Poniższe odpowiedzi zawierają wyłącznie odniesienie do pytań. Wiążące rozstrzygnięcie wszelkich kwestii należy do kompetencji Komisji Oceny Projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, na podstawie szczegółowej analizy kompletnej dokumentacji projektowej złożonej przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonego naboru wniosków o dofinansowanie. Informacje podane w formie odpowiedzi na przesłane drogą elektroniczną pytania nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń.

Na stronie bazy konkurencyjności (www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl) umieszczone zostało zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi opracowania studium wykonalności prac badawczo-rozwojowych. Zapytanie ofertowe związane jest z prowadzonym projektem (projekt dofinansowany ze środków RPO WP, działanie 1.2) i zamieszczone zostało po podpisaniu umowy o dofinansowanie realizacji projektu. Wartość szacunkowa została ustalona do kwoty 50 000 zł. netto. Czy zastosowana procedura jest poprawna, czy też prowadzone postępowanie należy unieważnić i przeprowadzić procedurę jeszcze raz?

Beneficjent zgodnie ze wskazaną wartością szacunkową do 50 000 zł netto mógł zastosować uproszczoną zasadę konkurencyjności, o której mowa w rozdziale III ww. Wytycznych lub wyższą zasadą konkurencyjności, o której mowa w rozdziale II ww. Wytycznych. W związku z powyższym zastosowana procedura opisana przez Beneficjenta może być wstępnie uznana za poprawną.

Czy w ramach przedmiotowego konkursu konsorcja składające się z podmiotu spełniającego wymagania określone regulaminem konkursu, tj. jednostki naukowej oraz podmiotu będącego spółką mogą realizować przedmiot zamówienia (tj. opracowanie analizy wykonalności prac B+R)?

Zgodnie z Regulaminem konkursu o dofinansowanie projektów (…) typ projektu: Bony na innowacje, pkt 3. Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

Projekty mogą obejmować wyłącznie finansowanie zakupu usług doradczych lub naukowo-badawczych realizowanych na rzecz MŚP przez jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620 z późn. zm.), tj.:

 1. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
 2. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2015 r., poz. 1082);
 3. instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 618 z późn. zm.);
 4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. Polską Akademię Umiejętności;
 6. inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt a-e, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L z 2014 r., nr 187, s.1).

Zgodnie z przytoczonym zapisem Regulaminu projekty mogą obejmować wyłącznie finansowanie zakupu usług doradczych lub naukowo-badawczych realizowanych na rzecz MŚP przez jednostki naukowe, nie uwzględnia się możliwości innych rozwiązań, w tym np. realizowania badań przez konsorcja.

Ponadto warto pamiętać, iż obok powyżej przywołanych zapisów (punkty a-f) do ew. wykonawcy (jednostki naukowej) odnoszą się również warunki zawarte w art. 2 pkt 9 ww. ustawy, tzn. musi ona prowadzić w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe. Artykuł 2 pkt 83 Rozporządzenia nr 651/2014 z 17 czerwca 2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu zawiera definicję ‘organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę’, w której wskazane jest wprost, iż podstawowym celem takiego podmiotu jest samodzielne prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub rozpowszechnianie na szeroką skalę wyników takich badań poprzez nauczanie…

Należy także pamiętać, że ten sam podmiot nie może z jednej strony w ramach typu projektów Bony na innowacje ubiegać się o wsparcie jako MŚP, a z drugiej – jako ‘jednostka naukowa’ realizować usługi doradcze lub naukowo-badawcze na rzecz innego podmiotu.

Piszę z zapytaniem dotyczącym konkursu 1.2 Bony na innowacje. Czy usługodawca ma być wybrany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie bazując na zasadach opisanych w załączniku nr 12 do dokumentacji? Jeśli tak, to czy dokumentacja wybory usługodawcy, zgodna z warunkami udzielenia zamówień publicznych zgodnie z uproszczoną zasada konkurencyjności, ma zostać załączona jako dodatkowy załącznik do wniosku o dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami § 2 pkt. 9. Dodatkowe warunki otrzymania wsparcia ppkt 3 Regulaminu konkursu dotyczącego typu projektów Bony na innowacje: „Pomoc może zostać udzielona pod warunkiem, że realizacja projektu nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Przez rozpoczęcie realizacji projektu należy rozumieć pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna”.

