Poniższe odpowiedzi zawierają wyłącznie odniesienie do pytań. Wiążące rozstrzygnięcie wszelkich kwestii należy do kompetencji Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na podstawie szczegółowej analizy kompletnej dokumentacji projektowej złożonej przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonego naboru wniosków o dofinansowanie. Informacje podane w formie odpowiedzi na przesłane drogą elektroniczną pytania nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń.

W ramach kryterium „Poziom gotowości technologicznej projektu” przyznawane jest 10-30 punktów w zależności od poziomu TRL. Gdy w projekcie przewidziane są badania od poziomu 4 do poziomu 9 włącznie, proszę o informację ile uzyskamy punktów? Mamy wątpliwość, gdyż zgodnie z regulaminem konkursu, „projekty polegające wyłącznie na realizacji badań przemysłowych nie będą przedmiotem wsparcia w ramach konkursu”. W związku z tym każdy projekt będzie obejmował badania na co najmniej poziomie 7, więc zgodnie z zapisem w kryteriach oceny „Jeżeli prace B+R w ramach projektu obejmują kilka kolejnych poziomów, punkty są przyznawane dla najwyższego zidentyfikowanego poziomu”, w każdym z projektów w konkursie najwyższy poziom będzie z przedziału 7-9, więc każdy projekt dostanie maksymalną ilość punktów (30)?

Zgodnie z paragrafem 8 Regulaminu konkursu „Dofinansowaniu podlegają projekty B+R przedsiębiorstw, obejmujące realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym prac demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej. Projekty polegające wyłącznie na realizacji badań przemysłowych nie będą przedmiotem wsparcia w ramach konkursu”. Ponadto zgodnie z paragrafem 8 pkt 4 „Pracom przemysłowym odpowiadają poziomy gotowości technologicznej od II do VI; natomiast eksperymentalnym pracom rozwojowym odpowiadają poziomy od VII do IX”. W związku z powyższym, jeżeli w projekcie przewidziane są badania od poziomu 4 do poziomu 9 włącznie, wnioskodawca będzie prowadził badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe. Biorąc powyższe pod uwagę, projekt w ramach kryterium merytorycznego jakościowego „Poziom gotowości technologicznej projektu” może uzyskać maksymalną liczbę punktów, tj.: 30. 

Czy w ramach kryterium „Udział partnerów w projekcie” premiowane jest wyłącznie formalne partnerstwo w projekcie, tj. udział partnera obejmujący jedno pełne realizowane zadanie oraz własny budżet? Czy premiowana będzie również współpraca z innymi MŚP w celu realizacji jednego z zadań Wnioskodawcy, bez przypisywania mu odrębnego zadania?

Zgodnie z paragrafem 7 pkt 11 Regulaminu konkursu „Udział partnera w realizacji projektu nie może mieć charakteru symbolicznego, nieznacznego czy pozornego. Udział partnerów w projekcie powinien być uzasadniony, konieczny i niezbędny oraz powinien przyczyniać się do osiągnięcia celów projektu w większym wymiarze niż przy zaangażowaniu w jego realizację jedynie wnioskodawcy, spowodować synergię lub umożliwić całościowe potraktowanie zagadnienia, którego dotyczy projekt. Każdy partner musi mieć przyporządkowane faktyczne zadania w realizacji projektu. Z tego względu niewystarczające jest wyłącznie zaangażowanie finansowe bez faktycznego udziału w realizacji projektu”. Wobec powyższego „(…) współpraca z innym MŚP w celu realizacji jednego z zadań Wnioskodawcy, bez przypisywania mu odrębnego zadania” nie będzie premiowana w ramach kryterium merytorycznego jakościowego „Udział partnerów w projekcie”.
Należy również pamiętać, iż kompetencje do oceny spełnienia ww. kryteriów posiada Komisja Oceny Projektów (KOP) składająca się z niezależnych ekspertów i to ona każdorazowo podejmuje ostateczną decyzję po zapoznaniu się z całością dokumentacji aplikacyjnej.

Chcielibyśmy uzyskać informację odnośnie wydatków kwalifikowanych w ramach projektu „Prace B+R”. Czy w ramach projektu możliwe jest zatrudnienie na umowę cywilnoprawną (przez lidera/partnera wiodącego) osoby, która pełnić będzie stanowisko Kierownika Projektu i czy wydatkiem kwalifikowanym w projekcie będzie wynagrodzenie takiej osoby. Czy są jakieś wytyczne odnośnie zatrudniania takich osób w projekcie, czy Wnioskodawca/Beneficjent może zatrudnić dowolnie wybraną przez siebie osobę, która spełniać będzie określone wymagania.

