Poniższe odpowiedzi zawierają wyłącznie odniesienie do pytań. Wiążące rozstrzygnięcie wszelkich kwestii należy do kompetencji Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na podstawie szczegółowej analizy kompletnej dokumentacji projektowej złożonej przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonego naboru wniosków o dofinansowanie. Informacje podane w formie odpowiedzi na przesłane drogą elektroniczną pytania nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń.

Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące Działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu  Strefy aktywności gospodarczej?:
1. Gdzie znajdę katalog kosztów kwalifikowanych?
2. Czy uwarunkowania planistyczne dotyczące terenu muszą być spełnione na etapie aplikowania? Czy w planie zagospodarowania przestrzennego działka może być jeszcze np. gruntem rolnym?
3. Czy w przypadku doprowadzenia do działki mediów, będzie istniała możliwość przyłączenia innych działek do infrastruktury wybudowanej z dofinansowaniem? 

 

  1. Katalog wydatków kwalifikowanych jest zamieszony w dokumencie Wytyczne Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) dostępnym na stronie www.rpo.podkarpackie.pl.
  2. W dokumentacji poprzedniego konkursu istniał wymóg, by uwarunkowania planistyczne były spełnione na moment składania wniosku o dofinansowanie (Teren inwestycyjny musi być przeznaczony pod działalność gospodarczą w planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego). W przypadku realizowania kolejnego naboru tutejszy Departament będzie wnioskował o utrzymanie ww. zapisu w dokumentacji konkursowej.
  3. Wniosek dotyczy określonego obszaru, dla którego przewidziana jest realizacja projektu – teren inwestycyjny jest określony na moment składania dokumentacji aplikacyjnej. Można założyć, że charakter wytworzonej w ramach projektu infrastruktury liniowej będzie skutkował koniecznością przyłączania do niej innych odbiorców. Jednakże każdorazowo należy pamiętać, iż finansuje się (przyznaje dotację) na przedsięwzięcie objęte projektem, nie jest dopuszczalne takie planowanie inwestycji, by z założenia obejmowała ona wydatki niespełniające obligatoryjnych wymogów. Zgodnie z ww. Wytycznymi:

  „Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spełniający łącznie następujące warunki:
[…] f) jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu,
g) został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, […].”

Ostateczną decyzję ws. dopuszczalności udzielania pomocy podmiotowi aplikującemu orazws. możliwości dofinansowania projektu podejmuje Komisja Oceny Projektów po zapoznaniu się
z całością dokumentacji aplikacyjnej.

Udzielając powyższej odpowiedzi merytorycznej, zaznacza się jednakże, iż trwają obecnie uzgodnienia związane ze zmianą zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. W przypadku przyjęcia tych zmian nie przeprowadzano by kolejnych konkursów w ramach działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu Strefy aktywności gospodarczej. Procedowana zmiana wynika z niewielkiego zainteresowania uprzednio ogłaszanymi naborami.

Czy w ramach Działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Strefy aktywności gospodarczej, dofinasowanie uzyskają projekty dotyczące przygotowania terenów inwestycyjnych w celu nadania im funkcji gospodarczych, sprzyjających lokalizowaniu nowych inwestycji i przyciąganiu inwestorów, poprzez rewitalizację istniejącej infrastruktury. W chwili obecnej powiat posiada teren po byłej jednostce wojskowej, w której są już ulokowane podmioty gospodarcze, ale cześć terenu jest nie wykorzystana. Główny problem polega na tym iż istniejąca infrastruktura drogowa jak i przewody kanalizacyjne, wodociągowe i ciepłownicze, są w bardzo złym stanie i wymagają przebudowy, a raczej budowy nowej. Inwestycja polegała by na wykonaniu przebudowy dróg wewnętrznych oraz wykonanie w nowych miejscach przewodów kanalizacyjnych, wodociągowych i ciepłowniczych. Czy taka inwestycja mogła by starać się o dofinasowanie w ramach ww. działania. 

