku przedsiębiorstwa które dzięki uzyskanemu dofinansowaniu, ma zamiar wprowadzić nowy produkt, który wcześniej nie był produkowany w przedsiębiorstwie.  Przedsiębiorstwo posiada know-how będące wynikami własnych prac B+R, które stanowią podstawy do produkcji nowego, wcześniej nie produkowanego przez przedsiębiorstwo produktu.

Zgodnie z Regulaminem konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP, dofinansowanie może być udzielone wyłącznie na realizację inwestycji początkowej zgodnie  z definicją przyjętą w art. 2 pkt 49) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Zgodnie z art. 14 ust. 7 ww. rozporządzenia w przypadku pomocy przyznanej na dywersyfikację produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie koszty kwalifikowalne projektu muszą przekraczać o co najmniej 200 % wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.

W związku z powyższym w sytuacji gdy dla wprowadzenia produktów/usług uprzednio nieprodukowanych/nieświadczonych w zakładzie Wnioskodawca będzie wykorzystywał nie tylko zakupione w ramach projektu maszyny, urządzenia itp., ale także już posiadane aktywa związane z dotychczasową działalnością (np. hala produkcyjna, maszyny, urządzenia), wówczas w tabeli w polu B.6.1 biznesplanu należy wskazać te aktywa, określić % ich wykorzystania dla wprowadzenia nowego produktu/usługi oraz określić wartość księgową.

Przy ustalaniu wartości księgowej ponownie wykorzystanych aktywów należy brać pod uwagę zakres, w którym aktywa te są ponownie wykorzystywane. Przykładowo, jeżeli tylko 30% danego składnika aktywów (np. powierzchni hali produkcyjnej czy możliwości produkcyjnych maszyn, urządzeń) będzie ponownie wykorzystane dla potrzeb wprowadzenia nowego produktu/usługi, tylko proporcjonalna część wartości księgowej aktywów powinna być brana pod uwagę dla potrzeb określenia wysokości kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Wartość księgową należy ustalić odnosząc się do roku obrotowego poprzedzającego rozpoczęcie prac dotyczących projektu. Wartość wydatków kwalifikowanych w ramach projektu powinna być trzykrotnie wyższa od wartości księgowej dotychczas posiadanych i planowanych do ponownego wykorzystania aktywów.

Należy wskazać na podstawie jakich dokumentów księgowych ustalono wartość księgową ww. aktywów (np. ewidencja środków trwałych, tabele amortyzacyjne środków trwałych, dane z konta księgowego dla amortyzacji środków trwałych).

Należy mieć na uwadze, iż warunki określone w art. 14 ust.7 Rozporządzenia Komisji (UE) będą ustalane na moment złożenia wniosku o dofinansowanie  i podpisania umowy, a weryfikowane po zakończeniu realizacji projektu w trakcie kontroli.

W przypadku gdy Wnioskodawcą będzie spółka cywilna, której jeden ze wspólników rozpoczął działalność 31.03.2015 r., czy składając wniosek 31.03.2016 r. spółka będzie podmiotem uprawnionym do objęcia wsparcia? (nastąpiła zmiana wspólników, pozostali wspólnicy oraz sama spółka prowadzą działalność powyżej 12 miesięcy)

Zgodnie z zapisami w § 2 Informacje podstawowe pkt. 5 Podmioty uprawnione do objęcia wsparciem Regulaminu konkursu dla Działania 1.4. Wsparcie MŚP poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typ projektu Rozwój MŚP w ramach osi I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020:

„Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu są mikro- małe i średnie przedsiębiorstwa:

(…)

c) Prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 m-cy, licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku przedsiębiorstw ubiegających się o wsparcie na przedsięwzięcie z zakresu TIK, minimalny okres prowadzenia działalności wynosi 2 lata. Wnioskodawca musi osiągać przychody ze sprzedaży w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie i w tym okresie działalność nie może podlegać zawieszeniu.

d) W przypadku gdy Wnioskodawcą jest spółka cywilna warunki, o których mowa w lit c) powinni spełniać wszyscy wspólnicy spółki oraz sama spółka. Przyjmuje się, że początkiem terminu prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę cywilną jest data nadania spółce numeru NIP.

(…)

Zapisy Kodeksu postępowania administracyjnego w art. 57 §3 precyzują iż, „terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było — w ostatnim dniu tego miesiąca”.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz informację zawartą w e-mailu, warunkiem ubiegania się o dofinansowanie przez spółkę, byłoby złożenie wniosku nie wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy prowadzenia działalności, w tym przypadku w terminie wykraczającym poza termin obecnie prowadzonego naboru wniosków ogłoszony w Regulaminie konkursu.

Jednocześnie pragnę zauważyć, że zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na 2016 rok, kolejne ogłoszenie naboru planowane jest w IV kwartale 2016.

Ile wynosi trwałość projektu w przypadku sektora MŚP? W Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 art. 71 jest mowa o okresie 5 lat.

Zgodnie z zapisami Artykułu 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) NR 1303/2013  z dnia 17 grudnia 2013 r. Trwałość operacji  - pkt.1

...Państwa członkowskie mogą skrócić okres ustalony w akapicie pierwszym do trzech lat w przypadkach dotyczących utrzymania inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MŚP.

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju a także Wytyczne Instytucji Zarządzającej  Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) w odniesieniu do trwałości projektu wskazują, iż: Zgodnie z postanowieniami art. 71 rozporządzenia ogólnego, trwałość projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności musi być zachowana przez okres 5 lat (3 lat w przypadku MŚP - w odniesieniu do projektów, z którymi związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta, z zastrzeżeniem pkt 7, a w przypadku, gdy przepisy regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają bardziej restrykcyjne wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami.

Proszę szczególnie zwrócić uwagę na zapisy projektu Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w tym § 11 pkt 9 zgodnie z którym Beneficjent zobowiązuje się do :

1) zachowania trwałości Projektu rozumianej jako niedokonywanie zmian, o których mowa w art. 71 rozporządzenia ogólnego, w okresie, o którym mowa w tym artykule, liczonym od daty przekazania Beneficjentowi przez Instytucję Zarządzającą płatności końcowej na rzecz Projektu (wypłaty salda końcowego) tj. od dnia obciążenia rachunku bankowego, z zastrzeżeniem zasad wynikających z pomocy państwa. W przypadku braku wypłaty płatności końcowej ww. okres liczony jest od dnia zatwierdzenia wniosku o płatność końcową. Naruszenie zasady trwałości skutkuje koniecznością zwrotu środków otrzymanych na realizację Projektu wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych proporcjonalnie do okresu niezachowania okresu trwałości § 8 stosuje się odpowiednio.

Czy w ramach poddziałania 1.4.1 jest wymóg co do liczby nowych produktów/usług wprowadzonych do oferty przedsiębiorstwa w wyniku realizacji projektu?

Wnioskodawca sam, w zależności od specyfiki projektu, określa liczbę wprowadzanych nowych/ulepszonych produktów/usług. Wymóg kryterium „Wprowadzenie nowego/ulepszonego produktu/usługi” zostanie spełniony, gdy Wnioskodawca/beneficjent wprowadzi minimum jeden/ą produkt/usługę.

W ramach osi I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP wsparcie kierowane będzie na rozwój MŚP poprzez dofinansowanie inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów albo usług. Inwestycja musi być bezpośrednio związana z nową usługą lub produktem. Pomoc nie będzie udzielana na inwestycje prowadzące wyłącznie do odtworzenia lub zwiększenia zdolności produkcyjnych. Kwalifikowalne mogą być jedynie wydatki celowe i niezbędne do realizacji projektu, ich wysokość i zasadność będzie przedmiotem oceny eksperckiej. Należy zaznaczyć, że wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług w wyniku realizacji projektu stanowi wymóg kryterium formalnego dopuszczającego.

Czy wartość niematerialna i prawna  a dokładnie domena internetowa będzie wydatkiem kwalifikowanym w działaniu 1.4?

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu art. 2 pkt 30 definiuje wartości niematerialne i prawne jako aktywa nieposiadające postaci fizycznej ani finansowej takie jak patenty, licencje, know-how lub inna własność intelektualna. W ramach ogłoszonego naboru wniosków dla działania 1.4 Wsparcie MŚP, 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014 - 2020 (EFRR) dofinansowanie mogą uzyskać wydatki mające charakter inwestycyjny poniesione na nabycie wartości niematerialnych i prawnych m.in. w formie patentów, licencji oraz praw autorskich.

Zgodnie z w/w dokumentem pkt 6.11. ppkt 4 nabycie wartości niematerialnych i prawnych, m.in. w formie patentów, licencji, praw autorskich jest kwalifikowalne, o ile spełniają one łącznie następujące warunki:

 1. będą wykorzystywane wyłącznie w ramach przedsiębiorstwa, które otrzymało pomoc
 2. będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości
 3. będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych
 4. będą stanowić aktywa beneficjenta pomocy także przez okres trwałości projektu.

Wątpliwości budzi wskazana w Państwa zapytaniu definicja „domeny internetowej” określona jako wartość niematerialna i prawna. W/w zagadnienie należy interpretować w oparciu o przepisy prawa podatkowego, które nie zaliczają domeny do zamkniętego  katalogu wartości niematerialnych i prawnych (art. 16b Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz.U. 1992 nr 21 poz. 86 oraz art. 22b Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350). Domena nie stanowi również środka trwałego i nie podlega amortyzacji. W związku z powyższym koszt zakupu oraz utrzymania domeny należy uznać za koszt bieżącej działalności firmy, który nie podlega dofinansowaniu.