W ramach projektu możliwe jest zatrudnienie na umowy cywilnoprawne  personelu zarządzającego projektem i personelu wsparcia, jednak koszty związane z wynagrodzeniem wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu należą do katalogu wydatków niekwalifikowanych. Szczegółowe informacje w powyższym zakresie podane są w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, sekcja 6.16.2 ,,Stosunek cywilnoprawny’’.

Proszę o udzielenie informacji odnośnie wydatków kwalifikowanych w ramach projektu „Prace B+R”. Czy wydatkiem kwalifikowanym może być wynagrodzenie właściciela firmy (osoby fizycznej prowadzącej działalności gospodarczą), która w projekcie pełnić miałaby funkcję (stanowisko) eksperta merytorycznego i wykonywać część przydzielonych mu zadań. Jakie są szczegółowe wytyczne dotyczące rozliczania takiego wynagrodzenia w projekcie.

Możliwe jest kwalifikowanie wynagrodzenia osoby samozatrudnionej, tj. osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, wykonującej osobiście zadania w ramach projektu, którego jest Wnioskodawcą/Beneficjentem pod warunkiem wyraźnego wskazania tej formy zaangażowania oraz określenia zakresu obowiązków tej osoby w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, jeśli osoba ta należy do personelu prowadzącego badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (pracownicy badawczy, pracownicy techniczni) związane
z realizowanym projektem. Szczegółowe informacje dotyczące samozatrudnienia podane są w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków... sekcji 6.16.3 ,,Osoby samozatrudnione’’.

Bardzo proszę o wyjaśnienie kwestii związanych z kryterium merytorycznym jakościowym. Realizacja projektu zakłada współpracę z jednostką naukową, w ramach którego wnioskodawca może otrzymać maksymalnie 25 pkt-ów.
1)  Czy zlecenie części prac jednostce naukowej (podwykonawstwo) będzie uznawane za spełnienie w/w kryterium?

2) Czy na etapie składania wniosku o dofinansowanie wnioskodawca powinien wskazać nazwę konkretnej uczelni, której zostanie zlecona część prac?

Odpowiadając na kwestie poruszone w pytaniu nr 1 informuję, że w ramach kryterium merytorycznego jakościowego pn. „Realizacja projektu zakłada współpracę z jednostką naukową” liczba punktów przyznawana będzie w zależności od tego, czy projekt zakłada współpracę prowadzoną w sposób ciągły, w sformalizowanej formie (na podstawie umowy) z przynajmniej jedną jednostką naukową. W ramach tego kryterium nie określono formy współpracy, a jedynie określono główne jej cechy. Współpraca powinna wnosić wartość dodaną do projektu i przyczyniać się do osiągnięcia celów projektu w większym wymiarze niż przy zaangażowaniu w jego realizację jedynie wnioskodawcy (w podobny sposób jak miałoby to miejsce przypadku partnerstwa w rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej). W tym miejscu należy podkreślić, że kompetencje do oceny spełnienia kryterium merytorycznego jakościowego pn. „Realizacja projektu zakłada współpracę z jednostką naukową” posiada Komisja Oceny Projektów (KOP) – Zespół ds. oceny merytorycznej, składająca się z niezależnych ekspertów.
Należy domniemywać, że ekspert wchodzący w skład KOP będzie mógł przyznać punkty również w sytuacji, gdy ww. współpraca będzie opierała się na zasadach podwykonawstwa, pod warunkiem, że będzie spełniała warunki, o których mowa w opisie kryterium, tj. między innymi będzie miała charakter ciągły (a więc nie może to być np. incydentalna umowa o podwykonawstwo, obejmująca niewielki i nieistotny z punktu widzenia całego projektu zakres rzeczowy lub tym bardziej mająca charakter pozorny lub symboliczny).
Ponadto, przygotowując projekt z uwzględnieniem omawianej współpracy z jednostką naukową, należy pamiętać o:

  • spełnieniu tzw. „efektu zachęty” (zgodnie z art. 6 Rozporządzenia Komisji (UE)
    nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu), zgodnie z którym, rozpoczęcie prac nie może nastąpić przed dniem złożenia wniosku w rozumieniu art. 2 pkt 23 wspomnianego rozporządzenia; zatem umowy zawierane, np. z jednostką naukową przed dniem złożenia wniosku nie mogą naruszać przywołanych przepisów. W praktyce oznacza to, że nie mogą mieć charakteru wiążącego. Należy podkreślić, że każdy przypadek będzie analizowany indywidualnie, w oparciu o zapisy wspomnianej umowy,
  • realizowaniu projektu zgodnie z Wytycznymi IZ RPO WP na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Pzp.