Na podstawie informacji zawartych w e-mailu należy sądzić, że jest możliwe ubieganie się o dofinansowanie na przedstawioną inwestycję.

Należy pamiętać, że: zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości Typ 1.Strefy aktywności gospodarczej wsparcie uzyskają projekty dotyczące przygotowania terenów inwestycyjnych w celu nadania im funkcji gospodarczych, sprzyjających lokalizowaniu nowych inwestycji i przyciąganiu inwestorów, w tym tworzenie parków biznesowych jako powierzchni sprzyjających lokalizowaniu nowych inwestycji. Wsparciem objęte zostaną zadania dotyczące uporządkowania i przygotowania terenów przeznaczonych na inwestycje, w szczególności prace studyjno-koncepcyjne, badania geotechniczne, kompleksowe wyposażenie w media, modernizacja wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej. Projekty te uwarunkowane będą zapewnieniem właściwego dostępu do terenów inwestycyjnych finansowanego ze środków własnych beneficjenta lub w ramach projektu komplementarnego ze środków EFSI w ramach CT4, CT7 lub CT9 zgodnie z warunkami określonymi w UP.

Przez zapewnienie właściwego dostępu do terenów inwestycyjnych rozumie się:

• przedstawienie w dokumentacji aplikacyjnej planu skomunikowania terenu z istniejącymi drogami publicznymi i/lub wewnętrznymi ogólnodostępnymi,

• zapewnienie w dokumentacji aplikacyjnej, że najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o płatność końcową teren inwestycyjny zostanie skomunikowany z istniejącymi drogami publicznymi w sposób umożliwiający bez wątpliwości prowadzenie działalności gospodarczej na tym terenie.

Projekty mające na celu przygotowanie stref aktywności gospodarczej będą realizowane pod warunkiem niepowielania dostępnej infrastruktury, chyba że limit dostępnej powierzchni został wyczerpany co najmniej w 65% na moment złożenia wniosku o dofinansowanie lub limit wolnego terenu nie odpowiada zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez potencjalnych inwestorów. Podpisanie umowy z beneficjentem nastąpi po wykazaniu, że limit dostępnej powierzchni został wykorzystany w 100% lub nie odpowiada zapotrzebowaniu zgłaszanemu przez potencjalnych inwestorów. Na podstawie deklaracji/informacji przedłożonych przez wnioskodawcę weryfikacji podlegać będzie stopień wykorzystania terenów inwestycyjnych położonych w gminie, na obszarze której usytuowany jest teren objęty projektem.

W przypadku, gdy teren inwestycyjny będzie się składać z kilku części, tzn. będzie zlokalizowany w kilku miejscach gminy/powiatu, minimalna powierzchnia każdej z części nie może być mniejsza niż 2 ha. Jeżeli projektem objętych jest kilka sąsiadujących działek inwestycyjnych, należy traktować je jako jeden teren przeznaczony pod działalność gospodarczą.

Teren inwestycyjny musi być przeznaczony pod działalność gospodarczą w planie zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Uzbrajany teren musi być własnością wnioskodawcy bądź wnioskodawca musi dysponować prawem wieczystego użytkowania.

W umowie o dofinansowanie uwzględniony zostanie wskaźnik dotyczący pełnego wykorzystania przez przedsiębiorców powierzchni uzbrojonych terenów oraz zasady pomniejszenia wkładu EFRR w przypadku jego nieosiągnięcia. Wnioskodawca zobowiązany będzie do corocznego monitorowania liczby miejsc pracy wykreowanych w wytworzonej infrastrukturze stref aktywności gospodarczej.  Ponadto z uwagi na fakt, iż środki finansowe w ramach CT3 mają służyć podnoszeniu konkurencyjności mikro, małych i średnich firm, wkład EFRR będzie proporcjonalnie pomniejszony w sytuacji wykorzystania uzbrojonej infrastruktury przez duże przedsiębiorstwa.

Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR) kwalifikowalne mogą być wydatki poniesione na:

1. prace studyjno-koncepcyjne dla projektów inwestycyjnych obejmujące:

  • opracowania dotyczące koncepcji zagospodarowania terenu, w tym ocenę stanu infrastruktury technicznej,
  • opracowanie studium wykonalności zgodnie z zapisami w podrozdziale 6.19,

2. badania geotechniczne, w tym: określenie warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych,

3. roboty budowlane związane z budową / przebudową sieci, w szczególności: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowej, ciepłowniczej, niezbędnej do kompleksowego uzbrojenia terenu,

4. nabycie nowych środków trwałych nierozerwalnie związanych z funkcjonowaniem inwestycji,

5. roboty budowlane dotyczące wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej (wydatki na wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną – wyłącznie jako uzupełniający element projektu dotyczącego kompleksowego przygotowania terenu inwestycyjnego – nie mogą być równe lub większe niż 50% wartości wydatków kwalifikowanych w projekcie).

Przez wewnętrzną infrastrukturę komunikacyjną należy rozumieć:

- drogi, które zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy o drogach publicznych określa się jako: „budowlę wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami stanowiącą całość techniczno-użytkową, przeznaczoną do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowaną w pasie drogowym”,

- drogowy obiekt inżynierski, który zgodnie z art. 4 ust. 12 ustawy o drogach publicznych określa się jako „obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcję oporową”,

- pojęcie „wewnętrzna” w rozumieniu potocznym oznacza usytuowana w granicach działek objętych projektem polegającym na uzbrojeniu/dozbrojeniu terenu.

Wydatki związane z budową, przebudową, remontem infrastruktury towarzyszącej dróg zewnętrznych służących skomunikowaniu terenu nie będą kwalifikowane. 

Proszę o wyjaśnienie, czy pozwolenie na budowę musi być złożone razem z wnioskiem, czy może być dołączone później (decyzja będzie miała  późniejszą datę niż wniosek)? Jeżeli później, to  na którym etapie oceny wniosku?

Ostateczną decyzję pozwolenia na budowę / zgłoszenie robót z potwierdzeniem barku sprzeciwu właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, obejmujące cały zakres rzeczowy projektu, należy dostarczyć najpóźniej przez podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

W nawiązaniu do ogłoszonego konkursu dedykowanego dla MOF w ramach Działania 1.3, proszę uprzejmie o wyjaśnienie następujących kwestii:
I. Zgodnie z Regulaminem konkursu  wsparciem objęte zostaną zadania dotyczące uporządkowania i przygotowania terenów przeznaczonych na inwestycje, w szczególności prace studyjno-koncepcyjne, badania geotechniczne, kompleksowe wyposażenie w media, modernizacja wewnętrznej infrastruktury komunikacyjnej. Czy możliwe zatem jest złożenie wniosku o dofinansowanie na któryś z poniższych wariantów?
1) wariant 1 - projekt, który swym zakresem obejmował będzie:
- opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji sanitarnej
- opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji deszczowej
- opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie wodociągu
ww. dokumentacja zostanie zlecona po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu i stanowiłaby koszt kwalifikowalny w projekcie.
W momencie, gdy te dokumentacje zostaną opracowane wydana zostanie decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego, a następnie pozwolenie na budowę. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę wyłoniony zostanie wykonawca robót budowlanych  i do końca 2018 r. teren zostanie uzbrojony o ww elementy.
W opisanej powyżej sytuacji na moment składania wniosku Beneficjent nie będzie posiadał dokumentacji technicznej, a jedynie opis zakresu rzeczowego planowanego do wykonania, szacunkowe koszty oraz mapki poglądowe.
lub
2) wariant 2) na dzień składania wniosku Beneficjent będzie posiadał program funkcjonalno-użytkowy, a realizacja inwestycji będzie prowadzona w trybie “zaprojektuj i wybuduj”
lub
3) wariant 3)  na dzień składania wniosku Beneficjent będzie posiadał dokumentację techniczną na część zakresu, a na pozostały zakres PFU?
II.  W Założeniach do konkursów dedykowanych dla MOF  w pkt 7 znajduje się zapis, że możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie przez pojedynczą gminę MOF uzależniona jest od spełnienia warunku, że problem, którego dotyczy projekt, wynika ze Strategii MOF oraz w Strategii MOF znalazły się zapisy informujące o tym, iż na terenie pozostałych gmin z danego MOF problem ten został rozwiązany/problem ten nie występował, dlatego nie ma możliwości realizacji przez tę gminę projektu na terenie kilku gmin w tej dziedzinie.
1) czy taki sam wymóg obowiązuje w przypadku, gdy MOF tworzą 4 gminy, a wniosek będzie składany w partnerstwie przez dwie gminy i będzie realizowany na terenie dwóch gmin?
2) co ma stanowić podstawę stwierdzenia, że problem w pozostałych gminach został rozwiązany lub nie występował? czy musi być to poparte jakimiś dokumentami np. zapisami w mpzp czy studium uwarunkowań o braku terenów, które mogą być zabudowane zabudową produkcyjną i/lub usługową?
3) a co np. w przypadku jeśli gmina ma wolne tereny przeznaczone w planie/studium pod inwestycje i nie są one na ten moment uzbrojone, ale gmina na ten moment nie posiada środków na ich uzbrojenie i nie przystąpi do projektu jako partner? czy taka sytuacja dyskwalifikuje pozostałe gminy MOF w ubieganiu się o dofinansowanie? Jakie ewentualnie zapisy powinny znaleźć się w takim przypadku w Strategii, aby pozostałe gminy mogły aplikować o dofinansowanie?
 