W nawiązaniu do zapisów regulaminu konkursu dla działania 1.4.1 o tym, iż przedsiębiorstwem uprawnionym do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu jest przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 m-cy, licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, proszę o informację, czy możliwym jest ubieganie się dofinansowanie przez firmę, która w lipcu 2015r.  dokonała przekształcenia się ze Spółki Jawnej w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytową? Nadmieniam, iż działalność w formie Spółki Jawnej prowadzona była od wielu lat.

Firma powstała w wyniku przekształcenia spółki jawnej, tj. spółka z. o. o., spółka komandytowa może starać się o dofinansowanie w ramach działania 1.4  Wsparcie MŚP, poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie. Warunkiem jest dokonanie przekształcenia w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych – art. 551 § 2, art. 553 § 2 i 3 – w wyniku czego spółka przekształcona będzie kontynuacją bytu prawnego przekształcanej spółki. W zawiązku z tym, że jest to ten sam podmiot, występujący w obrocie w zmienionej postaci organizacyjno – prawnej, do okresu działania spółki z o.o. spółki komandytowej wlicza się okres prowadzonej działalności w formie spółki jawnej. Obowiązkiem Wnioskodawcy będzie dostarczenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie niezbędnych dokumentów potwierdzających okres prowadzenia działalności również w poprzedniej, pierwotnej formie, celem udokumentowania wymaganego okresu prowadzenia działalności.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że ostateczną decyzję ws. możliwości udzielenia dofinansowania podmiotowi wnioskującemu podejmuje Komisja Oceny Projektów po zapoznaniu się z całością dokumentacji aplikacyjnej.

Czy w ramach typu działalności opisanego poniżej przedsiębiorca może ubiegać się o dofinansowanie z działania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie w ramach RPO WP 2014-2020?  Działalność produkcyjna i badawczo-rozwojowa kultur roślinnych invitro (mikrorozmnażanie) prowadzona będzie w ramach kodu PKD 01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin.

Na podstawie informacji zawartych w treści przesłanego pytania można sądzić, iż przedmiotem prowadzonej działalności, zgodnie z podanym PKD 0164 Z, jest: …działalność związana z eksploatacją naturalnych zasobów roślinnych i zwierzęcych – uprawą zbóż i innych roślin uprawnych… W kontekście tak nakreślonych zakresu działalności firmy oraz zakresu planowanej inwestycji należy dokonać analizy dopuszczalności udzielania wsparcia w przedmiotowym zakresie.

W ramach wskazanego przez Państwa działania 1.4.1, typ 1 pomoc jest udzielana na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Artykuł 1. ww. rozporządzenia stanowi m.in.: pkt 3. Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do: (…) b)  pomocy przyznawanej w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych… Ponadto zgodnie z ww. rozporządzeniem może mieć ono zastosowanie do: przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych z zastrzeżeniem spełniania określonych warunków. Do celów niniejszego rozporządzenia za przetwarzanie lub wprowadzanie do obrotu nie należy uznawać czynności wykonywanych w gospodarstwach, niezbędnych do przygotowania produktu do pierwszej sprzedaży, ani pierwszej sprzedaży przez producenta surowców na rzecz podmiotów zajmujących się odsprzedażą lub przetwórstwem, ani też czynności przygotowujących produkt do pierwszej sprzedaży.

W związku z powyższym, na podstawie lakonicznych informacji zawartych w Państwa e-mailu, należy powziąć istotne wątpliwości dotyczące kwalifikowalności planowanych działań, a mianowicie: czy nie mamy do czynienia z sektorem produkcji podstawowej produktów rolnych oraz czynnościami (…) niezbędnymi do przygotowania produktu do pierwszej sprzedaży, ani pierwszej sprzedaży przez producenta surowców na rzecz podmiotów zajmujących się odsprzedażą lub przetwórstwem, ani też czynności przygotowujących produkt do pierwszej sprzedaży, czyli działalnością wykluczoną z możliwości uzyskania dofinansowania.

Ostateczną decyzję ws. dopuszczalności udzielenia pomocy podmiotowi aplikującemu oraz ws. możliwości dofinansowania projektu podejmują eksperci w ramach  Komisja Oceny Projektów, po zapoznaniu się z  całością dokumentacji aplikacyjnej.

Reprezentuję firmę konsultingową, która dla swoich klientów będzie przygotowywała projekty m.in., w ramach poddziałania 1.4.1. Wnioski należy przygotowywać w systemie LSI. Czy z punktu widzenia Instytucji Zarządzającej ma jakiekolwiek znaczenie, z jakiego konta w systemie LSI został złożony wniosek? Chodzi mi tutaj zwłaszcza o sytuację, gdy w ramach jednego konta w systemie LSI składanych jest więcej wniosków, przez niepowiązanych ze sobą Wnioskodawców. Czy jest to w jakiś sposób uregulowane przez IZ, czy są w tej kwestii dostępne jakieś wytyczne?

Z punktu widzenia Instytucji Zarządzającej nie ma znaczenia, z jakiego konta w systemie LSI został złożony wniosek o dofinansowanie, a co za tym idzie – z jednego konta może być wysłana nieokreślona liczba wniosków o dofinansowanie. Jednakże należy pamiętać, iż zgodnie z paragrafem 10 pkt 3 Regulaminu Użytkownika LSI RPO WP 2014-2020: Właścicielem wniosku w LSI RPO WP 2014-2020 jest wyłącznie podmiot, który widnieje we wniosku o dofinansowanie w punkcie A.9 „Wnioskodawca”.
Ważne jest ponadto, aby zgodnie z zapisami poszczególnych Regulaminów konkursów – tam gdzie jest to wymagane – jeden Wnioskodawca składał tylko jeden wniosek w ramach danego konkursu.

Proszę o informację w sprawie pola A6 wniosku o dofinansowanie z działania 1.4.1 - z jakimi strategiami projekt powinien/musi być powiązany?

Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie - w pkt A.6 wniosku należy wybrać co najmniej jedną strategię z listy rozwijalnej, z której celem jest zgodna realizacja projektu.

Czy Wnioskodawca który:
- realizuje projekt w kilku miejscowościach zlokalizowanych na terenie różnych powiatów (miasto Rzeszów oraz miejscowość Iwierzyce, gmina wiejska w powiecie ropczycko - sędziszowskim)

- 55 % inwestycji (większa część projektu) będzie zlokalizowana na terenie wiejskim w miejscowości Iwierzyce, natomiast 45% w Rzeszowie może uzyskać w ramach kryterium nr 4 oraz kryterium nr 7 maksymalną liczbę punktów?

Punktacja w ramach kryteriów nr 4 Realizacja projektu na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej oraz nr 7 Lokalizacja na obszarach wiejskich w powiatach, gdzie stopa bezrobocia jest wyższa od stopy bezrobocia dla województwa w sytuacji, gdy projekt jest realizowany w kilku lokalizacjach, będzie przyznawana wg głównej lokalizacji projektu, rozumianej jako lokalizacja części projektu o najwyższej wartości lub jego najistotniejszej części, zgodnie z zapisami metodologii obliczania do kryteriów merytorycznych jakościowych stanowiącej załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu.

W opisanej sytuacji, gdy punkty przyznane w ramach kryterium nr 4 oraz nr 7 będą przesądzały o przyznaniu dofinansowania lub spełnieniu wymogu uzyskania minimum 30 pkt w toku oceny merytorycznej jakościowej, przeniesienie lokalizacji głównej części projektu lub jego najistotniejszej części (np. przeniesienie maszyn i urządzeń) do innej lokalizacji (niespełniającej wymagań kryteriów nr 4 oraz nr 7) nie będzie możliwe co najmniej do końca okresu trwałości projektu. 

1. czy wskazana lista jest enumeratywna czy można nabyć w ramach tej kategorii oprogramowanie informatyczne np. system ERP lub CRM automatyzujący procesy w firmie?
2. czy jeżeli w ramach wydatku Wnioskodawca zakupi patent lub prawa autorskie do badań, to czy otrzyma punkty za wyniki prac B+R?

1. Zgodnie z Regulaminem konkursu ogłoszonego w dniu 17 grudnia 2015, w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ 1 Rozwój MŚP, o dofinansowanie mogą starać się projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Kwalifikowane są wydatki mające charakter inwestycyjny, które są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celu projektu. Przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcie prowadzące wyłącznie do zwiększenia zdolności produkcyjnych lub odtworzenia zdolności produkcyjnych nie otrzymają wsparcia. Wskazane w podrozdziale 7.1.3 Działanie 1.4 WSPARCIE MŚP, pkt. 4 wartości niematerialne i prawne są przykładowe. Zakup oprogramowania informatycznego również jest potencjalnie kwalifikowany, pod warunkiem spełnienia ww. warunków.

2. Warunkiem przyznania punktów jest potwierdzenie, że planowana inwestycja w ramach projektu jest w całości bezpośrednio powiązana z pracami B+R, realizowanymi i zakończonymi przez Wnioskodawcę lub na jego zlecenie, w okresie ostatnich trzech lat, licząc do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. Punkty przyznawane będą na podstawie opisu w dokumentacji aplikacyjnej, tj. biznesplanie oraz dodatkowych dokumentach, gdzie Wnioskodawca określa zakres wykorzystania wyników przeprowadzonych prac B+R. Zakup patentów lub praw autorskich nie daje uprawnień do otrzymania punktów w ramach kryterium nr 1 Projekt jest wynikiem prac B+R prowadzonych przez Wnioskodawcę.

Czy występuje limit kosztów kwalifikowalnych na roboty budowlane w ramach projektu (procent całkowitych wydatków kwalifikowalnych)?

W ramach konkursu ogłoszonego w dniu 17 grudnia br., typ 1 Rozwój MŚP, nie obowiązuje limit kosztów kwalifikowanych na wydatki z zakresu robót budowlanych. Jednocześnie przypominam, że o dofinansowanie będą mogły starać się projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Kwalifikowane są wydatki mające charakter inwestycyjny poniesione na roboty budowlane – wyłącznie pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celu projektu oraz mają charakter inwestycyjny i są realizowane w oparciu o umowę na roboty budowlane. Przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcie prowadzące wyłącznie do zwiększenia zdolności produkcyjnych lub odtworzenia zdolności produkcyjnych nie otrzymają wsparcia.

