Poniższe odpowiedzi zawierają wyłącznie odniesienie do pytań. Wiążące rozstrzygnięcie wszelkich kwestii należy do kompetencji Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na podstawie szczegółowej analizy kompletnej dokumentacji projektowej złożonej przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonego naboru wniosków o dofinansowanie. Informacje podane w formie odpowiedzi na przesłane drogą elektroniczną pytania nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń.

 

 

Czy aby projekt otrzymał punkty w ramach kryterium „Doświadczenie i kompetencje personelu inkubatora” wystarczające będzie wskazanie stanowiska oraz niezbędnych kompetencji osoby planowanej do zatrudnienia? Jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku, które poświadczą posiadane doświadczenie w ramach przywołanego kryterium? 

 Zgodnie z załącznikiem nr 6 do Regulaminu konkursu w ramach kryterium „Doświadczenie i kompetencje personelu inkubatora” ocenie podlegać będzie doświadczenie zawodowe i wykształcenie personelu inkubatora wskazanego we wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności. Jeżeli w ramach przygotowania projektu nie została przeprowadzona rekrutacja, nie będzie oczywiście możliwe imienne wskazanie osób wchodzących w skład personelu inkubatora oraz zaprezentowanie faktycznych danych ich dotyczących. W takiej sytuacji Wnioskodawca winien opisać wymagania w odniesieniu do kwalifikacji personelu, który zamierza zatrudnić, oraz określić dokumenty, na podstawie których będzie to weryfikował. Jednakże w opisanej sytuacji w ramach przedmiotowego kryterium projekt nie uzyska punktów.
    Nie sformułowano zamkniętego katalogu dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie w zakresie przywołanego kryterium. Opracowanie takiego katalogu – wobec różnorodnych możliwości realizowania wskazanych w kryterium działań – mogłoby stanowić istotne ograniczenie dla Wnioskodawców i skutkować nieuzasadnionymi wkluczeniami. Dlatego podstawową zasadą – którą należy kierować się w doborze właściwych dokumentów na etapie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, a także w późniejszej ich ocenie przez ekspertów – powinna być wiarygodność dokumentów oraz ich przydatność dla weryfikacji oceny doświadczenia Wnioskodawcy

 

Proszę o informację, czy w świetle zmiany ustawy wdrożeniowej podmiot zależny  Beneficjenta może być również partnerem projektu w ramach działania 1.3 Inkubatory przedsiębiorczości?

 Zgodnie z zapisami paragrafem 7 Regulaminu konkursu ogłoszonego 29 sierpnia br. wszyscy partnerzy, w tym partner wiodący, powinni być w stosunku do siebie równorzędnymi podmiotami. Nie mogą zawrzeć partnerstwa podmioty od siebie zależne, tj. posiadające realny wpływ na decyzje podejmowane przez drugi podmiot.

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu wsparcie infrastrukturalne inkubatorów, możliwe jest tylko w incydentalnych i uzasadnionych przypadkach oraz po spełnieniu  m. in. następującego warunku:
- przedsięwzięcie jest współfinansowane ze źródeł prywatnych*.
* To znaczy. niebędących środkami publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przez współfinansowanie prywatne należy rozumieć wkład własny wnioskodawcy, który nie nosi znamion środków publicznych (np. kredyt komercyjny, dochody własne z działalności gospodarczej). Dotacja ze środków publicznych nie będzie uznawana za źródło prywatne. 

 Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju – wyrażonym w piśmie z 8 czerwca 2017, znak DRP-II.7610.1162017.MP – środki o statusie środków publicznych w świetle ustawy o finansach publicznych mogą stanowić środki prywatne w rozumieniu przepisów o pomocy publicznej. W przedmiotowym przypadku możliwe jest uznanie warunku dotyczącego wymogu współfinansowania ze źródeł prywatnych za spełniony, o ile zostanie wniesiony wkład finansowy pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, np. możliwe jest zakwalifikowanie jako źródło prywatne środków wypracowanych przez jst w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.