Ad. I

Zgodnie z „Instrukcją wypełniania załączników”, która stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.3 „Promowanie przedsiębiorczości”, typ projektu: „Strefy aktywności gospodarczej”. Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć między innymi wyciąg z dokumentacji technicznej (załącznik nr 5 do wniosku). Wnioskodawca może zostać zobowiązany do dostarczenia pełnej dokumentacji technicznej.

Wyciąg z dokumentacji technicznej należy przygotować w sposób opisany w ww. „Instrukcji wypełniania załączników”, na cały zakres rzeczowy objęty wnioskiem o dofinansowanie. Składając wniosek wnioskodawca musi więc dysponować pełną dokumentacją techniczną.

Kompletność i prawidłowość sporządzenia załączników jest przedmiotem oceny formalnej.

W ramach kryterium merytorycznego dopuszczającego standardowego pn.: „Uwarunkowania prawne i organizacyjne związane z procesem inwestycyjnym”, ocenie podlega czy dokumentacja techniczna projektu obejmuje cały zakres rzeczowy wniosku, dla którego jest wymagana.

Ponadto, zgodnie z „Założeniami do konkursów dedykowanych dla MOF w ramach RPO WP 2014-2020” (dalej: Założenia dla konkurów) ważnym elementem oceny projektów będzie stan gotowości do ich realizacji.

Ad II.

Zapis w części III, pkt. 7 „Założeń do konkursów dedykowanych dla MOF w ramach RPO WP 2014-2020” obowiązuje również w przypadku opisanym przez Państwa w przesłanym mailu tj. realizacja projektu wyłącznie przez dwie gminy MOF uzależniona jest od spełnienia warunku, że problem, którego dotyczy projekt, wynika ze Strategii MOF oraz w Strategii MOF znalazły się zapisy informujące o tym, iż na terenie pozostałych gmin tworzących MOF problem ten został rozwiązany lub nie występował.

Należy zwrócić uwagę na pozostałe zapisy ww. Założeń do konkursów, w tym w szczególności na część II, akapit pierwszy, gdzie wspomniano, że projekt strategiczny, co do zasadny, powinien obejmować co najmniej 3 gminy z terenu danego MOF lub rozwiązywać problem istotny dla MOF w jak najbardziej całościowy sposób. Jeśli z uwagi na przedmiot projektu nie jest zasadne angażowanie większej liczby gmin wówczas projekt może obejmować 2 gminy lub 1 gminę.

