Zmiana RPO WP 2014-2020 – 28 listopada 2017 r.

Na podstawie art. 14kb pkt 1) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r., poz.1376 z późn. zm.), informujemy, że 28 listopada 2017 r. uchwałą Nr 372/7795/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie zmiany uchwały Nr 33/629/15 z dnia 3 marca 2015 r. z późn. zm. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 zmieniła Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

Zmiany wprowadzone do ww. dokumentu w porównaniu do wcześniej obowiązującej wersji RPO WP 2014-2020 (z dnia 1 sierpnia 2015 r.) wynikają z dotychczasowej realizacji inicjatywy Lagging Regions (wprowadzenie zapisów umożliwiających realizację projektów wynikających z ww. inicjatywy, które dotyczą utworzenia i funkcjonowania Podkarpackiego Centrum Innowacji (PI 1b), wsparcia inkubacji przedsiębiorstw (PI 3a) oraz sieciowania MŚP (PI 3a)) oraz obejmują modyfikacje zapisów dotyczących utworzenia w województwie podkarpackim instytucji popularyzujących naukę w ramach PI 10 (aktualne zapisy dotyczą 1 regionalnej instytucji popularyzującej naukę i innowacje).

Zmieniony RPO WP 2014-2020, o którym mowa powyżej jest stosowany od dnia notyfikacji stronie polskiej decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej C(2017)7685 z dnia 16 listopada 2017 r., tj. od dnia 17 listopada 2017 r.

Wydatki, które stają się kwalifikowalne dzięki zmianie RPO WP 2014-2020 zatwierdzonej ww. decyzją KE, kwalifikują się do współfinansowania od daty przedłożenia KE wniosku o zmianę Programu, tj. od dnia 25 sierpnia 2017 r.

Do pobrania:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 28 listopada 2017 r. (pdf, 5.29 MB)

Załączniki:

 

Wersja archiwalna z 1.08.2017 r.

Na podstawie art. 14kb pkt 1) ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r., poz.1376), informujemy, że 1 sierpnia 2017 r. uchwałą Nr 327/6981/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w sprawie zmiany uchwały Nr 33/629/15 z dnia 3 marca 2015 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 zmieniła Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).

Zmiany wprowadzone do ww. dokumentu w porównaniu do wcześniej obowiązującej wersji RPO WP 2014-2020 (z dnia 3 marca 2015 r.) obejmują wyłącznie przesunięcia środków pomiędzy kategoriami interwencji w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 1b (Tabela 7 przedstawiająca zastosowane w Osi Priorytetowej I. Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka kategorie interwencji w Wymiarze 1 Zakres interwencji).

Zmieniony RPO WP 2014-2020, o którym mowa powyżej stosowany był od dnia ogłoszenia Komunikatu ZWP w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego, tj. od dnia 2.08.2017 r. do dnia 16.11.2017 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  (pdf, 4.75 MB)

Załączniki:

 

Wersja archiwalna z 23.02.2015 r.

W związku decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. nr C(2015)910 przyjmującą Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” dla regionu podkarpackiego w Polsce, Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 33/629/15 z dnia 3 marca 2015 r. przyjął Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Program był stosowany od dnia 23 lutego 2015 r., to jest od dnia otrzymania notyfikacji decyzji Komisji Europejskiej do dnia 1 sierpnia 2017 r.

Poniżej do pobrania dokument RPO WP na lata 2014-2020 wraz załącznikami