W związku z powyższym wszystkie prawnie wiążące działania powinny być wszczynane po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

W związku z aplikowaniem o środki w ramach działania 1.2 proszę o wskazanie jak będzie weryfikowana kwestia „uzyskiwania przychodów”. Otóż możemy mieć sytuację, iż Wnioskodawcą będzie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i prowadząca książkę przychodów i rozchodów oraz rozliczająca się co miesiąc. Czy brak przychodów w danym miesiącu będzie eliminowało ten podmiot jako Wnioskodawcę? Czy też może jest tak, że bierzemy pod uwagę cały okres ostatniego roku i sprawdzamy czy ogółem były przychody? Proszę o wskazanie, w jaki sposób jest to kwalifikowane oraz jakie dokumenty Wnioskodawca/Beneficjent przedstawia w celu udokumentowania.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu podmiotami uprawnionymi do objęcia wsparciem są mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające m.in. warunek, jakim jest prowadzenie działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 12 m-cy, licząc do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskiwanie przychodów ze sprzedaży towarów i usług. Oznacza to, że podmiot musi osiągać w tym czasie przychody z prowadzonej działalności gospodarczej. Brak przychodów np. w jednym miesiącu nie eliminuje Wnioskodawcy od ubiegania się o dofinansowanie. Analizę sytuacji finansowej Wnioskodawcy będzie dokonywała Komisja Oceny Projektów na podstawie zapisów we wniosku oraz złożonych dokumentów (m.in. kopia deklaracji PIT/CIT za trzy ostatnie lata obrotowe oraz sytuacja finansowa Wnioskodawcy i jej prognoza na podstawie części finansowej (załącznik do wniosku o dofinansowanie)). Każdy Wnioskodawca może załączyć dodatkowe dokumenty przedstawiające sytuację finansową przedsiębiorcy pod kątem jego zdolności finansowej do realizacji projektu oraz uzyskiwanych przychodów ogółem w okresie co najmniej 12 m-cy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

Zwracam się z oficjalnym zapytaniem dotyczącym ogłoszonego konkursu z 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia.Czy wzięcie udziału w konkursie typ projektu 1 Bony na innowacje i wykonanie przewidzianego studium wykonalności pozwoli na uzyskanie dodatkowych punktów w projekcie wdrożeniowym, z działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, w kryterium: Projekt jest wynikiem prac B+R prowadzonych przez Wnioskodawcę.

Aby uzyskać punkty w ramach kryterium merytorycznego jakościowego nr 1 Projekt jest wynikiem prac B+R prowadzonych przez Wnioskodawcę w ramach działania 1.4  Wsparcie MŚP, poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typ 1 Rozwój MŚP projekt musi być konsekwencją/wynikiem wdrożenia prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Wnioskodawcę samodzielnie bądź na jego zlecenie w okresie ostatnich trzech lat. Przeprowadzone prace badawczo-rozwojowe muszą mieć kluczowe znaczenie dla opracowania/udoskonalenia produktu (wyrobu lub usługi), a produkty/usługi będące efektem realizacji projektu, powinny być wynikiem prowadzonych prac B+R. Należy pamiętać, że prace B+R muszą być rozpoczęte i zakończone w okresie ostatnich 3 lat, licząc do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, co powinno mieć odzwierciedlenie na przykład w następujących dokumentach:

 • Formularz PNT-01 „Sprawozdanie działalności badawczej i rozwojowej (B+R)”, składane w przypadku gdy Wnioskodawca jest objęty obowiązkiem składania ww. sprawozdania do Głównego Urzędu Statystycznego,
 • zamówienie/ umowa dotycząca zlecenia wykonania prac B+R wraz z protokołem odbioru i potwierdzeniem dokonania płatności,
 • zgłoszenie patentowe/ patent,
 • pozycja bilansowa uwzględniająca koszty zakończonych prac B+R, prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, poniesione przed podjęciem produkcji, zaliczone do wartości niematerialnych i prawnych.