Czy w konkursie w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP koszt sporządzenia biznes planu jest kosztem kwalifikowalnym?

Koszt sporządzenia biznes planu nie jest kosztem kwalifikowanym. Katalog zamknięty kosztów kwalifikowanych jest przedstawiony w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR). Dokumenty i informacje zamieszczone są na stronie www.rpo.podkarpackie.pl.

Czy zakup maszyn leśnych typu:
1. skidder zrywkowy WF trac 1700,
2. harwester GREMO
3. forwarder Malwa 560 F
jest kwalifikowalny w ramach działania 1.4.1 RPO WP?

W ramach osi I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP wsparcie kierowane będzie na rozwój MŚP poprzez dofinansowanie inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów albo usług. Inwestycja musi być bezpośrednio związana z nową usługą lub produktem. Pomoc nie będzie udzielana na inwestycje prowadzące wyłącznie do odtworzenia lub zwiększenia zdolności produkcyjnych. Kwalifikowalne mogą być jedynie  wydatki celowe i niezbędne do realizacji projektu, ich wysokość i zasadność będzie przedmiotem oceny eksperckiej. Należy jednocześnie wskazać, że zgodnie z zapisami Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) kwalifikowane może być m.in. nabycie nowych środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych Beneficjenta oraz wydatki te będą traktowane jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości. Należy podkreślić, iż w przypadku środków transportu zostało wprowadzone dodatkowe zawężenie, tj. kwalifikowalne jest nabycie środków transportu wyłącznie z grupy KŚT nr 743 i 76.

Należy zatem zweryfikować przynależność wskazanych do zakupu środków trwałych do grupy KŚT.

Ostateczną decyzję w sprawie dopuszczalności udzielenia pomocy podmiotowi aplikującemu oraz w sprawie możliwości dofinansowania projektu podejmuje Komisja Oceny Projektów po zapoznaniu się z całością dokumentacji aplikacyjnej.

Jak długo może trwać realizacja projektu tj. czy można rozpocząć realizację po złożeniu wniosku o dofinansowanie np. 01.04.2016r. i realizować projekt do 30.06.2018?

Zgodnie z Regulaminem konkursu ogłoszonego w dniu 17 grudnia 2015, rozpoczęcie realizacji projektu musi nastąpić po złożeniu wniosku o dofinansowanie tj. dostarczeniu wersji elektronicznej oraz wersji papierowej, natomiast jego zakończenie musi nastąpić najpóźniej 30.06.2018 roku.

Jednakże rozpoczynając realizację projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie należy pamiętać, że warunkiem rozliczenia projektu(uzyskania refundacji poniesionych nakładów) jest zachowanie wymogów dotyczących procedur realizacji projektów, w tym wynikających z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego Na Lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Potrzebuje pomocy przy sporządzeniu wniosku o dofinansowanie. Do kogo mam się udać, czy szukać firm zajmujących się odpłatnie pisaniem wniosków, czy mogę liczyć na pomoc Punkty Informacyjne Funduszy Unijnych?

Do treści ogłoszenia o naborze wniosków zamieszczonego na stronie internetowej (www.rpo.podkarpackie.pl) dołączone są dokumenty w formie załączników m.in. instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (załącznik nr. 2 do Regulaminu konkursu), instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie (załącznik nr. 4 do Regulaminu konkursu). W przypadku wątpliwości można skorzystać z telefonów podanych w treści ogłoszenia.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych Wnioskodawców konkursu ogłoszonego 17 grudnia 2015 r. w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP osi priorytetowej I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 planuje szkolenia: 20 i 27 stycznia oraz 3 luty 2016 r. Dodatkowe informacje odnośnie szkolenia (np. sposób rejestracji) można znaleźć na stronie internetowej w zakładce Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

Pomoc przy wypełnianiu wniosków o dofinansowanie oraz załączników oferują m.in. punkty Krajowego Systemu Usług. Przedsiębiorcy i inni klienci Krajowego Systemu Usług odwiedzają ośrodek KSU osobiście lub umawiają się na spotkanie z doradcą telefonicznie lub e-mailowo. Lista placówek/ośrodków dostępna jest na stronie http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/osrodki_ksu.

Jaki % wkład własny musi zapewnić Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie z działania 1.4.1 RPO WP? Z kryteriów formalnych wynika że wkład własny musi wynosić min. 25 % kosztów kwalifikowanych natomiast w biznes planie zgodnie z polem B3 należy określić źródła pochodzenia środków niezbędnych na pokrycie całości inwestycji (zarówno kosztów kwalifikowanych jak i niekwalifikowanych). Proszę o rozstrzygnięcie zatem – czy wkład własny Wnioskodawcy ma być na min. 25 % czy na całość projektu?
Czy w przypadku jeśli Wnioskodawca chce sfinansować część projektu z kredytu, to czy na etapie złożenia wniosku wystarczająca będzie promesa kredytowa (czy może być warunkowa?)lub umowa pożyczki oraz czy jest jakiś wzór dla takich dokumentów ewentualnie jakieś wytyczne do ich sporządzenia?

Zgodnie z Regulaminem konkursu w ramach typu projektu Rozwój MŚP środki dofinansowania zostaną przekazane beneficjentom w formie refundacji. Oznacza to zwrot Beneficjentowi części faktycznie poniesionych i w całości zapłaconych wcześniej wydatków kwalifikowanych dokonywany po spełnieniu warunków określonych w Umowie.

Maksymalna intensywność dofinansowania dla mikro- i małego przedsiębiorstwa wynosi 70% wydatków kwalifikowanych, z czego wynika, że Wnioskodawca minimalny wkład własny będzie musiał zapewnić w wysokości 30% wydatków kwalifikowanych. Natomiast maksymalna wielkość dofinansowania dla średniego przedsiębiorstwa wynosi 60% wydatków kwalifikowanych, w związku z czym Wnioskodawca minimalny wkład własny będzie musiał zapewnić w wysokości 40 % wydatków kwalifikowanych.

Na moment składania wniosku o dofinansowanie nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty potwierdzające fakt zabezpieczenia określonej kwoty na realizację projektu typu promesa kredytowa lub wyciąg bankowy. Sytuacja finansowa Wnioskodawcy oraz jego możliwości w zakresie realizacji założonego projektu oceniane będą przez Komisję Oceny Projektów w ramach oceny merytorycznej na podstawie informacji podanych przez Wnioskodawcę we Wniosku o dofinansowanie (w części A.5, D.3 D.8. oraz części F) oraz w załącznikach do wniosku o dofinansowanie i Biznesplanie.

Jesteśmy firmą z woj. wielkopolskiego i zamierzamy realizować inwestycję w woj. podkarpackim.
Obecnie posiadamy tu biuro handlowe, natomiast halę produkcyjną zamierzamy wynająć, przy czym umowę najmu zamierzamy podpisać w drugiej połowie roku 2016. Posadowienie maszyn także nie wymaga prac budowlanych.
Zgodnie z Regulaminem konkursu (paragraf 2 ust. 5 pkt e), oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie woj. podkarpackiego powinno być wpisane do rejestru na dzień złożenia pierwszego wniosku o płatność.
Moje pytanie brzmi
Jak w tej sytuacji będzie przeprowadzona weryfikacja zgodności projektu w zakresie oddziaływania na środowisko (paragraf 8 ust. 2), skoro dziś jako lokalizację projektu podalibyśmy adres biura handlowego?
Nadmienię, iż sama działalność naszej firmy nie wpływa na środowisko.
Czy fakt, iż nie będą prowadzone prace budowlane, zwalnia nas z konieczności przeprowadzenia screeningu? A jeśli nie - to czy możemy tego dokonać, nie mając jeszcze ustalonego ostatecznego miejsca realizacji inwestycji (obecnie wiemy, jaki to będzie powiat)?
Czy też fakt konieczności przeprowadzenia procedury OOŚ wymaga, abyśmy już obecnie określili docelowe miejsce inwestycji, i posiadali umowę najmu hali?

Zgodnie z Regulaminem konkursu ogłoszonego w ramach poddziałania 1.4.1, typ projektu Rozwój MŚP, miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terenie województwa podkarpackiego oraz musi być określone we wniosku o dofinansowanie w pkt A.8. Oddział lub miejsce wykonywania działalności nie jest pojęciem tożsamym z miejscem realizacji projektu. W opisanej przez Panią sytuacji nie można we wniosku o dofinansowanie jako miejsca realizacji projektu wpisać adresu biura handlowego. Należy tutaj natomiast wskazać lokalizację hali produkcyjnej, w której miałyby stanąć urządzenia. Zmiana miejsca realizacji projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie nie jest dopuszczalna.

Umowę najmu hali produkcyjnej należy przedłożyć najpóźniej w momencie podpisywania umowy o dofinansowanie. Należy pamiętać, że okres najmu musi obejmować zarówno czas niezbędny do realizacji projektu jak i tzw. jego okres trwałości, który w przypadku MŚP wynosi 3 lata liczone od daty przekazania Beneficjentowi przez Instytucję Zarządzającą płatności końcowej na rzecz projektu.

Obligatoryjnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie jest zał. 2 „Część środowiskowa…”. Brak wykonywania w ramach projektu prac budowlanych nie przesądza o braku konieczności przeprowadzenia procedury oddziaływania na środowisko.W kwestiach związanych z oceną oddziaływania projektu na środowisko informacje może Pani uzyskać poprzez kontakt z Departamentem Ochrony Środowiska (nr tel.: 17 747 69 29, 17 747 69 24).

