Dokument zawiera informacje na temat zrealizowanych i planowanych do ogłoszenia konkursów w ramach poszczególnych Działań i Poddziałań Osi Priorytetowych finansowanych z EFS, wraz ze wskazaniem m.in. przewidywanych terminów naborów wniosków, alokacji, wskaźników do osiągnięcia oraz kryteriów wyboru projektów.

Ramowe Plany Działań na I połowę 2018 r. (pdf, 1.24 MB)