Oznacza to, że będąc beneficjentem działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia typ 1 Bony na innowacje oraz będąc Wnioskodawcą działania 1.4 Wsparcie MŚP, poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typ 1 Rozwój MŚP nie ma możliwości uzyskania punktów w ramach kryterium nr 1. Wynikiem działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia typ 1 Bony na innowacje jest studium wykonalności obejmujące analizę wykonalności planowanego badania oraz opracowanie koncepcji i planu przeprowadzenia przyszłych prac B+R.

Nadmieniam, że na przeprowadzenie badań może się Pani ubiegać o dofinansowanie w ramach działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia typ 2 Prace B+R.

Informacje dotyczące możliwości uzyskania punktów w ramach poszczególnych działań można znaleźć w załączniku nr 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dostępnego na stronie /www.rpo.podkarpackie.pl lub w regulaminach ogłaszanych konkursów.

Gdy spółka cywilna jest tworzona przez dwóch wspólników prowadzących jednoosobowe działalności gospodarczy, można złożyć trzy wnioski o bon na innowacje jako:
- spółka cywilna,

- działalność gosp. jednego wspólnika,
- działalność gosp. drugiego wspólnika?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 w ramach działania 1.2. Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenie, typ 1. Bony na innowacje potencjalnymi beneficjentami pomocy, uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu są przedsiębiorcy prowadzący działalność na rynku dłużej niż 12 miesięcy, licząc od daty rejestracji we właściwym rejestrze. Przez 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej należy rozumieć faktyczne prowadzenie działalności gospodarczej, rozumianej jako uzyskiwanie przychodów z ww. działalności.

W związku z powyższym, jeżeli każdy ze wskazanych podmiotów faktycznie prowadził odrębnie działalność gospodarczą rozumianą jako uzyskiwanie przychodów z ww. działalności i fakt ten zostanie udokumentowany w sposób niebudzący wątpliwości, każdy z nich będzie uprawniony do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Ostateczną decyzję ws. dopuszczalności udzielenia pomocy podmiotowi aplikującemu podejmuje Komisja Oceny Projektów po zapoznaniu się z całością dokumentacji aplikacyjnej.

Czy w ramach działania 1.2 typ projektu: Bony na innowacje, zawarcie umowy pod warunkiem zawieszającym (tzn., że umowa będzie wiążąca w momencie uzyskania dofinansowania), będzie rozumiane jako rozpoczęcie projektu?
Czy może nie zostanie za taką uznana, a Wnioskodawca będzie mógł wyłonić wykonawcę usługi przed rozpoczęciem realizacji projektu?
Czy Wnioskodawcą może być podmiot, który już wcześniej współpracował z jednostką badawczą (natomiast w ramach projektu nawiąże współpracę  z nową jednostką badawczą, z którą wcześniej nie współpracował), czy do konkursu dopuszczeni są wyłącznie Wnioskodawcy, którzy nie mieli żadnej współpracy z jednostkami badawczymi?

Zgodnie z zapisami § 2 pkt. 9 Dodatkowe warunki otrzymania wsparcia ppkt 3 Regulaminu o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Bony na innowacje: „Pomoc może zostać udzielona pod warunkiem, że realizacja projektu nie została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Przez rozpoczęcie realizacji projektu należy rozumieć pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna”. W związku z powyższym wszystkie prawnie wiążące działania, w tym m.in. wyłonienie wykonawcy usługi, powinny być wszczynane po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Zgodnie z zapisami § 2 pkt. 9 ppkt 2 ww. Regulaminu „Warunkiem otrzymania wsparcia jest uprzednie nieprowadzenie współpracy naukowej z jednostką naukową. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że nie prowadził współpracy z jednostką naukową związanej z realizacją prac badawczo-rozwojowych”. Prowadzenie współpracy naukowej z jednostką naukową związanej z realizacją prac badawczo-rozwojowych oznacza prowadzenie prac B+R na postawie umowy zlecenia, współpracy lub innej umowy nienazwanej, przy czym umowa ta stanowi umowę odpłatną lub jej wynikiem jest powstanie praw autorskich. Oznacza to, iż dofinansowanie będzie udzielane wyłącznie Wnioskodawcom, którzy nie prowadzili dotychczas żadnej współpracy z jednostką naukową związanej z realizacją prac badawczo–rozwojowych.