Odpowiadając na kwestię poruszoną w pytaniu nr 2, przypominam, że w sytuacji, w której Wnioskodawca w dokumentacji aplikacyjnej deklaruje współpracę z jednostką naukową, na etapie składania wniosku o dofinansowanie zobowiązany jest przedstawić zakres planowanych prac badawczo-rozwojowych, które będzie wykonywał we współpracy z tą jednostką. Na tym etapie nie ma obowiązku wskazywania nazwy konkretnej uczelni, która wykona dla Wnioskodawcy ww. prace. Jednostka naukowa może być wyłoniona na późniejszym etapie aplikowania z zachowaniem ww. Wytycznych...

Proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące wskaźników: liczba dokonanych zgłoszeń patentowych i liczba uzyskanych patentów. Okres trwałości projektu to 3 lata od zakończenia projektu. Jeżeli zgłoszenie patentowe zostałoby złożone np. pod koniec trwania projektu, to czasami okres postępowania w związku z uzyskaniem ochrony patentowej jest dłuższy niż 3 lata. 

W sprawie metodologii obliczania wskaźników rezultatu: „Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych” oraz „Liczba uzyskanych patentów”, uprzejmie wyjaśniam, iż co do zasady wartość docelową wskaźników rezultatu należy osiągnąć w roku zakończenia realizacji projektu (pkt C.1 wniosku o dofinansowanie), natomiast jeżeli nie będzie to możliwe, można wybrać rok następny po roku zakończenia realizacji projektu, a powody i przyczyny, dla których nie jest możliwe osiągnięcie rezultatu w roku zakończenia realizacji projektu, należy określić w pkt C.3 pn. „Informacje dodatkowe.”

Mając na uwadze powyższe, należy przyjąć, iż w przypadku przedłużającej się procedury patentowej, tj. trwającej dłużej niż rok następny po roku zakończenia realizacji projektu, należy wybrać „0” jako wartość docelową wskaźnika „Liczba uzyskanych patentów”, pomimo wybrania dodatniej wartości docelowej wskaźnika „Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych”, zaistniałą sytuację oraz jej przyczyny, należy wyjaśnić w ww. polu C.3 wniosku o dofinansowanie.

Ponadto należy pamiętać, iż zarówno zgłoszenie patentowe, jak i uzyskany patent powinny być liczone wyłącznie jeden raz, bez względu na fakt zgłoszenia lub uzyskania ochrony w różnych urzędach patentowych.

Proszę o informację, jakie prace o charakterze informatycznym będą uznane za prace B+R?

Zgodnie z Regulaminem konkursu ogłoszonego 29 listopada 2016 r. – działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R - w przypadku projektów informatycznych, w których część badawcza wiąże się z przeprowadzeniem prac B+R w zakresie oprogramowania komputerowego, należy uwzględnić zasady określone w przygotowanym przez OECD Podręczniku Frascati z 2002 r. Zgodnie z zapisami Podręcznika „czynności rutynowe związane z oprogramowaniem, niepociągające za sobą postępu naukowego czy technicznego ani wyeliminowania niepewności o charakterze technicznym, nie powinny być zaliczane do B+R”. Przykłady czynności, które nie są pracami B+R:
1) tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych metod i istniejących narzędzi informatycznych,
2) obsługa istniejących systemów,
3) konwersja oraz/lub tłumaczenie języków komputerowych,
4) dodawanie funkcjonalności dla użytkownika w programach użytkowych,
5) usuwanie błędów z systemów (debugging),
6) adaptacja istniejącego oprogramowania,
7) przygotowywanie dokumentacji dla użytkownika.

Ostateczną  decyzję każdorazowo podejmuje Komisja Oceny Projektów po zapoznaniu się z całością dokumentacji aplikacyjnej.  

