Uchwała Nr 125/XIII/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 23 lipca  2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 19/III/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (PDF, 348,23 KB)

Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań RPO WP 2014-2020 – zakres EFRR. (PDF, 4,8 MB)

 

Uchwała nr 126/XIII/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 36/VI/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w zakresie VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Integracja społeczna. (PDF, 417,59 KB)

Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach działania 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w zakresie VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Integracja społeczna. (PDF, 547,89 KB)