Od przeszło roku jesteśmy w trakcie budowy budynku, w którym zamierzamy prowadzić działalność noclegowo - gastronomiczną. Obecnie zamknęliśmy stan surowy budynku. W oparciu o wybudowany obiekt chcielibyśmy wprowadzić do oferty naszej firmy nowe usługi w postaci usług noclegowych i usług gastronomicznych. Do zrealizowania powyższego celu niezbędne jest wykończenie budynku (prace wykończeniowe wewnątrz oraz wokół budynku) oraz zakup środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności (zakup sprzęt gastronomicznego, wyposażenia pokoi, sali restauracyjnej). Czy na tę część prac możemy uzyskać dofinansowanie?

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L z 2014 r., nr 187, s. 1), które jest prawną podstawą udzielenia dofinansowania w konkursie ogłoszonym 17 grudnia 2015 pomoc może zostać udzielona pod warunkiem, że prace nad realizacją projektu nie rozpoczną się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Przez rozpoczęcie prac należy rozumieć rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych, takich jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności, nie uznaje się za rozpoczęcie prac. Zważywszy na to projekt polegający na kontynuacji już rozpoczętego przedsięwzięcia inwestycyjnego nie kwalifikuje się do starania o dofinansowanie.

Projekty uzyskujące dofinansowanie muszą wprowadzać na rynek nowy produkt/usługę. Biorąc pod uwagę informacje zawarte w e-mailu, zakup wyposażenia stanowi część rozpoczętej już przez Państwa inwestycji (budynek wybudowany w celu prowadzenia działalności noclegowo-gastronomicznej) i nie podlega dofinansowaniu.

Czy Wnioskodawcą w ramach powyższego konkursu może być spółka cywilna prowadząca działalność przez ponad 12 miesięcy (licząc od daty nadania spółce numeru NIP). Wspólnikami spółki są dwaj wspólnicy, którzy obecnie prowadzą działalność wyłącznie w formie spółki cywilnej. Jeden ze wspólników prowadził także w ostatnich 12 miesiącach działalność indywidualnie(w oparciu o wpis do CEIDG) i działalność ta była w tym okresie zawieszana.

W przypadku gdy Wnioskodawcą jest spółka cywilna warunek dotyczący okresu prowadzenia działalności powinni spełniać wszyscy wspólnicy spółki oraz sama spółka. Wymagana jest ciągłość wykonywania działalności gospodarczej przez wyżej wskazany okres, rozumiana jako dokonywanie przez przedsiębiorcę czynności faktycznych i prawnych zmierzających w sposób zorganizowany oraz ciągły do osiągnięcia celu zarobkowego i w tym okresie działalność nie może podlegać zawieszeniu.

W związku z powyższym, we wskazanym przez Pana przypadku z uwagi na zawieszenie działalności przez jednego ze wspólników spółki cywilnej, nie zostanie spełniony wymóg dotyczący prowadzenia działalności przez okres nie krótszy niż 12 m-cy, licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Główne miejsce prowadzenia przez spółki działalności gospodarczej (zakład produkcyjny) zlokalizowane jest na terenie województwa podkarpackiego, zaś siedziba spółki znajduje się w Warszawie. Czy podmiot taki jest uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach działania 1.4.1, typ Rozwój MŚP?

Zgodnie z Regulaminem konkursu ogłoszonego w dniu 17 grudnia br., w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ 1 Rozwój MŚP, przedsiębiorstwo posiadające siedzibę poza terenem województwa podkarpackiego, ale którego główne miejsce prowadzenia działalności zlokalizowane jest na ww. obszarze, uprawnione jest do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Warunek dotyczący posiadania siedziby/oddziału/miejsca wykonywania działalności weryfikowany będzie na moment złożenia pierwszego wniosku o płatność i wówczas zostaną Państwo poproszeni o złożenie stosownych dokumentów potwierdzających ten fakt. Proponowane przez Państwa rozwiązanie umożliwiające weryfikację miejsca prowadzenia działalności (Odpis z akt Krajowego Rejestru Sadowego) jest w pełni akceptowalne.

Należy ponadto pamiętać, że inwestycja planowana do zrealizowania w ramach projektu musi w sposób niebudzący wątpliwości być usytuowana na terenie województwa podkarpackiego i utrzymana na jego obszarze w okresie trwałości projektu.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że ostateczną decyzję ws. możliwości dofinansowania projektu podejmuje Komisja Oceny Projektów po zapoznaniu się z całością dokumentacji aplikacyjnej.

Czy firma może kupić wartości niematerialne i prawne w zakresie oprogramowania? Chodzi mi o zakup oprogramowania nowego symulatora do szkoleń.

Zakup wartości niematerialnych i prawnych jest wydatkiem potencjalnie kwalifikowanym w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ 1 Rozwój MŚP .

Warunki oceny kwalifikowalności wydatków oraz zasady prawidłowego ponoszenia wydatków w zamieszczono w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa podkarpackiego na lata 2014– 2020 w zakresie kwalifikowania wydatków… (EFRR).

Jednocześnie przypominam, że o dofinansowanie będą mogły starać się projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcie prowadzące wyłącznie do zwiększenia zdolności produkcyjnych lub odtworzenia zdolności produkcyjnych nie otrzymają wsparcia.

Zwracam się z oficjalnym zapytaniem dotyczącym ogłoszonego konkursu z 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia. Czy wzięcie udziału w konkursie typ projektu 1 Bony na innowacje i wykonanie przewidzianego studium wykonalności pozwoli na uzyskanie dodatkowych punktów w projekcie wdrożeniowym, z działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, w kryterium: Projekt jest wynikiem prac B+R prowadzonych przez Wnioskodawcę.

Aby uzyskać punkty w ramach kryterium merytorycznego jakościowego nr 1 Projekt jest wynikiem prac B+R prowadzonych przez Wnioskodawcę w ramach działania 1.4  Wsparcie MŚP, poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typ 1 Rozwój MŚP projekt musi być konsekwencją/wynikiem wdrożenia prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Wnioskodawcę samodzielnie bądź na jego zlecenie w okresie ostatnich trzech lat. Przeprowadzone prace badawczo-rozwojowe muszą mieć kluczowe znaczenie dla opracowania/udoskonalenia produktu (wyrobu lub usługi), a produkty/usługi będące efektem realizacji projektu, powinny być wynikiem prowadzonych prac B+R. Należy pamiętać, że prace B+R muszą być rozpoczęte i zakończone w okresie ostatnich 3 lat, licząc do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, co powinno mieć odzwierciedlenie na przykład w następujących dokumentach:

 • Formularz PNT-01 „Sprawozdanie działalności badawczej i rozwojowej (B+R)”, składane w przypadku gdy Wnioskodawca jest objęty obowiązkiem składania ww. sprawozdania do Głównego Urzędu Statystycznego,
 • zamówienie/ umowa dotycząca zlecenia wykonania prac B+R wraz z protokołem odbioru i potwierdzeniem dokonania płatności,
 • zgłoszenie patentowe/ patent,
 • pozycja bilansowa uwzględniająca koszty zakończonych prac B+R, prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji, zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych.

Oznacza to, że będąc beneficjentem działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia typ 1 Bony na innowacje oraz będąc Wnioskodawcą działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typ 1 Rozwój MŚP nie ma możliwości uzyskania punktów w ramach kryterium nr 1. Wynikiem działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia typ 1 Bony na innowacje jest studium wykonalności obejmujące analizę wykonalności planowanego badania oraz opracowanie koncepcji i planu przeprowadzenia przyszłych prac B+R.

Nadmieniam, że na przeprowadzenie badań może się Pani ubiegać o dofinansowanie w ramach działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia typ 2 Prace B+R.

Informacje dotyczące możliwości uzyskania punktów w ramach poszczególnych działań można znaleźć w załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dostępnego na stronie /www.rpo.podkarpackie.pl lub w regulaminach ogłaszanych konkursów.

W nawiązaniu do naboru w ramach działania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie zwracam się z pytaniem odnośnie do wydatków kwalifikowanych w ramach podgrupy 743 samochody specjalne – betoniarki samochodowe. Zgodnie z KŚT betoniarki samochodowe kwalifikowane są jako samochody specjalne podgrupa 743, jednakże w dowodzie rejestracyjnym wydział komunikacji kwalifikuje ten pojazd jako samochód ciężarowy.Czy w związku z tym w momencie kontroli projektu podczas weryfikacji dowodu rejestracyjnego pojazdu, zakup ten nie zostanie uznany jako niekwalifikowany?

Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków priorytetowych RPO WP 2014-2020, w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, kwalifikowane są wydatki na nabycie środków transportu z grupy 743 KŚT (oraz 76 KŚT). Oznacza to, że Departament Wspierania Przedsiębiorczości określając kwalifikowalność wydatku w tym zakresie, posługiwać się będzie Rozporządzeniem Rady Ministrów z 10 grudnia 2010 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych, nie zaś Prawem o ruchu drogowym, które w inny sposób definiuje pojazd zaliczony do kategorii specjalnych.