Czy, jeśli Wnioskodawca posiada/posiadał umowę z jednostką naukową, ale współpraca ta polegała tylko na wzajemnej wymianie informacji i  nie jest związana kwestią finansową czy prawami autorskimi, może  aplikować  do projektu z działania 1.2 Bon na innowacje?

Zgodnie z załącznikiem nr 9 do wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik do  Regulaminu konkursu: Wnioskodawca oświadcza, iż nie prowadził współpracy naukowej z jednostką naukową związanej z realizacją prac badawczo-rozwojowych, przez które należy rozumieć prowadzenie prac B+R na podstawie umowy zlecenia, współpracy lub innej umowy nienazwanej, przy czym umowa ta stanowi umowę odpłatną lub jej wynikiem jest powstanie praw autorskich.

Jeżeli współpraca Wnioskodawcy polegała wyłącznie na bezpłatnej wymianie wiedzy i informacji nieskutkującej prawami autorskimi, nie ma przeciwwskazania w aplikowaniu Wnioskodawcy o dofinansowanie projektu w ramach 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu 1 Bony na innowacje.

Mam pytanie odnośnie działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu 1 Bony na innowacje, aby spełnić kryterium działalność przedsiębiorstwa min. 12 miesięcy – w przypadku spółki  liczy się data wpisu do KRS (data jaką mamy wpisaną w KRS to 22.12.2014 –firma się nie kwalifikuje)  czy data podpisania umowy spółki (data podpisania umowy to 19.12.2014 – firma się kwalifikuje)?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu dla działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu  Bony na innowacje w ramach osi I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 uprawnione do ubiegania się o wsparcie będą mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa „prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 m-cy, licząc do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskujące przychody ze sprzedaży towarów i usług”.
Wymagana jest ciągłość wykonywania działalności gospodarczej przez wyżej wskazany okres, rozumiana jako dokonywanie przez przedsiębiorcę czynności faktycznych i prawnych zmierzających w sposób zorganizowany i ciągły do osiągnięcia celu zarobkowego.
W przypadku gdy Wnioskodawcą jest spółka z o.o. lub spółka akcyjna przyjmuje się, że początkiem terminu prowadzenia działalności gospodarczej jest data wpisu do KRS.
W przypadku gdy Wnioskodawcą jest spółka cywilna warunek dotyczący okresu prowadzenia działalności powinni spełniać wszyscy wspólnicy spółki oraz sama spółka. Przyjmuje się, że początkiem terminu prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę cywilną jest data nadania spółce numeru NIP.
Nadmieniam, iż załączone dokumenty potwierdzające stan prawny i zasady reprezentacji Wnioskodawcy, jako wymagalne załączniki do wniosku o dofinansowanie, muszą być aktualne, tj. wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku. W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest spółka cywilna, należy dołączyć dokumenty rejestrowe wszystkich wspólników oraz kopię umowy spółki.

Zwracam się z pytaniem dotyczącym działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu 1. Bony na innowacje, odnośnie kryterium dopuszczającego „Współpraca z jednostką naukową”. Zgodnie z nim podmiot ubiegający się o wsparcie musi spełnić warunek mówiący o tym, że nie prowadził współpracy z jakąkolwiek jednostką naukową w zakresie związanym z realizacją jakichkolwiek prac badawczo–rozwojowych w żadnym czasie. W związku z tym, czy przygotowanie dla podmiotu MŚP przez jednostką naukową jedynie opinii o innowacyjności produktu stanowi współpracę inną niż realizacja prac badawczo-rozwojowych?

