Uchwała Nr 129/XIV/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 18 października  2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 19/III/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (PDF, 348.06 KB)

Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO WP 2014-2020 – zakres EFRR. (PDF, 5.34 MB)

Opis zmian kryteriów wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO WP 2014-2020 – zakres EFRR. (PDF, 284.08 KB)

 

Uchwała nr 130/XIV/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 50/VII/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy.– Regionalny rynek pracy. (PDF, 197.66 KB)

Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach działania 7.6 – Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy. (PDF, 452.12 KB)