Mam pytania do konkursu 1.4.1:
1. Biznes plan, pkt. C.1. Prognoza sprzedaży.
a) Jak należy rozumieć: "Rok/okres bazowy n" zgodnie z informacją z BP jest to rok zakończenia projektu czy dobrze rozumiem, czyli rok w którym planujemy zakończenie projektu np. 2017. Wtedy rok "n-1" to 2016, a rok n+1 to 2018, itd.
b) Drugie pytanie do tego punktu: Dane mamy przedstawić do n+4, czy do n+3, gdyż zgodnie z prognozą mamy pokazać dane za 3 lata od jego zakończenia?
2. Biznes plan, pkt. D. Sytuacja finansowa Wnioskodawcy oraz jej prognoza.
a) jak należy rozumieć lata prognozy: n-2 (2014), n-1 (2015), n (2016), n+1 (2017), n+2 (2018), n+3 (2019), itd.
b) jak należy rozumieć "okres bieżący", w przypadku złożenia wniosku w marcu 2016, czy ma znaczenie dzień złożenia wniosku np. do 21, od 21?
standardowo okres bieżący (co nie wynika z BP - brak interpretacji) był to: zamknięty kwartał roku bieżącego (od 21 dnia po zakończeniu kwartału), w tym przypadku wniosek ma być maksymalnie złożony do 31 marca 2016, co oznaczałoby, iż nie będzie zamkniętych kwartałów]. Czyli nie musimy przedstawiać danych bieżących za bieżący rok 2016?

1.

W części C.1 Prognoza sprzedaży Biznesplanu przez rok  „n” należy rozumieć rok zakończenia realizacji projektu, natomiast prognozę sprzedaży należy wykazać za minimum trzy kolejne lata (n+1, n+2, n+3) licząc od momentu jego zakończenia. Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż szacując całkowitą wielkość sprzedaży przedsiębiorstwa, wskazane jest uwzględnienie nowych bądź udoskonalonych produktów/usług wprowadzonych na skutek realizacji projektu.

2.

Rozumienie pojęcia „okres bieżący” jest uzależnione m.in. od daty złożenia wniosku o dofinansowanie i tak – przykładowo – dla wniosków składanych w marcu 2016 okresem bieżącym mogą być dwa pierwsze miesiące 2016, a rok 2015 będzie wówczas rokiem „n-1”, zaś rok „n” - okresem obejmującym pełen roczny cykl obrachunkowy tj.: rok 2016. W związku z powyższym lata prognozy, należy rozmieć jako kolejne lata po roku „n”, obejmujące okres realizacji projektu oraz trzech lat od momentu jego zakończenia.

Wnioskodawcy, także ze względu na indywidualne uwarunkowania wynikające z przyjętych zasad prowadzenia księgowości, mają możliwość dokonywania właściwego dla ich sytuacji wyboru. Podczas oceny formalnej wniosków o dofinansowanie nie będzie dokonywać się uaktualnienia danych, natomiast eksperci oceniający projekty pod względem merytorycznym w przypadku wątpliwości/niejasności mogą poprosić o uzupełnienie danych.

W związku z chęcią aplikowania o środki unijne Oś Priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka  działanie 1.4 Wsparcie MŚP poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, zwracam się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie:
Jeżeli mikro- lub małe przedsiębiorstwo zleci wykonanie pracy badawczej w celu określenia kierunku rozwoju firmy (kierunek ten będzie miał odzwierciedlenie w nowym projekcie opisanym we wniosku aplikacyjnym), czy w tej sytuacji oceniający uznają, że projekt jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez Wnioskodawcę? Jeśli tak, to jaka instytucja badawcza będzie przez Państwa honorowana?
Jakie dane dotyczące zatrudnienia w firmie będą brane pod uwagę: czy ilość pełnych etatów za ostatni okres obrotowy (np. rok 2015); czy ilość pełnych etatów za 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku aplikacyjnego?

W związku z lakonicznymi informacjami zawartymi w e-mailu należy rozważyć, czy prace badawcze polegające, jak to sformułowano, „na określeniu kierunku rozwoju firmy” spełniają wymagania zawarte w artykule 2. Definicje, pkt 83-85 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Zgodnie z przywołanymi zapisami za prace badawczo-rozwojowe (B+R) można uznać:

84)badania podstawowe” oznaczają prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne;

85) „badania przemysłowe” oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych;

86)eksperymentalne prace rozwojowe” oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług.
Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji.
Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Szczegółowej analizy w przedmiotowym zakresie będą dokonywać eksperci w toku oceny merytorycznej projektu na podstawie całości dokumentacji aplikacyjnej, w celu uniknięcia sytuacji zamawiania przez Wnioskodawców prac badawczych wyłącznie w celu spełnienia wymogów kryterium nr 1:  Projekt jest wynikiem prac B+R prowadzonych przez Wnioskodawcę. Warunkiem przyznania punktów jest potwierdzenie, że planowana inwestycja w ramach projektu jest w całości bezpośrednio powiązana z pracami B+R, realizowanymi i zakończonymi przez Wnioskodawcę lub na jego zlecenie, w okresie ostatnich trzech lat, licząc do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. Jak wynika z opisu kryteriów prace B+R mogą być realizowane poprzez zlecenie. Nie zastosowano ograniczeń podmiotowych dot. wykonawcy usługi B+R, jednakże najwłaściwsze wydaje się zlecenie wykonania tej usługi jednostkom naukowym w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o zasadach finansowania nauki.

Dane dotyczące zatrudnienia winny odnosić się do liczby pełnych etatów w ostatnich 12 miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie (to znaczy, że wartość bazową należy ustalać poprzez sumowania liczby przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w kolejnych 12 miesiącach poprzedzających okres złożenia wniosku o dofinansowanie, a następnie należy podzielić przez 12 miesięcy).

Ponadto artykuł 2 Definicje, pkt 32 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu stanowi: wzrost netto liczby pracowników oznacza wzrost netto liczby pracowników w danym zakładzie w porównaniu ze średnią  w danym okresie oraz oznacza, że odliczyć należy wszystkie miejsca pracy utracone w tym okresie, a liczbę osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu, w niepełnym wymiarze czasu oraz sezonowych należy wyrazić w postaci ułamkowych części rocznych jednostek pracy.
Deklarując wzrost zatrudnienia, warto wnikliwie rozważyć przyszłą możliwość spełnienia wszystkich związanych z tym wymagań, gdyż zgodnie z przyjętym przez Komitet Monitorujący opisem omawianego kryterium: Warunkiem uzyskania punktów w ramach kryterium będzie zwiększenie zatrudnienia w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy, będące wynikiem realizacji projektu, bezpośrednio po jego zakończeniu i utrzymane w okresie trwałości projektu.
Przytoczone zapisy stanowią, iż wzrost zatrudnienia powinien być osiągnięty bezpośrednio po realizacji projektu, tj. do dnia złożenia wniosku o płatność końcową oraz utrzymany w okresie tzw. trwałości projektu (co oznacza, że przez trzy lata nie nastąpi zmniejszenie zatrudnienia zwiększonego w efekcie realizacji projektu). Za dzień rozpoczynający okres trwałości projektu przyjmuje się dzień dokonania przez podmiot przyznający pomoc (Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca RPO WP) ostatniej płatności na rzecz beneficjenta pomocy (przedsiębiorcy, który zawarł umowę o dofinansowanie). Nieutrzymanie trwałości projektu, zrealizowanego dzięki uzyskanej dotacji, jest nieprawidłowością, która skutkuje zwrotem otrzymanego wsparcia finansowego wraz z należnymi odsetkami.

Mam pytanie odnośnie stacji paliw. Czy w działaniu 1.4.1:

 • będzie można składać wnioski na nowe stacje paliw przez podmioty istniejące ponad 12 m-cy dotychczas nieprowadzące tej działalności jako nową działalność
 • Czy jako zmiana procesu sprzedaży (ulepszenie ) będzie można składać wnioski na nowe dystrybutory z nowymi rozwiązaniami technologicznymi?
 • Czy nową inwestycją będzie inwestycja, która posiada pozwolenia na budowę marzec 2014 i wpis w dzienniku budowy jako wytyczenie budowy (inne czynności są nierozpoczęte)?

Na podstawie informacji zawartych w e-mailu trudno dokonać jednoznacznego rozstrzygnięcia wskazanych problemów, poniżej sygnalizuję istotne wątpliwości.

Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach poddziałania 1.4.1, typ 1 o wskazanym w Pana pytaniu zakresie nie podlega formalnemu wykluczeniu. Jednakże należy pamiętać o wymogach i preferencjach wyboru zawartych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 oraz Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014–2020. Zgodnie z tymi dokumentami celem szczegółowym poddziałania 1.4.1 jest m.in. ograniczenie spadku udziału przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw. Wsparcie obejmowało będzie rozwój/rozbudowę MŚP, w szczególności poprzez inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Preferencje zostaną przyznane dla MŚP wdrażających rozwiązania będące wynikiem prowadzonych własnych prac B+R, w tym współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020. Ocena spełniania wynikających z tych zapisów wymagań dokonywana będzie w toku oceny merytorycznej jakościowej projektu przez powołanego w tym celu eksperta, będącego członkiem Komisji Oceny Projektów. Budzi wątpliwości możliwość spełnienia tych wymagań przez stację paliw.

Pomoc nie będzie udzielana na inwestycje prowadzące wyłącznie do odtworzenia lub zwiększenia zdolności produkcyjnych. Wskazana w Pana e-mailu zmiana procesu sprzedaży (ulepszenie) może zostać uznana za niespełniającą przesłanek wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług (ulepszonych usług, a nie ulepszonego procesu ich świadczenia).

Rozpoczęta budowa (Ustawa Prawo budowlane, art. 41 ust. 1 Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy. ust. 2 Pracami przygotowawczymi są: 1) wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie…) nie może stanowić przedmiotu projektu, gdyż inwestycje winny być rozpoczęte po złożeniu wniosku o dofinansowanie w celu zachowania tzw. efektu zachęty (Pomoc musi zmieniać zachowanie przedmiotowego przedsiębiorstwa w taki sposób, że angażuje się ono w dodatkową działalność, której nie podjęłoby bez przyznanej pomocy lub którą podjęłoby w ograniczonym lub innym zakresie lub miejscu, Wytyczne KE ws. pomocy regionalnej na lata 2014-2020, 2013/C 209/01). Zgodnie z art. 6, pkt 1. Rozporządzenie Komisji 651/2014 wyłącznie projekty spełniające efekt zachęty podlegają dofinansowaniu.  Rozpoczęcie prac oznacza rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją albo pierwsze wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw.