Zgodnie z dokumentacją dot. konkursu 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R:
„W celu weryfikacji, czy wnioskodawca dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi realizacje projektu biorąc pod uwagę zaplanowany budżet oraz harmonogram jego realizacji zobowiązany jest załączyć dokumenty finansowe (…)”
Czy z załączonej dokumentacji finansowej wynikać powinno, że Wnioskodawca posiada zabezpieczone środki finansowe na pokrycie wkładu własnego czy całości wartości projektu?

Wykonalność instytucjonalna oraz finansowa projektu” stanowi kryterium merytoryczne dopuszczające standardowe. W ramach w/w kryterium weryfikacji podlegać będzie m.in. „czy wnioskodawca dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi realizację projektu, biorąc pod uwagę zaplanowany budżet oraz harmonogram jego realizacji w oparciu o dokumenty finansowe, np.:

  • promesa kredytowa/promesa leasingu finansowego/promesa pożyczki inwestycyjnej, wystawiona na podstawie zweryfikowanej przez bank zdolności finansowej wnioskodawcy;
  • miesięczne zestawienie obrotów na rachunku/ rachunkach (głównym
    i pomocniczych) za ostatnie 12 miesięcy oraz saldo na tych rachunkach
  •  umowa pożyczki sporządzona w formie aktu notarialnego.

Ponadto zgodnie z paragrafem 11 ust. 16 Regulaminu konkursu wnioskodawca zobowiązany jest zabezpieczyć środki finansowe na pokrycie wkładu własnego z tytułu wydatków kwalifikowalnych oraz wydatków niekwalifikowalnych.

Należy pamiętać, że w toku oceny projektów eksperci są zobowiązani uwzględniać kryteria wyboru odnoszące się do wykonalności technicznej i finansowej projektu. Eksperci dokonujący tej oceny muszą na podstawie dokumentacji aplikacyjnej stwierdzić, iż dotychczas prowadzona działalność gospodarcza oraz posiadane przez firmę zasoby techniczne, finansowe oraz osobowe z całą pewnością gwarantują zrealizowanie projektu oraz wdrożenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych powstałych w ramach projektu. W związku z powyższym z załączonej dokumentacji powinno wynikać, czy wnioskodawca dysponuje środkami finansowymi pozwalającymi pokryć wkład własny z tytułu wydatków kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych. 

Proszę o odpowiedź na pytania dotyczące działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie, typ projektu Prace B+R: paragraf 11 pkt 3 regulaminu konkursu informuje, iż „pomoc udzielana jest tylko podmiotom realizującym projekt na terenie województwa podkarpackiego”. Jesteśmy zainteresowani współpracą z instytutem w mieście spoza województwa podkarpackiego. Czy nasz projekt będzie kwalifikowalny? Ponadto, co oznacza termin „ prowadzenia części prac”? 

W paragrafie 11 pkt 3 Regulaminu konkursu figuruje zapis, że „pomoc udzielana jest podmiotom realizującym projekt na terenie województwa podkarpackiego. Nie wyklucza to prowadzenia części prac poza terenem województwa podkarpackiego, na przykład gdy zakres rzeczowy projektu obejmuje (…) realizację prac badawczych w obiektach jednostki naukowej w ramach współpracy z tą jednostką, prowadzonych w siedzibie/oddziale beneficjenta zlokalizowanym poza terenem województwa podkarpackiego”. Z zapisu tego wynika, że spośród szeregu zadań zaplanowanych przez Wnioskodawcę w ramach realizacji projektu, część prac badawczych może być realizowana poza terenem województwa podkarpackiego przez Wnioskodawcę lub Zleceniobiorcę. W miejscu tym należy zaznaczyć, że Regulamin konkursu nie określa proporcji, w jakiej części prace powinny być realizowane na terenie województwa podkarpackiego, a w jakiej poza jego obszarem. Kwestia ta będzie przedmiotem oceny przez Komisję Oceny Projektów w kontekście zapisów paragrafu 8 pkt 1 Regulaminu konkursu stanowiącym o tym, że projekt otrzymujący wsparcie winien przyczyniać się do rozwoju województwa podkarpackiego.

