Uprzejmie informujemy, iż dwunaste posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 odbędzie się dnia 11 grudnia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie (Sala Audytoryjna im. płk. Łukasza Cieplińskiego – II piętro).

Serdecznie zapraszamy do udziału członków Komitetu, obserwatorów w Komitecie oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej. W przypadku gdy członek Komitetu nie może uczestniczyć w obradach jest zobowiązany poinformować swojego zastępcę o konieczności stawienia się na posiedzeniu. W przypadku nieobecności członka na posiedzeniu Komitetu prawo do głosowania przysługuje jego zastępcy.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 30 listopada 2017 r., telefonicznie pod numerem (17) 747 64 50 lub na adres poczty elektronicznej Sekretariatu Komitetu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Prezentacje z posiedzenia:

 1. Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie kryteriów wyboru projektów w ramach osi priorytetowych I-VI RPO WP 2014-2020 – zakres EFRR.
 2. Kryteria wyboru projektów w ramach działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia.
 3. Odniesienie do zgłoszonej uwagi w zakresie kryteriów ogólnych formalnych dla projektów konkursowych, pozakonkursowych i realizowanych w formule ZIT w ramach osi VII-IX RPO WP 2014-2020.
 4. Odniesienie do zgłoszonych uwag w zakresie specyficznych kryteriów wyboru projektów dla działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe oraz działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP.
 5. Zmiana kryteriów wyboru projektów dla Działania 8.1 i 8.4. Kryteria dla Działania 8.3 – usługi zdrowotne (typy projektów 2 i 5) VIII Oś Priorytetowa RPO WP 2014-2020 – Integracja Społeczna.
 6. Kryteria wyboru projektów w ramach IX Osi Priorytetowej RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji i kompetencji w regionie.
 7. Stan wdrażania RPO WP 2014-2020 (wg stanu na dzień 03.12.2017 r.).
 8. Program Strategiczny Rozwoju Transportu Województwa Podkarpackiego do roku 2023.
 9. Warunki udostępniania zakupionego taboru kolejowego na potrzeby województwa w ramach RPO WP 2014-2020.
 10. Informacja nt. „czasowych nadkontraktacji” dotychczas dokonanych na działaniach/poddziałaniach w ramach limitów środków EFRR.

 

 Uchwały podjęte przez KM RPO WP 2014-2020:

 1. Uchwała Nr 95 / XII / 2017 Komitetu MonitorującegoRegionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego nalata 2014-2020 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 19/III/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny WojewództwaPodkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektów dla osi priorytetowych I – VIRegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, współfinansowanych ześrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (ZIP, 4,03 MB)

 2. Uchwała Nr 96 / XII / 2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny WojewództwaPodkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwałyNr 6/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny WojewództwaPodkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzeniaformalnych oraz merytorycznych kryteriów wyboru projektów dla projektówkonkursowych w ramach wszystkich działań i poddziałań współfinansowanychze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego ProgramuOperacyjnego Województwa Podkarpackiegona lata 2014-2020. (ZIP, 725,83 KB)

 3. Uchwała Nr 97 / XII / 2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 44/VII/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru dla projektów konkursowych realizowanych w formule ZIT współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. (ZIP, 654,85 KB)

 4. Uchwała Nr 98 / XII / 2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 7/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy. (ZIP, 1005,09 KB)

 5. Uchwała Nr 99 / XII / 2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 2/I/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia formalnych oraz merytorycznych kryteriów wyboru projektów dla projektów pozakonkursowych w ramach wszystkich działań i poddziałań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz specyficznych kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy.2014-2020 oraz specyficznych kryteriów wyboru projektów w ramach Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy - projekty pozakonkursowe PUP w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy. (ZIP, 1,09 MB)

 6. Uchwała Nr 100 / XII / 2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 9/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zakresie VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Integracja społeczna. (ZIP, 974,63 KB)

 7. Uchwała Nr 101 / XII / 2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 36/VI/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych w zakresie VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Integracja społeczna. (ZIP, 937,88 KB)

 8. Uchwała Nr 102 / XII / 2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 24/IV/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w zakresie VIII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Integracja społeczna. (ZIP, 866,58 KB)

 9. Uchwała Nr 103 / XII / 2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 14/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych w zakresie IX osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Jakość edukacji i kompetencji w regionie. (ZIP, 788,95 KB)

 10. Uchwała Nr 104 / XII / 2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 15/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów konkursowych w ramach działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego w zakresie IX osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Jakość edukacji i kompetencji w regionie. (ZIP, 855,49 KB)

 11. Uchwała Nr 105 / XII / 2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 16/II/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriów wyboru projektów pozakonkursowych w ramach działania 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów w zakresie IX osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Jakość edukacji i kompetencji w regionie. (ZIP, 720,01 KB)

 

Protokół z XII posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 z dnia 11 grudnia 2017 r.

Protokół z XII posiedzenia KM RPO WP2014-2020 z dnia 11 grudnia 2017 r. (ZIP, 1,04 MB)