Klauzula informacyjna

o której mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.119.1) w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem naboru i Wykazu kandydatów na ekspertów do udziału w wyborze projektów do dofinansowania i wykonywania zadań związanych z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 1. Dane osobowe przetwarzane w zbiorze danych osobowych pn. Dane osobowe kandydatów na ekspertów oraz ekspertów, dalej „zbiór danych osobowych”, pochodzą od osób, których dane dotyczą.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych osobowych jest Zarząd Województwa Podkarpackiego z siedzibą w Rzeszowie przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów - Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dalej „Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020”.
 3. Osobą wyznaczoną do kontaktu w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w ramach zbioru danych osobowych jest: Inspektor Ochrony Danych, punkt kontaktowy: al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, telefon kontaktowy: 17 747 67 09, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L.119.1), dalej „RODO”.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru danych osobowych jest, zgodnie z art. 68a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j.Dz.U.2018.1431), dalej „Ustawa wdrożeniowa”: prowadzenie naboru i Wykazu kandydatów na ekspertów do udziału w wyborze projektów do dofinansowania i wykonywania zadań związanych z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu - w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dalej „RPO WP 2014-2020”.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru danych osobowych jest 6 ust. 1 lit. c i e oraz art. 10 RODO, w związku z pełnieniem przez Administratora funkcji Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 oraz w związku z wykonywaniem obowiązków państwa członkowskiego w zakresie procesów, o których mowa w pkt 4, wynikających z:
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320, ze zm.), dalej „Rozporządzenie ogólne”;
 • Ustawy wdrożeniowej.
 1. Zgodnie z art. 10 Ustawy wdrożeniowej - Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 powierzyła w drodze porozumienia, zadania związane z realizacją RPO WP 2014-2020, w tym przetwarzanie danych osobowych w ramach zbioru danych osobowych:
 • Instytucji Pośredniczącej w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dalej „IP WUP” - Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Rzeszowie, ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów, telefon kontaktowy: 17 74 32 805;
 • Instytucji Pośredniczącej z zakresu realizacji instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach RPO WP 2014-2020, dalej „IP ZIT”, zawiązanej w formie, o której mowa w art. 30 ust. 4 Ustawy wdrożeniowej, realizującej zadania związane z przygotowaniem i wdrażaniem Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach RPO WP 2014-2020 - Stowarzyszeniu Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego, ul. Rynek 5, 35-064 Rzeszów, telefon kontaktowy: 17 858 14 90:

- z zastrzeżeniem zapewnienia prawidłowej ochrony danych osobowych oraz braku możliwości dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru danych osobowych przez IP WUP i IP ZIT.

 1. Przetwarzane w ramach zbioru danych osobowych - dane osobowe mogą zostać udostępnione m.in. podmiotom zaangażowanym w szczególności w: proces audytu, ewaluacji i kontroli RPO WP 2014-2020, jak również w toku toczącego się postępowania sądowego - w wyniku wniesienia na mocy art. 61 Ustawy wdrożeniowej skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 2. Po rozstrzygnięciu konkursu lub rundy konkursu Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 zamieszcza na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 (http://rpo.podkarpackie.pl/) informację o składzie Komisji Oceny Projektów, w zakresie danych osobowych: Imię i Nazwisko oraz funkcji pełnionej w Komisji Oceny Projektów, zgodnie z art. 46 ust. 4 Ustawy wdrożeniowej.
 3. Dane osobowe zawarte w Wykazie kandydatów na ekspertów, zgodnie z art. 68a ust. 11 Ustawy wdrożeniowej są zamieszczane na stronie internetowej RPO WP 2014-2020 (http://rpo.podkarpackie.pl/) - w zakresie danych osobowych, o którym mowa w art. 68a ust. 12 Ustawy wdrożeniowej, tj.: Imię i Nazwisko, Adres e-mail wraz ze wskazaniem dziedziny objętej RPO WP 2014-2020, w której kandydat na eksperta ma wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia oraz w myśl art. 68a ust. 1 pkt 2 i ust. 2 tej ustawy - rolę kandydata na eksperta, tj. wykonywania przez eksperta zadań związanych z realizacją praw i obowiązków Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 wynikających z umów o dofinansowanie projektów albo decyzji o dofinansowaniu projektów.
 4. Na mocy art. 37 ust. 7 Ustawy wdrożeniowej - dokumenty i informacje wytworzone lub przygotowane przez właściwe instytucje odpowiedzialne za realizację RPO WP 2014-2020 - w związku z oceną dokumentów i informacji przedstawianych przez wnioskodawców podlegają po rozstrzygnięciu konkursu albo zamieszczeniu informacji o projekcie wybranym do dofinansowania, o której mowa w art. 48 ust. 6 Ustawy wdrożeniowej, udostępnieniu w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2018.1330, ze zm.).
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych przetwarzanych w ramach zbioru danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Dane osobowe przetwarzane w ramach zbioru danych osobowych będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 30 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązywania okresu archiwizowania danych, o którym mowa w art. 140 ust. 1 Rozporządzenia ogólnego oraz art. 23 ust. 3 Ustawy wdrożeniowej lub do dnia wygaśnięcia zobowiązań wynikających z innego przepisu prawa, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U.2018.217, ze zm.), o ile przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku wynikającego z tego przepisu prawa.
 7. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane w ramach zbioru danych osobowych, mają prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO, zgodnie z którym nie jest możliwe usunięcie danych osobowych niezbędnych, w szczególności do:
 • wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego;
 • celów archiwalnych w interesie publicznym:

- jak również mając na uwadze cel i podstawę prawną przetwarzania danych w ramach zbioru danych - osobom, których dane są przetwarzane w ramach zbioru danych osobowych - nie przysługuje prawo do usunięcia tych danych ani ich przenoszenia.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uzyskania wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów, o którym mowa w art. 68a ust. 11 i 12 Ustawy wdrożeniowej.
 2. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jest równoznaczne z wykreśleniem z Wykazu kandydatów na ekspertów, o którym mowa w art. 68a ust. 11 i 12 Ustawy wdrożeniowej, a tym samym oznacza utratę możliwości bycia wyznaczonym do udziału w wyborze projektów do dofinansowania, jak również wykonywania zadań związanych z realizacją praw i obowiązków właściwej instytucji wynikających z umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji o dofinansowaniu projektu - w ramach RPO WP 2014-2020.
 3. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 51 RODO, Prezesa Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon kontaktowy 22 860 70 86.
 4. W oparciu o dane osobowe przetwarzane w ramach zbioru danych osobowych - Instytucja Zarządzająca RPO WP 2014-2020 nie będzie podejmować wobec osób, których dane dotyczą zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe w ramach zbioru danych wyłącznie w celu, o którym mowa w pkt 4, w którym dane osobowe zostały zebrane oraz do celów archiwalnych w interesie publicznym.