Informacja z 24 kwietnia 2017 r.

Informujemy, że na mocy Uchwały Nr 296/5906/17 z 18 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął zaktualizowaną Instrukcję przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zmiany w niniejszej Instrukcji w stosunku do dokumentu przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Uchwałą nr 194/3956/16 z dnia 12 lipca 2016 r. dotyczą w szczególności:

 1. Uzupełnienia oraz uspójnienia zakresu stosowania w treści dokumentu nazw skróconych;
 2. Doprecyzowania zapisów odnoszących się do celu i zakresu Instrukcji;
 3. Rozszerzenia i doprecyzowania charakterystyki obszaru rewitalizacji
  w ramach RPO WP 2014-2020, w tym w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych;
 4. Doprecyzowania zapisów w zakresie opiniowania programu rewitalizacji przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014-2020;
 5. Doprecyzowania nazwy, metryczki oraz zmiany wartości referencyjnej/średniej wskaźnika w Wykazie wartości referencyjnych dla obszarów rewitalizacji
  w zakresie wskaźnika: Frekwencja w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego.

Pozostałe zmiany w treści dokumentu mają charakter porządkujący, uzupełniający
i doprecyzowujący.

Informacje o rewitalizacji i Konkursie dotacji Przygotowanie programów rewitalizacji są publikowane w serwisie internetowym Samorządu Województwa Podkarpackiego www.umwp.podkarpackie.pl w zakładkach: Rozwój Regionalny - Rewitalizacja.

Załączniki:

 1. Instrukcja przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (PDF, 883.88 KB)
 2. Regulamin oceny programów rewitalizacji przez Zespół ds. rewitalizacji w województwie podkarpackimw województwie podkarpackim (PDF, 422.55 KB)
 3. Załącznik nr 1 do Regulaminu - Karta oceny formalnej programu rewitalizacji (PDF, 231.15 KB)
 4. Załącznik nr 2 do Regulaminu - Karta oceny merytorycznej programu rewitalizacji (PDF, 411.92 KB)

 


Informacja z 26 lipca 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że na mocy uchwały Nr 194/3956/16 z 12 lipca 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Instrukcję przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Celem Instrukcji jest uzupełnienie zapisów Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 3 lipca 2015 r., dotyczących warunków opracowania lub aktualizacji i procedur opiniowania przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014-2020 programów rewitalizacji zawierających projekty rewitalizacyjne zaplanowane do dofinansowania w ramach RPO WP 2014-2020. Cechy i elementy programów rewitalizacji muszą spełniać wymogi załącznika do ww. wytycznych krajowych.

Niniejsza Instrukcja wskazuje na sposób zaprogramowania rewitalizacji w ramach RPO WP 2014-2020, określa procedury przygotowania i akceptacji programów rewitalizacji pod kątem aplikowania o środki RPO WP 2014-2020, wskazuje na wymogi Instytucji Zarządzającej RPO WP 2014-2020 dotyczące obszaru rewitalizacji oraz określa procedurę przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko wymaganej w programach rewitalizacji.

Informacje o rewitalizacji i Konkursie dotacji Przygotowanie programów rewitalizacji są publikowane w serwisie internetowym Samorządu Województwa Podkarpackiego www.umwp.podkarpackie.pl w zakładkach: Rozwój Regionalny - Aktualności 2016 i Rewitalizacja.

Do pobrania:

Instrukcja przygotowania programów rewitalizacji w zakresie wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (PDF, 819.58 KB)