1. Firma jest w trakcie realizacji działania 1.4.1, w wyniku którego na rynek zostanie wprowadzony innowacyjny produkt. Czy prace nad rozwojem (zwiększenia innowacyjności) ww. produktu mogą zostać sfinansowane w ramach działania 1.2 Prace B+R?
2. 
Zgodnie z regulaminem konkursu, przedmiotem projektu nie mogą być tylko badania przemysłowe. Jednak paragraf 8, ust. 4 regulaminu konkursu wskazuje, iż badaniom przemysłowym odpowiadają poziomy gotowości technologicznej od II do VI, za które można otrzymać do 20 pkt. w ramach oceny merytorycznej. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności. 

W nawiązaniu do pytania 1. informuję, iż zgodnie z paragrafem 11 pkt 1 Regulaminu konkursu, Wnioskodawca może aplikować o dofinasowanie nie więcej niż jednego projektu w ramach działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R. Wnioskodawca nie może również występować jako partner w innych projektach składanych w ramach ww. konkursu. W związku z powyższym aplikowanie o wsparcie i samo jego uzyskane w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP nie stanowi formalnej przeszkody do składania wniosku o dofinasowanie w ramach niniejszego konkursu, nawet w przypadku, gdy projekt będzie obejmował prace badawcze nad rozwojem produktu, którego wprowadzenie na rynek zostało dofinansowane w ramach poddziałania 1.4.1.

W odpowiedzi na pytanie 2. należy zwrócić uwagę na zapisy Regulaminu konkursu i Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, które wskazują, że projekty B+R w ramach działania 1.2 RPO WP 2014-2020 „powinny obejmować badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe.” W nawiązaniu do sposobu oceny/punktowania kryterium merytorycznego jakościowego pn. „Poziom gotowości technologicznej projektu” należy zwrócić uwagę na zapis wyjaśniający sposób przyznawania punktacji, tj. „jeżeli prace B+R w ramach projektu obejmują kilka kolejnych poziomów, punkty są przyznawane dla najwyższego zidentyfikowanego poziomu”.

Czy planują Państwo spotkanie informacyjne dot. działania 1.2 RPO WP?

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów osi priorytetowej I, działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe i ich wdrożenia, typ: Prace B+R odbyło się 12 grudnia 2016 r. Nie planuje się kolejnych spotkań informacyjnych w tym zakresie.

Informacje na temat szkoleń planowanych do przeprowadzenia przez Departament Wspierania Przedsiębiorczości w zakresie realizowanych działań można znaleźć na stronie internetowej www.rpo.podkarpackie.pl w zakładce: kolejno Dowiedz się więcej o programie/Weź udział w szkoleniach i konferencjach.

 

Proszę o odpowiedź na poniższe pytania dot. konkursu w ramach Działania 1.2, typ: Prace B+R:
1. 
Czy w ramach konkursu kosztem kwalifikowalnym mogą być koszty pracy przy prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (właściciela), będącego Wnioskodawcą? Jeżeli tak, na jakich zasadach?
2. 
Zgodnie z kryteriami jakościowymi premiowane będą projekty realizowane w partnerstwie z jednostką naukową oraz MŚP. Czy do dokumentacji konkursowej załączony będzie wzór umowy/porozumienia partnerstwa albo wytyczne dot. minimalnego zakresu takiej umowy?
3. 
Czy w ramach konkursu kwalifikowalne będą koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową (jako procent od kosztów bezpośrednich)? Jeśli tak, jaki limit kosztów pośrednich będzie obowiązywał? 

Warunki udziału w konkursie w ramach działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia Typ projektu Prace B+R zostały szczegółowo określone w Regulaminie konkursu, który po przyjęciu przez Zarząd Województwa został udostępniony na stronie internetowej www.rpo.podkarpackie.pl w banerze Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków. Wraz z regulaminem została udostępniona dokumentacja aplikacyjna, w tym wzory załączników.

Szczegółowy wykaz wydatków kwalifikowanych w ramach działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia Typ projektu Prace B+R został zawarty w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR). Katalog wydatków kwalifikowanych jest katalogiem zamkniętym, zatem wszystkie inne koszty niż wskazane nie mogą zostać objęte dofinansowaniem w ramach projektu.

Zgodnie z ww wytycznymi wydatek/koszt dotyczący pracy przy prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (właściciela) będącego wnioskodawcą oraz koszty pośrednie rozliczane metodą ryczałtową nie zostaną uznane za wydatek kwalifikowany