Mam następujące pytania:

 • czy dla inwestycji budowlanej realizowanej w ramach Osi Priorytetowej I działanie 1.4 poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie potrzebna będzie pozwolenie na budowę jako załącznik do Wniosku,
 • kiedy można spodziewać się wykładni, jak dokumentowana i kwalifikowana będzie innowacyjność projektu,
 • proszę wesprzeć mnie w temacie rodzajów innowacyjności (produktowa, usługowa, marketingowa, ...),
 • jak interpretować informację, że mikro- przedsiębiorstwo i małe przedsiębiorstwo może otrzymać wsparcie do 70%? Czy ten zapis uwzględnia tylko możliwość wniesienia większego wkładu własnego, czy też jest obwarowany innymi kryteriami?

W odpowiedzi na Pana e-mail uprzejmie wyjaśniam:

 • Jeżeli charakter inwestycji budowlanej objętej projektem przedkładanym w ramach I osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 wymaga pozwolenia na budowę i Wnioskodawca dysponuje tym dokumentem w dniu składania wniosku o dofinansowanie winien przedłożyć go wraz z tym wnioskiem. W przypadku nieposiadania pozwolenia na budowę dopuszcza się możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie bez załączonego pozwolenia, jednakże dokument ten będzie wymagany nie później niż do dnia podpisania umowy.
 • W ramach wskazanego w Pana pytaniu kryterium Stopień innowacyjności produktu/ usługi premiowane będą projekty, w wyniku których zostanie wprowadzona innowacja produktowa, o poziomie innowacyjności wykraczającym poza skalę firmy, tj. projekty innowacyjne w skali regionu, kraju (Polski) oraz dotyczące innowacji na skalę europejską tzn. produkt bądź usługa będące wynikiem realizacji projektu charakteryzują się nowością posiadanych przez nie cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań już dostępnych na rynku – odpowiednio regionalnym, krajowym lub europejskim. 
  Opinia o innowacyjności, wystawiona przez kompetentny w tym zakresie podmiot jest dokumentem pomocniczym, ostateczna decyzja w tym zakresie jest podejmowana w toku oceny merytorycznej jakościowej przez powołanego w tym celu eksperta, będącego członkiem Komisji Oceny Projektów. Szerszą wiedzę nt. innowacyjności oraz jej rodzajów można znaleźć m.in. w opracowaniu PODRĘCZNIK OSLO. Zasady gromadzenia i Interpretacji danych dotyczących Innowacji.
 • Wskazany przez Pana zapis, odnoszący się do dopuszczalnej intensywności wsparcia (do 70%) ma związek z kryterium Wkład własny wyższy od wymaganego. Wkład własny wyższy od wymaganego będzie premiowany. Za każdy 1% obniżenia poziomu wnioskowanego dofinansowania (skutkującego podwyższeniem wkładu własnego powyżej wymaganego minimum) przyznawany będzie 1 punkt. Suma uzyskanych punktów dzięki zwiększeniu wkładu własnego nie może przekroczyć  5 punktów. W przypadku obniżenia procentowego poziomu dofinansowania przy równoczesnym ubieganiu się przez Wnioskodawcę o maksymalną kwotę dofinansowania, punkty nie będą przyznawane. Aby uzyskać punkty, Wnioskodawca musi obniżyć wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania względem poziomu wydatków kwalifikowanych.
Pytania dot. działania 1.4 Wsparcie MŚP uprzejmie proszę o wyjaśnienie następujących kwestii:

 1. Czy wybudowanie nowej hali produkcyjnej (niezbędnej dla prowadzenia badań) jest kwalifikowane? Czy istnieje ograniczenie procentowe lub kwotowe wybudowania takiej hali w całkowitych kosztach kwalifikowanych projektu?
 2. Czy zakup gruntu jest kwalifikowany i w jakim procencie?
 3. Pkt 10 SZOOP RPO WP „…uprawnione do ubiegania się o wsparcie będą MŚP prowadzące działalność na rynku powyżej 12 miesięcy…rozumianej jako uzyskiwanie przychodów z ww. działalności…” czy uprawnionym jest beneficjent, który ma straty w poszczególnych miesiącach? na podstawie jakich dokumentów będzie dokonywana weryfikacja?
 4. W jaki sposób należy wykazać innowacyjność produktu/usługi, jaki dokument będzie podstawą do weryfikacji?

1)    W ramach osi I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP wsparcie kierowane będzie na rozwój MŚP poprzez dofinansowanie inwestycji niezbędnych do wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów albo usług. Inwestycja musi być bezpośrednio związana z nową usługą lub produktem. Pomoc nie będzie udzielana na inwestycje prowadzące wyłącznie do odtworzenia lub zwiększenia zdolności produkcyjnych. Należy pamiętać, że celem projektu nie może być wyłącznie wybudowanie hali. Kwalifikowalne mogą być jedynie  wydatki celowe i niezbędne do realizacji projektu, ich wysokość i zasadność będzie przedmiotem oceny eksperckiej. W e-mailu wskazano, że hala ma służyć prowadzeniu badań, należy rozważyć czy nie stanowi w związku z tym infrastruktury badawczej, finansowanej w ramach działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia Typ 3. Infrastruktura B+R.
Katalog wydatków kwalifikowanych oraz przykłady wydatków niekwalifikowanych zawierają Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) dostępne na stronie internetowej pod adresem: http://www.rpo.podkarpackie.pl/images/wytyczne_kwal_EFRR.pdf.
Zgodnie z zapisami ww. wytycznych w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP do dofinansowania kwalifikują się wydatki mające charakter inwestycyjny poniesione na  Roboty budowlane – wyłącznie pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celu projektu oraz mają charakter inwestycyjny i są realizowane w oparciu o umowę na roboty budowlane. Niekwalifikowane są natomiast m.in.: roboty budowlane wykonywane systemem gospodarczym; roboty budowlane dodatkowe i uzupełniające, roboty budowlane związane z remontem budynków; wydatki poniesione na dokumentację niezbędną do przygotowania projektu (m.in.: biznesplan, raport oddziaływania na środowisko, operat szacunkowy).

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 w ramach Działania 1.4 Typu 1 - Rozwój MŚP graniczne kwoty wydatków kwalifikowanych przedstawiają się następująco:
a) dla projektów, w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi:

 • minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 PLN,
 • maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 PLN,

b) dla projektów, w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi, będącego wynikiem prowadzonych własnych prac B+R w tym współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020:

 • minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projekt: 100 000 PLN,
 • maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 10 000 000 PLN.

2)    Zgodnie z zapisami Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP wydatkami niekwalifikowanymi są wydatki na nabycie nieruchomości (zabudowanej i niezabudowanej, w tym grunty).

3)    Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są przedsiębiorstwa z kategorii MŚP prowadzące działalność na rynku powyżej 12 miesięcy, licząc od daty rejestracji we właściwym rejestrze. Przez 12 miesięcy należy rozumieć faktyczne prowadzenie działalności gospodarczej, rozumianej jako uzyskiwanie przychodów z ww. działalności. Decyzję na podstawie analizy dokumentacji aplikacyjnej podejmuje Komisja Oceny Projektów i w opisanej sytuacji może zażądać od Wnioskodawcy dodatkowych wyjaśnień.

4)    W celu wykazania innowacyjności produktu lub usługi można załączyć opinię o innowacyjności wystawioną przez kompetentny w tym zakresie podmiot lub dokumenty określające standardy i normy, publikacje naukowe, dostępne badania, raporty. Opinia lub ww. dokumenty będą dokumentem pomocniczym, a ostateczna decyzja w tym zakresie będzie podejmowana w toku oceny merytorycznej jakościowej przez powołanego w tym celu eksperta, będącego członkiem Komisji Oceny Projektów.

Mam wątpliwości w kwestii zakupu nieruchomości, w tym gruntu. Państwo stoicie na stanowisku, iż jest to wydatek niekwalifikowany „2) Zgodnie z zapisami Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP wydatkami niekwalifikowanymi są wydatki na nabycie nieruchomości (zabudowanej i niezabudowanej, w tym grunty)”, natomiast w „Wytycznych…”na str 93 załącznik nr 2 wskazuje metodę obliczania kosztu kwalifikowanego w przypadku nieruchomości, a na str 76-77 w rozdziale 6.21 Zakup nieruchomości widnieje zapis, iż wydatki na zakup nieruchomości są kwalifikowane do wysokości 10%, ponadto na str 27 rozdział 6.3 pkt 12 widnieje zapis, iż wydatki poniesione na zakup nieruchomości przekraczające 10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych są niekwalifikowalne.

Uprzejmie informuję, iż w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 realizuje się dziesięć osi priorytetowych, które z kolei dzielą się na działania, poddziałania oraz typy projektów. Dla niektórych spośród tych działań i poddziałań, oprócz ogólnych zasad kwalifikowalności wydatków, Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków priorytetowych RPO WP 2014-2020 przewidziały wykaz konkretnych wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych.
W zakresie działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, wspomniane powyżej wytyczne jednoznacznie precyzują, że nabycie nieruchomości (zabudowanej i niezabudowanej, w tym grunty) stanowi wydatek niekwalifikowany. Informacje w tym zakresie znajdują się w Rozdziale 7 – Wykaz wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych dla poszczególnych działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, podrozdział 7.3.1, strona 84.

W zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, działania 1.4 Wsparcie MŚP oraz kryteriów oceny wniosków o dofinansowane proszę o udzielenie informacji w następującym zakresie: na jakiej podstawie będą przyznawane punkty w ramach kryterium "Projekt jest wynikiem prac B+R prowadzonych przez Wnioskodawcę"; jakie dokumenty Beneficjent będzie miał obowiązek dostarczyć do wniosku o dofinansowanie, aby uzyskać punkty w ramach niniejszego kryterium?; czy analiza w zakresie prowadzonych badań będzie opierała się wyłącznie o zapisy zamieszczone we wniosku o dofinansowanie?; czy Beneficjent prowadzący we własnym zakresie badania i posiadający zgłoszenie do ochrony patentowej wyników przeprowadzonych badań uzyska punktacje w ramach niniejszego kryterium? 

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020, warunkiem przyznania punktów w ramach kryterium „Projekt jest wynikiem prac B+R prowadzonych przez Wnioskodawcę”, jest potwierdzenie, że inwestycja planowana w ramach projektu jest w całości bezpośrednio powiązana z pracami B+R, realizowanymi i zakończonymi przez Wnioskodawcę lub na jego zlecenie, w okresie ostatnich trzech lat, licząc do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. Punktacja każdorazowo przyznawana jest w oparciu o niezależną ocenę eksperta. Punkty przyznawane będą na podstawie opisu zawartego w dokumentacji aplikacyjnej, tj. biznesplanie oraz dodatkowych dokumentów, w których Wnioskodawca określa zakres wykorzystania wyników przeprowadzonych prac B+R. Dla przykładu, takimi dokumentami mogą być: Formularz PNT-01 „Sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej (B+R)”, składane w przypadku gdy Wnioskodawca jest objęty obowiązkiem składania ww. sprawozdania do Głównego Urzędu Statystycznego, zamówienie bądź umowa dotycząca zlecenia wykonania prac B+R wraz z protokołem odbioru i potwierdzeniem dokonania płatności lub zgłoszenie patentowe czy sam patent. W oparciu o (między innymi) te dokumenty dokonywana będzie analiza w zakresie prowadzonych badań. Wszystkie niezbędne dokumenty będą wskazane w Regulaminie konkursu.
Beneficjent prowadzący we własnym zakresie badania i posiadający zgłoszenie do ochrony patentowej wyników przeprowadzonych badań będzie mógł starać się o uzyskanie punktów w ramach niniejszego kryterium pod warunkiem, że projekt dotyczy wdrożenia wyników wspomnianych prac badawczo-rozwojowych, mających kluczowe znaczenie dla opracowania lub udoskonalenia produktu (wyrobu lub usługi). Oznacza to, że produkty czy usługi, będące efektem realizacji projektu, powinny być wynikiem przeprowadzonych prac B+R.
Jednocześnie pragnę podkreślić, że ostateczna decyzje ws. wysokości przyznanej punktacji oraz ws. możliwości dofinansowania projektu podejmuje Komisja Oceny Projektów po zapoznaniu się z całością dokumentacji aplikacyjnej. Szczegółowe informacje w zakresie niezbędnej do załączenia dokumentacji zostaną podane do wiadomości w momencie ogłoszenia konkursu.

Kontaktuję się w sprawie działania 1.4 RPO WP. Dokładnie chodzi mi o kryterium: „Realizacja projektu na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej: punktacja jest uzależniona od liczby podmiotów gospodarki narodowej na 1000 mieszkańców. 5 punktów jest przyznawane dla każdego podmiotu, które realizuje projekt na obszarze powyżej 100 podmiotów gospodarki narodowej.” W takim przypadku każdy podmiot, który realizuje projekt na obszarze o liczbie 100 i powyżej podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców otrzyma 5 punktów.

Jak słusznie Pani zauważa - zgodnie z zapisami Załącznika nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020, na podstawie kryterium „Realizacja projektu na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej”, dotyczącego działania  1.4 Wsparcie MŚP poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typ projektu: Rozwój MŚP, wszyscy aplikujący o dofinansowanie beneficjenci otrzymają punkty. Ich wysokość uzależniona jest od liczby podmiotów gospodarczych na obszarze powiatu, w którym realizowany jest projekt, tj.

 • lokalizacja projektu na obszarze powyżej 100 podmiotów gospodarki narodowej - 5 punktów,
 • lokalizacja projektu na obszarze od 60 do 100 podmiotów gospodarki narodowej - 10 punktów,
 • lokalizacja projektu na obszarze poniżej 60 podmiotów gospodarki narodowej - 15 punktów.

Wskazana punktacja ma na celu zarówno zaakcentowanie przedsiębiorców działających na obszarach o niskiej liczbie podmiotów gospodarczych (10 i 15 punktów), ale także, jak ma to miejsce w przypadku najniższej liczby punktów, wsparcie starań przedsiębiorców w osiągnięciu minimalnego wymaganego progu punktowego. Konieczne do uzyskania minimum punktowe ustala się każdorazowo dla konkretnego konkursu i podaje do wiadomości w Regulaminie konkursu.

Czy zwiększenie wymiaru pracy 2 osobom obecnie zatrudnionym w firmie na 1/2 etatu (obydwie osoby) do pełnego etatu (obydwu osobom) będzie traktowane jako wywiązanie się z zobowiązania jakim jest wzrost zatrudnienia o 1 etat?

Zgodnie z zapisami Kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO WP 2014-2020 – zakres EFRR w ramach kryterium Przyrost zatrudnienia w wyniku realizacji projektu: „Warunkiem uzyskania punktów w ramach kryterium będzie zwiększenie zatrudnienia w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy, będące wynikiem realizacji projektu, bezpośrednio po jego zakończeniu i utrzymane w okresie trwałości projektu. Kryterium oceniane będzie na podstawie informacji zawartych w dokumentacji projektowej. Wnioskodawca uzyska punkty w zależności od wzrostu zatrudnienia i wielkości przedsiębiorstwa”.
W opisanej sytuacji, tj. w przypadku zwiększenia wymiaru czasu pracy 2 osobom obecnie zatrudnionym w firmie w wymiarze 0,5 etatu, do pełnego etatu (obu osobom) będzie można uznać za wzrost zatrudnienia o 1 etat, przy czym wzrost ten musi być wynikiem realizacji projektu.
Należy pamiętać, że przyrost zatrudnienia będzie weryfikowany także w okresie trwałości projektu, tj. do 3 lat od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta. 

Czy w latach 2014-2020 są przewidywane bezzwrotne dofinansowania z UE na założenie działalności gospodarczej w kwocie wyższej niż 24 000 PLN dla osób do 25 roku życia?

W odpowiedzi na e-mail uprzejmie wyjaśniam, iż Departament Wspierania Przedsiębiorczości nie dysponuje środkami finansowymi „na założenie działalności gospodarczej”. Środkami o takim charakterze dysponują głównie urzędy pracy.
Pragnę nadmienić, iż w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oś I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.4 Wsparcie MŚP poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typ 2 TIK dotację mogą uzyskać nowo powstałe mikro- i małe przedsiębiorstwa, we wczesnej fazie rozwoju, tzn. funkcjonujące na rynku nie dłużej aniżeli 24 miesiące od daty ich utworzenia wskazanej w dokumentach rejestrowych. Inwestycje objęte projektem winny w rezultacie jego zrealizowania umożliwiać prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na oferowaniu na rynku usług drogą elektroniczną.
Poziom dofinansowania – do 80% wydatków kwalifikowanych.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 50 000 PLN.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 500 000 PLN.
Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać w dokumentach programowych m.in. Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, dostępnych na stronie internetowej http://www.rpo.podkarpackie.pl/index.php/dokumenty-programowe/441-szoop-rpo-wp-2014-2020-w-zakresie-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-oraz-europejskiego-funduszu-spolecznego lub w punkach informacyjnych funduszy europejskich.

Czy o dofinansowanie w ramach działania 1.4.1 RPO WP typ 1. Wnioskodawcą będzie mógł być przedsiębiorca ubezpieczony w KRUS? Jeśli nie, to czy jak przedsiębiorca przejdzie na ZUS to czy będzie się kwalifikował? Chodzi mi o to, czy fakt podlegania ubezpieczeniu w ZUS/KRUS badany jest na moment składania wniosku o dofinansowanie, czy za lata poprzednie? Czy będzie w tym zakresie jakaś linia demarkacyjna.

Sam fakt ubezpieczenia przedsiębiorcy w KRUS nie skutkuje automatycznym wykluczeniem z możliwości ubiegania się o dofinansowanie, jednakże nie jest możliwe spełnianie przez tego rodzaju Wnioskodawcę kryteriów dopuszczających. Ubezpieczenie w KRUS jest uwarunkowane prowadzeniem działalności gospodarczej w bardzo ograniczonym zakresie. Zgodnie bowiem z art. 5a ust.1 ustawy z 20 grudnia 1990 o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2015, poz. 704 z późn. zm.) rolnik (…), który podlegając ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez  co najmniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal temu ubezpieczeniu w okresie (…) jeżeli spełni jednocześnie następujące warunki (…) kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty 3204 zł. Reasumując, prowadzenie działalności gospodarczej  w tak ograniczonym zakresie, przy znaczącej skali planowanych inwestycji, (kwota wydatków kwalifikowanych do 4 000 000 zł) – wyklucza spełnianie kryteriów dopuszczających, miedzy innymi:

 1. Kryterium wykonalność instytucjonalna oraz finansowa projektu, w ramach którego weryfikacji podlegać będzie:
 • czy Wnioskodawca dysponuje m.in. odpowiednimi zasobami ludzkimi, rzeczowymi, niematerialnymi, doświadczeniem niezbędnymi do prawidłowej realizacji projektu oraz osiągnięcia jego celów;
 • czy Wnioskodawca dysponuje odpowiednimi środkami finansowym umożliwiającymi realizacje projektu biorąc pod uwagę zaplanowany budżet oraz harmonogram jego realizacji.
 1. Kryterium zapewnienia trwałości rezultatów projektu (zdolność do utrzymania rezultatów projektu przez minimum 5 lat lub 3 lata (w przypadku MŚP) od zakończenia jego realizacji. Weryfikacji podlegać będzie, czy projektodawca jest zdolny do utrzymania rezultatów projektu (przez minimum 5 lat lub 3 lata w przypadku MŚP od zakończenia jego realizacji), zarówno pod względem finansowym (spełnienie kryteriów progowych, między innymi NPV>0 w okresie trwałości projektu), jak i organizacyjnym.
  Ostateczną decyzję ws. dopuszczalności udzielenia pomocy podmiotowi aplikującemu oraz ws. możliwości dofinansowania projektu podejmuje Komisja Oceny Projektów po zapoznaniu się z  całością dokumentacji aplikacyjnej.
Interesuje mnie produkcja odzieży z wykorzystaniem nowych technologii osiągniętych dzięki wsparciu B+R. Chciałbym zacząć współprace z Instytutem Nafty i Gazu, ale nie wiem:

 • czy technologia, która została przez nich wynaleziona, musi być już na finalnym stadium,
 • czy mam jeszcze czas na dospecjalizowanie technologii w zakresie np. włókiennictwa,
 • czy dofinansowanie jest na uruchomienie produkcji samej technologii, czyli impregnatu,
 • czy może mogę wziąć dofinansowanie na całą linie, której finalnym produktem będzie np. specjalistycznej odzieży dla nurków?