Wyżej określone zasady wynikają z zapisów Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP na lata 2014-2020 (dalej SzOOP), który kładzie nacisk na zintegrowany charakter projektów realizowanych przez MOF jako kluczowe kryterium kwalifikowania przedsięwzięć realizowanych przez MOF.

Ww. kwestie powinny  być rozstrzygnięte w Strategii MOF, której zakres ogólny określa część I „Założeń do konkursów dedykowanych”.

Kluczową kwestią jest więc to czy projekt ma zintegrowany charakter, czy ma strategiczne znaczenie dla MOF i czy kompleksowo rozwiązuje zdefiniowany w Strategii MOF problem, a nie czy dana gmina posiada nieuzbrojone tereny, które potencjalnie można by wykorzystać do stworzenia strefy aktywności gospodarczej.

Należy jednocześnie zwrócić uwagę na pkt. 10 w części III Założeń do konkursów, który stanowi, że jeżeli część gmin tworzących dany MOF ubiega się o dofinansowanie projektu strategicznego w ramach konkursu dedykowanego dla MOF, to pozostałe gminy z terenu MOF, które nie będą uczestniczyć w realizacji w/w projektu, nie będą mogły złożyć indywidualnych projektów w tym samym priorytecie inwestycyjnym w danym działaniu/poddziałaniu w konkursie ogólnym.

Ostateczna weryfikacja kwalifikowalności projektu do dofinansowania uzależniona jest od złożenia kompletnej dokumentacji wymaganej w ramach przedmiotowego konkursu.

Pytanie dotyczy zagospodarowania terenów inwestycyjnych. Czy wystarczy tytuł własności terenu w zakresie prowadzonej inwestycji tj. uzbrojenia terenu? (Gmina jest właścicielem terenów pod drogi wraz z inwestycjami liniowymi, co umożliwia realizację projektu w całości.) 

Wnioskodawca jest uprawniony do ubiegania się o dofinansowanie projektu, jeżeli teren objęty projektem jest w całości własnością Wnioskodawcy bądź Wnioskodawca dysponuje prawem wieczystego użytkowania tym terenem.

Projekty polegające na budowie/rozbudowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w zakresie lokalnej infrastruktury drogowej są dofinansowywane w ramach działań 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa oraz 5.1 Infrastruktura drogowa. Dysponowanie przez Wnioskodawcę wyłącznie tytułem własności do – jak to ujęto w zapytaniu – „terenu pod drogi wraz z inwestycjami liniowymi” może skutkować brakiem możliwości zrealizowania projektu w pełnym zakresie, tj. w zakresie udostępnienia przez Beneficjenta pomocy terenów uzbrojonych beneficjentom ostatecznym (przedsiębiorcom z kategorii MŚP). Ponadto odrębnej analizy wymagałby w tej sytuacji problem występowania pomocy publicznej, podstawy prawnej udzielenia tej pomocy oraz dopuszczalnego poziomu dofinansowania. 

W regulaminie konkursu działanie 1.3, typ projektu Strefy aktywności gospodarczej punkt 9 lit. h) napisano, iż wsparcie nie będzie udzielane jednostkom samorządu terytorialnego, ich związkom i stowarzyszeniom wchodzącym w skład ZIT ROF/MOF. Proszę o wyjaśnienie.

Jednostka Samorządu Terytorialnego będąca częścią MOF nie może ubiegać się o dofinansowanie w ramach obecnie ogłoszonego konkursu dla działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, typ projektu Strefy aktywności gospodarczej.

W zakresie obszarów objętych MOF zakłada się, zgodnie z zapisami zawartymi w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przeprowadzenie konkursu dedykowanego dla obszarów funkcjonalnych 8 regionalnych biegunów wzrostu, tj. MOF Krosno, Dębica-Ropczyce, Przemyśl, Mielec, Tarnobrzeg, Jarosław-Przeworsk, Sanok-Lesko, Stalowa Wola, którego zasady zostaną przedstawione w terminie późniejszym.