Zgodnie z zapisami § 2 pkt. 9. ppkt 2 ww. Regulaminu Warunkiem otrzymania wsparcia jest uprzednie nieprowadzenie współpracy naukowej z jednostką naukową. Wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że nie prowadził współpracy z jednostką naukową związanej z realizacją prac badawczo – rozwojowych. Prowadzenie współpracy naukowej z jednostką naukową związanej z realizacją prac badawczo-rozwojowych oznacza prowadzenie prac B+R na postawie umowy zlecenia, współpracy lub innej umowy nienazwanej, przy czym umowa ta stanowi umowę odpłatną lub jej wynikiem jest powstanie praw autorskich. Oznacza to, iż dofinansowanie będzie udzielane wyłącznie Wnioskodawcom, którzy nie prowadzili dotychczas żadnej współpracy z jednostką naukową związanej z realizacją prac badawczo–rozwojowych.

Przygotowanie jedynie opinii o innowacyjności produktu nie stanowi współpracy naukowej z jednostką badawczą.

Interesuje mnie produkcja odzieży z wykorzystaniem nowych technologii osiągniętych dzięki wsparciu B+R. Chciałbym zacząć współprace z Instytutem Nafty i Gazu, ale nie wiem:
- czy technologia, która została przez nich wynaleziona, musi być już na finalnym stadium,
- czy mam jeszcze czas na dospecjalizowanie technologii w zakresie np. włókiennictwa,
- czy dofinansowanie jest na uruchomienie produkcji samej technologii, czyli impregnatu,
- czy może mogę wziąć dofinansowanie na całą linie, której finalnym produktem będzie np. specjalistycznej odzieży dla nurków?

Na podstawie lakonicznych informacji zawartych w pytaniu trudno wskazać konkretne źródło finansowania niejasno nakreślonych zakresów rzeczowych oraz celów realizacji potencjalnych projektów.

W ramach działania 1.2 typ 1. Bony na innowacje dofinansowanie można uzyskać na zakup usług doradczych lub naukowo-badawczych w jednostkach naukowych związanych z:

 • przeprowadzeniem analizy wykonalności planowanego badania,
 • opracowanie koncepcji i planu prowadzenia prac badawczych lub rozwojowych

prowadzące do sporządzenia studium wykonalności.

W ramach działania 1.2 typ 2. Prace B+R możliwe jest dofinansowanie realizacji projektów B+R przedsiębiorstw, obejmujące realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych, w tym prac demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej. (Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali urządzeń/obiektów pilotażowych lub do pierwszego w swoim rodzaju sprzętu i urządzenia, obejmującego kolejne etapy po uruchomieniu linii pilotażowej, w tym fazę testów, ale nie produkcję masową, ani działalność handlową.) Projekty polegające wyłącznie na wdrożeniu prac B+R nie będą przedmiotem wsparcia w ramach tego typu projektu.

Projekty B+R powinny obejmować badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe.

Badania przemysłowe oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych.

Eksperymentalne prace rozwojowe oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług.

Przedmiotem oceny będzie całościowa koncepcja projektu, obejmująca również założenia dotyczące dalszego wdrożenia jego wyników. Przedsiębiorca może realizować prace B+R samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, m.in. jednostkami naukowymi, uczelniami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami. Możliwe jest zlecenie realizacji prac B+R jednostce naukowej.

W ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typ 1 Rozwój MŚP wsparcie obejmowało będzie rozwój MŚP poprzez inwestycje niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów albo usług. Preferencje zostaną przyznane dla MŚP wdrażających rozwiązania będące wynikiem prowadzonych własnych prac B+R, w tym współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020.

Zgodnie z zapisami w Regulaminie konkursu dla działania 1.4 poddziałanie 1.4.1 typ projektu Rozwój MŚP:

 • wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu lub usługi w wyniku realizacji projektu stanowi kryterium dopuszczające. Ponadto inwestycja musi stanowić inwestycję początkową zgodnie z art. 2 pkt 49 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) oraz spełniać m.in. warunki wynikające z art. 14 pkt 7 wspomnianego Rozporządzenia,
 • zakres wydatków kwalifikowanych został wskazany w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WP 2014-2020 (EFRR).

