13 października 2017 r., w Sali Audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, odbyło się XI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Spotkanie prowadziła Pani Wicemarszałek Maria Kurowska.

Podczas posiedzenia przedstawione zostały informacje nt. postępu realizacji RPO WP 2014-2020 oraz procesu renegocjacji RPO WP 2014-2020. Przedmiotem posiedzenia była również aktualizacja Planu ewaluacji RPO WP 2014-2020.

Omówiono również zgłoszone uwagi i zatwierdzono kryteria wyboru projektów współfinansowanych ze środków EFRR i EFS w ramach RPO WP 2014-2020,
w zakresie osi priorytetowych I-IX RPO WP 2014-2020, w szczególności dla:

  • działania 7.4 Rozwój opieki żłobkowej w regionie,
  • działania 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP,
  • działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.

Podczas obrad Komitetu zaprezentowano także wyniki badania pn. Ewaluaca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WP 2014-2020.

 

 A88A4540

 

A88A4549