Zgodnie z wzorem Umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, beneficjent jest zobowiązany w szczególności do złożenia poprawnego, kompletnego wniosku o płatność, za pośrednictwem SL2014, spełniającego wymogi wskazane w Podręczniku Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność, obowiązującym na dzień złożenia wniosku o płatność. Ponadto, beneficjent zobowiązuje się do wykorzystywania SL2014 w procesie rozliczania projektu oraz komunikowania się z Instytucją Zarządzającą. Wykorzystanie SL2014 obejmuje m.in. przesyłanie dokumentów potwierdzających kwalifikowalność wydatków ponoszonych w ramach Projektu i wykazywanych we wnioskach o płatność, w tym m.in. faktury/inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej, dokumenty potwierdzające odbiór urządzenia/sprzętu, wykonania prac/usługi, dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków objętych składanym wnioskiem o płatność oraz inne niezbędne dokumenty potwierdzające i uzasadniające prawidłową realizację Projektu wskazane w Podręczniku Beneficjenta w zakresie obsługi SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność sporządzone według wymogów w nim określonych.

Do pobrania:

 

Podręcznik beneficjenta w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego SL2014 z 2 stycznia 2019 r. wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność (PDF, 6.18 MB)

Wersja obowiązująca od  02.01.2019 r. 

Załączniki:

  1. Załącznik nr 2 Słownik głównych pojęć (pdf,421.15 KB)
  2. Załącznik nr 3 Testy logiczne służące sprawdzeniu jakości danych uczestników projektów współfinansowanych z EFS (pdf, 509.13 KB)

Załączniki do wniosku o płatność:

 

Wersje archiwalne:

  1. Załącznik nr 2 Słownik głównych pojęć (pdf,421.15 KB)
  2. Załącznik nr 3 Testy logiczne służące sprawdzeniu jakości danych uczestników projektów współfinansowanych z EFS(pdf, 509.13 KB)

Załączniki do wniosku o płatność:

Wersja obowiązująca od 10.10.2018 r. do 01.01.2019 r.

 

  1. Załącznik nr 2 Słownik głównych pojęć (pdf, 421.15 KB)
  2. Załącznik nr 3 Testy logiczne służące sprawdzeniu jakości danych uczestników projektów współfinansowanych z EFS (pdf, 509.13 KB)

Załączniki do wniosku o płatność:

Wersja obowiązująca od  12.09.2018 r. do 09.10.2018 r. 

 

Wersja obowiązująca od 13.06.2018 r. do 11.09.2018 r.

 

 Podręcznik beneficjenta w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność (PDF, 6.12 MB)

Wersja obowiązująca od  09.02.2018 r. do 13.06.2018 r.

 

Podręcznik beneficjenta w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność (PDF, 7.22 MB)

Wersja obowiązująca od 12 maja 2017 r. do 08.02.2018 r.

 

Podręcznik beneficjenta w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność (PDF, 7.05 MB)

Wersja obowiązująca od 31.03.2017 r. do 11.05.2017 r.

 

Podręcznik beneficjenta w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność (PDF, 6,46 MB)

Wersja obowiązująca od 05.07.2016 r. do 30.03.2017 r.


Podręcznik beneficjenta w zakresie obsługi systemu teleinformatycznego SL2014 wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność (PDF 6.59 MB)