W ramach poddziałania 1.4.1 typ projektu Rozwój MŚP, niekwalifikowane są wydatki na badania B+R oraz infrastrukturę badawczą. Kwalifikowane są m.in. wydatki na zakup maszyn/urządzeń/linii technologicznych pozwalających na uruchomienie produkcji nowych/ulepszonych produktów/usług (w stosunku do dotychczas oferowanych przez Wnioskodawcę) oraz wprowadzenie ich na rynek.

Szczegółowe informacje na temat działań i typów projektów można znaleźć w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych opublikowanym na stronie www.podkarpackie.pl. Szczegółowe warunki przystąpienia do konkursów w ramach poszczególnych typów projektów, są umieszczane każdorazowo w regulaminach konkursów publikowanych minimum 30 dni przed rozpoczęciem naboru wniosków.

Proszę o interpretację szczegółową tematu dotyczącego prowadzenia działalności z przerwami, przecież mogą to być działalności sezonowe - firmy, które nie funkcjonują przez cały rok z powodu warunków atmosferycznych lub innych. Czy okres  minimum roku obejmuje ostatni rok od złożenia dokumentacji, wniosku o Bon na  innowacje, czy minimum rok prowadzenia działalności, oczywiście mowa tu o działalnościach " i uzyskujące przychody ze sprzedaży towarów lub usług."

Zgodnie z zapisem w Regulaminie ogłoszonego konkursu działanie 1.2 typ Bony na innowacje, wymóg prowadzenia działalności gospodarczej dotyczy konieczności uzyskiwania przychodów ze sprzedaży towarów i usług oraz obejmuje 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Ponadto, w trakcie tych 12 miesięcy działalność musi być prowadzona w sposób ciągły.

Instytut jest instytucją otoczenia biznesu, prowadzącą działania B+R, jednakże nie jest jednostką naukową. Posiadamy własne laboratoria dofinasowane ze środków europejskich. Pytanie: czy przedsiębiorcy z województwa podkarpackiego mogą realizować Bony na innowacje w Instytucie w ramach konkursu: Nabór wniosków w procedurze konkursowej w ramach osi priorytetowej I działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia typ projektu 1. Bony na innowacje.

Projekty przedkładane w ramach działania 1.2 mogą obejmować wyłącznie finansowanie zakupu usług doradczych lub naukowo-badawczych realizowanych na rzecz MŚP przez jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620 z późn. zm.), prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, tj.

 1. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
 2. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2015 r., poz. 1082);
 3. instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 618 z późn. zm.);
 4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. Polską Akademię Umiejętności;
 6. inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt a-e, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L z 2014 r., nr 187, s.1).

Wymienione w pkt a-f jednostki naukowe muszą spełnić warunki wymienione w art. 2 pkt 9 ww. ustawy tzn. prowadzić w sposób ciągły badania podstawowe lub prace rozwojowe, co oznacza, że samo spełnienie warunku wymienionego w pkt f nie daje podstaw do zakwalifikowania podmiotu jako jednostki naukowej. Dodatkowo art. 2 pkt 83 Rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L z 2014 r., nr 187, s.1) zawiera definicję „organizacji prowadzącej badania i upowszechniającą wiedzę”, w której wskazane jest wprost, iż podstawowym celem takiego podmiotu jest samodzielne prowadzenie badań podstawowych, badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

Jak słusznie Pan zauważa, Instytut nie jest jednostką naukową (cyt. „Instytut nie jest jednostką naukową”), tym samym nie wpisuje się w katalog jednostek naukowych, o których mowa w regulaminie konkursu ogłoszonym dla działania 1.2.

Proszę o wskazanie strony www, na której dostępne są jednostki naukowe, które świadczą badania i są przez Państwa "polecane". Proszę o rozszerzenie pojęcia publikacje jednostki naukowej, czy pod tym pojęciem można rozumieć również publikacje na stronach www czy jedynie dostępne w wersji papierowej

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 nie wskazała konkretnych jednostek naukowych świadczących usługi B+R.
Natomiast przyjęto definicję takiej jednostki: jednostki naukowe to w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620 z późn. zm.), prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, tj.