Na podstawie lakonicznych informacji zawartych w pytaniu trudno wskazać konkretne źródło finansowania niejasno nakreślonych zakresów rzeczowych oraz celów realizacji potencjalnych projektów.

W ramach działania 1.2 typ 1. Bony na innowacje dofinansowanie można uzyskać na zakup usług doradczych lub naukowo-badawczych w jednostkach naukowych związanych z:

 • przeprowadzeniem analizy wykonalności planowanego badania,
 • opracowanie koncepcji i planu prowadzenia prac badawczych lub rozwojowych

prowadzące do sporządzenia studium wykonalności.

W ramach działania 1.2 typ 2. Prace B+R możliwe jest dofinansowanie realizacji projektów B+R przedsiębiorstw, obejmujące realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych, w tym prac demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej. (Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali urządzeń/obiektów pilotażowych lub do pierwszego w swoim rodzaju sprzętu i urządzenia, obejmującego kolejne etapy po uruchomieniu linii pilotażowej, w tym fazę testów, ale nie produkcję masową, ani działalność handlową.) Projekty polegające wyłącznie na wdrożeniu prac B+R nie będą przedmiotem wsparcia w ramach tego typu projektu.
Projekty B+R powinny obejmować badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe.        

Badania przemysłowe oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych.
Eksperymentalne prace rozwojowe oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług.
Przedmiotem oceny będzie całościowa koncepcja projektu, obejmująca również założenia dotyczące dalszego wdrożenia jego wyników. Przedsiębiorca może realizować prace B+R samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, m.in. jednostkami naukowymi, uczelniami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami. Możliwe jest zlecenie realizacji prac B+R jednostce naukowej.

W ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typ 1 Rozwój MŚP wsparcie obejmowało będzie rozwój MŚP poprzez inwestycje niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów albo usług. Preferencje zostaną przyznane dla MŚP wdrażających rozwiązania będące wynikiem prowadzonych własnych prac B+R, w tym współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020.

Zgodnie z zapisami w Regulaminie konkursu dla działania 1.4 poddziałanie 1.4.1 typ projektu Rozwój MŚP:

 • wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu lub usługi w wyniku realizacji projektu stanowi kryterium dopuszczające. Ponadto inwestycja musi stanowić inwestycję początkową zgodnie z art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) oraz spełniać m.in. warunki wynikające z art. 14 pkt 7 wspomnianego Rozporządzenia,
 • zakres wydatków kwalifikowanych został wskazany w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).

 W ramach poddziałania 1.4.1 typ projektu Rozwój MŚP, niekwalifikowane są wydatki na badania B+R oraz infrastrukturę badawczą. Kwalifikowane są m.in. wydatki na zakup maszyn/urządzeń/linii technologicznych pozwalających na uruchomienie produkcji nowych/ulepszonych produktów/usług (w stosunku do dotychczas oferowanych przez Wnioskodawcę) oraz wprowadzenie ich na rynek.
Szczegółowe informacje na temat działań i typów projektów można znaleźć w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych opublikowanym na stronie www.podkarpackie.pl. Szczegółowe warunki przystąpienia do konkursów w ramach poszczególnych typów projektów, są umieszczane każdorazowo w regulaminach konkursów publikowanych minimum 30 dni przed rozpoczęciem naboru wniosków.

Proszę o informację, w jakim zakresie mogłabym skorzystać z dofinansowania w ramach I osi priorytetowej RPO WP 2014-2020. Prowadzę prywatną praktykę stomatologiczną i chciałabym rozszerzyć zakres świadczonych usług. Chciałabym zakupić nowoczesny aparat rentgenowski, dzięki któremu oferowane usługi stałyby się kompleksowe a gabinet będzie mógł wykonywać zdjęcia min., pantomografczne, cefalometryczne czy punktowe. Rozszerzy to możliwość diagnostyki oraz wprowadzi możliwość świadczenia dodatkowych usług. Czy świadczenie usług w ramach kontraktu z NFZ ma znaczenie dla uzyskania dofinansowania i realizacji projektu? Czy taki projekt pozostaje zgodny z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami i w jaki sposób mogę udokumentować spełnienie Kryterium nr 3 oceny merytorycznej jakościowej „zgodność z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami”?

Zgodnie z Regulaminem konkursu ogłoszonego w dniu 17 grudnia br. w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ 1. Rozwój MŚP nie otrzymają wsparcia projekty z zakresu ochrony zdrowia (opieki zdrowotnej).

Proszę o informację, czy w ramach działania 1.4.1 RPO WP następujące przedsiębiorstwa mogą składać dwa odrębne wnioski:

- przedsiębiorstwa powiązane, np. jedno (przedsiębiorstwo prowadzi mąż, a drugie żona),

- przedsiębiorstwa mające siedziby pod jednym adresem.

W ramach osi I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka działania 1.4 Wsparcie MŚP typ projektu Rozwój MŚP - wsparcie kierowane będzie na rozwój MŚP prowadzących działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 m-cy. Kwestia występujących powiązań osobowych (mąż/żona) może mieć istotne znaczenie dla ustalenia spełnienia kryteriów przynależności do mikro-, małych lub średnich przedsiębiorców.

Kryterium dotyczące członkostwa w izbach gospodarczych, klastrach, za które można otrzymać 15 pkt: według jakich wytycznych będzie weryfikowany rodzaj organizacji, której dana firma jest członkiem. Czy jest jakaś lista organizacji, które się kwalifikują.

Interesują mnie szczególnie dwie organizacje:

- Izba Przemysłowo- Handlowa W Rzeszowie

- Cech Rzemiosł Różnych w Kolbuszowej.

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 nie prowadzi listy organizacji, które będą brane pod uwagę podczas oceny spełnienia Kryterium merytorycznego jakościowego nr 6 dla działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu Rozwój MŚP. Należy jednak podkreślić, że punktowana w ramach ww. kryterium będzie współpraca/członkostwo w takich klastrach, izbach gospodarczych/stowarzyszeniach związanych z działalnością, której dotyczy projekt. Wnioskodawca powinien przedstawić dokumenty potwierdzające okres przynależności/członkostwa do tego typu organizacji. Przykład: Wnioskodawca działa w klastrze lotniczym, a projekt będzie realizowany w dziedzinie informatyki. W takiej sytuacji Wnioskodawca nie uzyska  punktów w ramach Kryterium nr. 6.

Czy w ramach wdrażania nowej usługi lub nowego produktu można jako koszt kwalifikowany wyremontować istniejący budynek (na podstawie pozwolenia lub zgłoszenia- prace budowlane) przeznaczony do świadczenia nowych usług. Zakres inwestycji to zakup maszyn i prace budowlane?

Zgodnie z zapisami Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR)  w ramach ww. działania kwalifikowalne są wydatki poniesione na:

 1. roboty budowlane – wyłącznie pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celu projektu oraz mają charakter inwestycyjny i są realizowane w oparciu o umowę na roboty budowlane;
 2.  nabycie nowych środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych Beneficjenta oraz wydatki te będą traktowane jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości.
  Niekwalifikowane są natomiast wydatki na: roboty budowlane związane z remontem budynków; roboty budowlane wykonywane systemem gospodarczym, roboty budowlane dodatkowe i uzupełniające.
Przez kogo mogą być wykonywane prace badawczo-rozwojowe, które dotyczą nowego produktu lub usługi? Czy mogą być wykonywane przez instytucje typu NOT, Politechnika Rzeszowska, stowarzyszenie branżowe lub też przez firmę marketingową albo branżystę z tytułem doktora lub profesora (np. na umowę zlecenie)?

Aby uzyskać punkty w ramach kryterium merytorycznego jakościowego nr 1 Projekt jest wynikiem prac B+R prowadzonych przez Wnioskodawcę w ramach działania 1.4. Wsparcie MŚP poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typ 1. Rozwój MŚP, projekt powinien być konsekwencją/wynikiem wdrożenia prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Wnioskodawcę samodzielnie bądź na jego zlecenie w okresie ostatnich trzech lat. Przeprowadzone prace badawczo-rozwojowe muszą mieć kluczowe znaczenie dla opracowania/udoskonalenia produktu (wyrobu lub usługi), a produkty/usługi będące efektem realizacji projektu, powinny być wynikiem prowadzonych prac B+R. Należy pamiętać, że prace B+R muszą być rozpoczęte i zakończone w okresie ostatnich 3 lat, licząc do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 nie wskazała konkretnych jednostek naukowych świadczących usługi B+R.