23 maja 2018 r., w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego im. płk Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie, odbyło się XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Spotkanie poprowadził Pan Wicemarszałek Bogdan Romaniuk – Zastępca Przewodniczącego KM RPO WP 2014-2020.

 

Prezentacje z posiedzenia:

  1. Sprawozdanie roczne z wdrażania RPO WP 2014-2020 za rok 2017 (PDF, 3,72 MB)
  2. Renegocjacje RPO WP 2014-2020 – procedura zmian (PDF, 699,68 KB)
  3. Renegocjacje RPO WP 2014-2020 – najważniejsze zmiany w zakresie osi finansowanych z EFRR (PDF, 1,04 MB)
  4. Renegocjacje RPO WP 2014-2020 – najważniejsze zmiany w zakresie osi finansowanych z EFS (PDF, 559,88 KB)
  5. Propozycja zmian do Kryteriów wyboru projektów – działanie 1.2 - Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia (PDF, 343,62 KB)
  6. Ramowe Plany Działania - VII Oś Priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny Rynek Prac (PDF, 576,02 KB)
  7. Zmiana kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.1, 8.3, 8.4, 8.7, 8.8, 8.9 - VIII Oś Priorytetowa RPO WP 2014-2020 – Integracja Społeczna (PDF, 576, 55 KB)
  8. Kryteria wyboru projektów w ramach IX Osi Priorytetowej RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji i kompetencji w regionie - Działanie 9.1, Działanie 9.5 (system popytowy) (PDF, 668,28 KB)
  9. Regulamin KM (PDF, 397,46 KB)
  10. Aktualizacja oceny ex ante instrumentów finansowych w ramach RPO WP 2014-2020 - Prezentacja raportu końcowego - Prezentacja raportu końcowego (PDF, 774,64 KB)

 

Sprawozdanie roczne z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2017 (ZIP, 2,8 MB)

 

Uchwały podjęte przez KM RPO WP 2014-2020:

Uchwała nr 109/XIII/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania rocznego z wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 za rok 2017. (ZIP, 3,05 MB)

Uchwała nr 110/XIII/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zatwierdzenia propozycji zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (ZIP, 2,91 MB)

Uchwała nr 111/XIII/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 19/III/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (ZIP, 4,25 MB)

Uchwała nr 112/XIII/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 6/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia formalnych oraz merytorycznych kryteriów wyboru projektów dla projektów konkursowych w ramach wszystkich działań i poddziałań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (ZIP, 889.03 KB)

Uchwała nr 113/XIII/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 2/I/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia formalnych oraz merytorycznych kryteriów wyboru projektów dla projektów pozakonkursowych w ramach wszystkich działań i poddziałań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz specyficznych kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy. (ZIP, 862.59 KB)

Uchwała nr 114/XIII/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 7/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy. (ZIP, 1.16 MB)

Uchwała nr 115/XIII/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 8/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy. (ZIP, 731.57 KB)

Uchwała nr 116/XIII/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 33/VI/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy. (ZIP, 768.44 KB)

Uchwała nr 117/XIII/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 50/VII/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 7.6 Programy profilaktyczne i zdrowotne w regionie w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy. (ZIP, 669.86 KB)

Uchwała nr 118/XIII/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 9/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Integracja społeczna. (ZIP, 1.01 MB)

Uchwała nr 119/XIII/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 36/VI/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w zakresie VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Integracja społeczna. (ZIP, 822.92 KB)

Uchwała nr 120/XIII/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 24/IV/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w zakresie VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Integracja społeczna.. (ZIP, 922.17 KB)

Uchwała nr 121/XIII/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 44/VII/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru dla projektów konkursowych realizowanych w formule ZIT współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.  (ZIP, 966.34 KB)

Uchwała nr 122/XIII/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 13/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej w zakresie IX osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Jakość edukacji i kompetencji w regionie. (ZIP, 858.02 KB)

Uchwała nr 123/XIII/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 40/VI/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych w zakresie IX osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Jakość edukacji i kompetencji w regionie. (ZIP, 826.21 KB)

Uchwała nr 124/XIII/2018 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1/I/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (ZIP, 1.35 MB)

 

Protokół z XIII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 z dnia 23 maja 2018 r. (ZIP, 1,33 MB)