Prezentacje ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu nr RPPK.07.05.00-IP.01-18-014/18 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Regionalny Rynek Pracy – Działanie 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MSP, które odbyło się w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie w dniu 12 grudnia 2017 r.

  1. Ogólne założenia konkursu (pdf, 691.33 KB)
  2. Szczegółowe założenia konkursu (pdf, 592.15 KB)
  3. Pomoc publiczna i de minimis (pdf, 824.13 KB)
  4. Finanse i rozliczenia (pdf, 605.99 KB)
  5. Zasady współpracy (pdf, 799.31 KB)