 1. podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni;
 2. jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2015 r., poz. 1082);
 3. instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010 r., Nr 96, poz. 618 z późn. zm.);
 4. międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. Polską Akademię Umiejętności;
 6. inne jednostki organizacyjne niewymienione w pkt a-e, posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące organizacjami prowadzącymi badania i upowszechniającymi wiedzę w rozumieniu art. 2 pkt 83 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L z 2014 r., nr 187, s.1).

Instytucja Zarządzająca nie jest uprawniona do „polecania” Wnioskodawcom konkretnych jednostek naukowych, właściwych dla dokonywania określonych badań. Forma publikacji nie stanowi kryterium, natomiast będzie barny pod uwagę dorobek w zakresie odpowiadającym planowanym pracom B+R, liczba publikacji, ich zasięg.

Co rozumiemy pod pojęciem "jednostka naukowa"?

Zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U.10.96.615 późn. zm.) przez jednostki naukowe należy rozumieć jednostki prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe tj.:

a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,

b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619),

c) instytuty badawcze,

d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e) Polską Akademię Umiejętności,

f) inne jednostki organizacyjne, niewymienione w lit. a–e, posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego, nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 473).

Czy jednostka naukowa wykonująca studium wykonalności finansowane w ramach Bonów na innowacje może następnie z nami współpracować w kolejnych programach związanych z opracowaniem tego produktu ?

Na obecnym etapie prac nad wdrożeniem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 nie wprowadzono ograniczeń, skutkujących wykluczeniem jednostki, która wykonała studium wykonalności w ramach działania 1.2 typ Bony na innowacje, z kontynuacji współpracy z przedsiębiorcą w ramach kolejnego projektu, polegającego na realizacji opracowanych w ramach tego studium prac badawczo-rozwojowych.

W związku z konkursem Bony na innowacje i zapisem w Regulaminie dotyczącym warunku otrzymania wsparcia - uprzedniego nieprowadzenia współpracy naukowej z jednostką naukową, chciałabym zapytać, czy dotyczy to również wcześniejszej współpracy przy realizacji Bonu na innowacje z PARP w poprzedniej perspektywie finansowej?

Zapis zawarty  w § 2 pkt 9 ppkt 2 Regulaminu konkursu wyklucza możliwość ponownej współpracy z jednostką badawczą, niezależnie czy dana współpraca była realizowana w ramach wcześniejszego projektu finansowanego z innego programu, czy też podstawą współpracy była umowa zawarta pomiędzy jednostką naukową a przedsiębiorcą.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o sprecyzowanie jednego z wymogów ubiegania się o Bony na innowacje. Czy wymóg prowadzenia działalności gospodarczej minimum przez rok obejmuje okres 12 miesięcy bezpośrednio przed złożeniem wniosku? Moja firma została założona w październiku 2013 lecz od 1 października 2015 jest tymczasowo zawieszona. Czy po odwieszeniu firmy np. 1 grudnia 2015 mógłbym wziąć udział w naborze wniosków w ramach konkursu Bony na innowacje?
  

Zgodnie z zapisem w Regulaminie, wymóg prowadzenia działalności gospodarczej dotyczy konieczności uzyskiwania w tym okresie przychodów ze sprzedaży towarów i usług, a więc faktycznego prowadzenia działalności, a nie tylko jej rejestrację. Na podstawie informacji zawartej w e-mailu należy sądzić, iż nie można w opisanej sytuacji zawieszenia działalności ubiegać się o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu.

Dokumentacja konkursowa dotycząca naboru wniosków o dofinansowanie w ramach typu projektu Bony na innowacje nie odnosi się do posiadania przez jednostkę naukową, która może świadczyć dla MŚP usługi doradcze lub naukowo-badawcze, kategorii naukowej, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki. Czy oznacza to, że jednostka naukowa realizująca zlecenie w ramach projektu nie musi posiadać takiej kategorii?

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Bony na innowacje – nie jest wymagane posiadanie przez jednostkę naukową realizującą zlecenie Beneficjenta, który uzyskał dofinansowanie w ramach ww. konkursu, kategorii naukowej.